• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Ďalšie nástroje odškodnenia

Sieť SOLVIT na riešenie cezhraničných problémov v EÚ.

Informácie o sieti SOLVIT nájdete na webovej stránke siete SOLVIT.

Navigačná služba pre občanov zaoberajúca sa problémami mobility na európskom vnútornom trhu.

Informácie o Navigačnej službe pre občanov nájdete na webovej stránke Navigačnej služby pre občanov.

Sieť Európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) pre radu alebo pomoc pri problémoch s nákupmi v zahraničí.

Viac informácií o sieti Európskych spotrebiteľských centier nájdete na webových stránkach ECC-Net.

Úloha Komisie pri zabezpečovaní uplatňovania práva Spoločenstva.

Informácie o úlohe Komisie pri zabezpečovaní uplatňovania práva Spoločenstva nájdete na webovej stránke Komisie v časti „Uplatňovanie práva EÚ“.

Iné záležitosti Európskej únie.

Základné informácie o akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa Európskej únie získate od služby Europe Direct po navštívení webovej stránky služby Europe Direct alebo zatelefonovaní na telefónne číslo*: 00800 6 7 8 9 10 11, ktoré je bezplatné v celej EÚ alebo na štandardné číslo + 32-2-299 96 96 z celého sveta (za bežné poplatky).

* Niektorí prevádzkovatelia mobilných sietí neumožňujú prístup k číslam začínajúcim 00800 alebo si za takéto hovory účtujú poplatky. V niektorých prípadoch môžu byť tieto hovory spoplatnené pri volaní z verejných automatov alebo hotelových telefónov.