• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Rozhodnutie európskeho ombudsmana o vnútorných postupoch vybavovania žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom a žiadostí o informácie

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Cieľom postupov stanovených v tomto rozhodnutí je zabezpečiť, aby ombudsman pri posudzovaní žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom a žiadostí o informácie uplatňoval najvyššie normy transparentnosti a účinnosti.

So žiadosťami o prístup verejnosti k dokumentom, ktorými disponuje Úrad Európskeho ombudsmana, sa nakladá v súlade s nariadením (ES) č. 1049/2001[1], pričom sa zároveň dodržiavajú ustanovenia štatútu európskeho ombudsmana[2].

Toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na žiadosti o informácie doručené úradu ombudsmana.

Ombudsman prijal tieto vnútorné postupy:

Článok 1: Prijímanie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom a žiadostí o informácie

1.1 Za vybavovanie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom a žiadostí o informácie je zodpovedné príslušné oddelenie.

1.2 Každý zamestnanec úradu ombudsmana, ktorý dostane žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom, ju bezodkladne zašle príslušnému oddeleniu na zaregistrovanie a spracovanie.

1.3 Každý zamestnanec úradu ombudsmana, ktorý dostane písomnú žiadosť o informácie, sa ňou zaoberá priamo a bezodkladne. Ak to nie je možné, mal by ju postúpiť príslušnému oddeleniu.

Článok 2: Žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom

2.1 Žiadosti o prístup verejnosti k dokumentom sa spracúvajú v súlade s procesnými[3] pravidlami stanovenými v článkoch 6 až 10 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Tieto pravidlá zahŕňajú právo žiadateľa podať v prípade úplného alebo čiastočného odmietnutia alebo neposkytnutia odpovede v stanovenej lehote opakovanú žiadosť[4].

2.2 Rozhodnutie o prvej žiadosti prijíma vedúci príslušného oddelenia. V rozhodnutí o prvej žiadosti, ktorým sa v plnom rozsahu alebo čiastočne zamieta prístup verejnosti k žiadanému(-ým) dokumentu(-om), sa uvedú dôvody zamietnutia a poučenie žiadateľa o práve podať opakovanú žiadosť.

2.3 Rozhodnutie o opakovanej žiadosti prijíma generálny tajomník. V rozhodnutí o opakovanej žiadosti, ktorým sa v plnom rozsahu alebo čiastočne zamieta prístup verejnosti k žiadanému(-ým) dokumentu(-om), sa uvedú dôvody zamietnutia a poučenie žiadateľa o práve podať žalobu na Súdny dvor Európskej únie v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.4 Prístup verejnosti k dokumentom sa umožní, okrem prípadov, keď je potrebné chrániť určité verejné alebo súkromné záujmy, prostredníctvom výnimiek stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

2.5 Ak sa žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom týka dokumentu získaného v priebehu vyšetrovania od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, inštitúcie EÚ alebo členského štátu, na ktoré sa vzťahuje podmienka zachovania dôvernosti, vzniká prezumpcia utajenia dokumentu v súlade so štatútom európskeho ombudsmana[5].

2.6 V takýchto prípadoch sa v záujme transparentnosti môže ombudsman skontaktovať s osobou, inštitúciou EÚ alebo členským štátom, ktorý dokument poskytol, aby zistil, či je možné zrušiť podmienku zachovania dôvernosti a dokument zverejniť.

Článok 3: Osobné údaje

3.1 Ak dokument, o ktorého sprístupnenie sa žiada, obsahuje „osobné údaje“ v zmysle nariadenia o ochrane údajov[6], nakladanie s takýmito osobnými údajmi musí byť v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.2 V záujme transparentnosti sa totožnosť zamestnancov ombudsmana zverejňuje v prípadoch, keď sú uvádzaní v súvislosti so svojimi pracovnými povinnosťami, okrem prípadov, ak existuje pádny dôvod, prečo ju nezverejniť.

Článok 4: Žiadosti o informácie

4.1 Žiadosti o informácie sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 15 pracovných dní.

4.2 V každom rozhodnutí o zamietnutí poskytnutia požadovanej informácie sa uvedú dôvody zamietnutia[7] a poučenie žiadateľa o práve požiadať o preskúmanie rozhodnutia.

4.3 Na základe žiadosti o preskúmanie generálny tajomník preskúma rozhodnutie o zamietnutí poskytnutia požadovanej informácie. Takéto preskúmanie sa vykoná bezodkladne, najneskôr do 15 pracovných dní.

Článok 5: Prijatie a nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Týmto sa zrušuje rozhodnutie ombudsmana z 26. mája 2014 o vnútorných postupoch vybavovania žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom a žiadostí o informácie.

Štrasburg, 01.09. 2016

Emily O'Reilly

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

[2] Rozhodnutie Európskeho parlamentu o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana, prijaté Parlamentom 9. marca 1994 (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15) a zmenené a doplnené jeho rozhodnutiami zo 14. marca 2002 (Ú. v. ES L 92, 9.4.2002, s. 13) a z 18. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 189, 17.7.2008, s. 25).

[3] Slovo „procesné“sa vzťahuje na lehoty, spôsob prístupu a právo na preskúmanie.

[4] Pojem „opakovaná žiadosť“ je zavedený v nariadení (ES) č. 1049/2001 na vyjadrenie práva na preskúmanie.

[5] Ombudsman sa domnieva, že do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 5 tohto rozhodnutia spadajú tieto dokumenty: 1. Citlivé dokumenty v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 1049/2001 získané od inštitúcie EÚ, 2. dokumenty získané pod podmienkou zachovania dôvernosti z inštitúcie EÚ, a to aj po vykonaní inšpekcie, 3. dokumenty získané od členského štátu, ktoré sú klasifikované ako utajené v súlade so zákonom alebo iným právnym predpisom, 4. dôkazy získané pod podmienkou zachovania dôvernosti od úradníkov alebo iných zamestnancov EÚ prostredníctvom svedeckej výpovede, 5. dokumenty získané od sťažovateľa alebo tretej strany, ktoré ombudsman označí za dôverné z dôvodu ochrany legitímnych záujmov sťažovateľa alebo tretej strany, a to buď na žiadosť sťažovateľa, alebo tretej osoby alebo z vlastného podnetu.

[6] Nariadenie (ES) č. 45/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.

[7] Medzi dôvody, pre ktoré je možné takúto žiadosť zamietnuť, patria dôvernosť, služobné tajomstvo alebo ochrana záujmov sťažovateľa alebo akejkoľvek inej osoby.