• Podať sťažnosť
 • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Mohol by vám pomôcť?

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Čo robí Európsky ombudsman?

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti proti inštitúciám a orgánom Európskej únie (EÚ). U ombudsmana sa môžete sťažovať na nesprávny úradný postup týchto inštitúcií a orgánov.

Ombudsman nemôže vyšetrovať sťažnosti proti štátnym, regionálnym alebo miestnym správnym úradom v členských štátoch, a to ani v prípade sťažností týkajúcich sa záležitostí EÚ. Mnohé z týchto sťažností by mohli byť adresované vnútroštátnym alebo regionálnym ombudsmanom alebo petičným výborom vnútroštátnych alebo regionálnych parlamentov. Kontaktné údaje všetkých vnútroštátnych alebo regionálnych ombudsmanov a petičných výborov sú k dispozícii na webovej stránke Európskeho ombudsmana: http://www.ombudsman.europa.eu

Čo je nesprávny úradný postup?

Nesprávny úradný postup znamená zlú alebo nedostatočnú správu. Dochádza k nej, ak inštitúcia nekoná v súlade s právom, nerešpektuje princípy dobrej správy alebo porušuje ľudské práva. Niektoré príklady:

 • administratívne nezrovnalosti
 • nepoctivosť
 • diskriminácia
 • zneužitie právomoci
 • nezodpovedanie podania
 • odoprenie poskytnutia informácií
 • zbytočné prieťahy


Čo je inštitúciou alebo orgánom EÚ?

Medzi inštitúcie a orgány EÚ patria:

 • Európsky parlament
 • Rada Európskej únie
 • Európska komisia
 • Súdny dvor Európskych spoločenstiev (s výnimkou výkonu jeho súdnych právomocí)
 • Európsky dvor audítorov
 • Európsky hospodársky a sociálny výbor
 • Výbor regiónov Európskej únie
 • Európska investičná banka
 • Európska centrálna banka
 • Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)
 • Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
 • Európsky policajný úrad (Europol)
 • Decentralizované agentúry (napríklad Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, Európska environmentálna agentúra, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu, atď.)

Všimnite si prosím, že uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci. Prehľad inštitúcií a orgánov EÚ je k dispozícii na webovej stránke Europa: http://www.europa.eu/

Kto sa môže sťažovať u ombudsmana?

Ak ste občanom členského štátu Únie alebo bývate v členskom štáte, môžete u Európskeho ombudsmana podať sťažnosť na nesprávny úradný postup inštitúcií a orgánov EÚ. Firmy, združenia alebo iné subjekty so sídlom v Únii sa takisto môžu sťažovať u ombudsmana.

Aký výsledok môžete očakávať?

Ombudsman môže informovať danú inštitúciu o sťažnosti s požiadavkou, aby problém vyriešila. Ak v priebehu vyšetrovania prípad nie je uspokojivo vyriešený, ombudsman sa snaží, pokiaľ je to možné, nájsť priateľské riešenie, ktoré napraví nesprávny úradný postup a uspokojí sťažovateľa. Ak pokus o zmier zlyhá, ombudsman môže vydať odporúčanie za účelom vyriešenia prípadu. Ak inštitúcia jeho odporúčanie neprijme, môže podať osobitnú správu Európskemu parlamentu.

Ako sa sťažovať

Napíšte ombudsmanovi v niektorom z jazykov zmluvy(1), jasne uveďte, kto ste a na ktorú inštitúciu alebo orgán EÚ sa sťažujete a aké sú dôvody Vašej sťažnosti.

 • Sťažnosť musí byť podaná do dvoch rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o skutočnostiach, na ktorých je Vaša sťažnosť založená.
 • Nemusíte byť osobne postihnutý nesprávnym úradným postupom.
 • Predtým ste sa už na príslušnú inštitúciu alebo orgán v danej záležitosti obrátili, napr. formou listu.
 • Ombudsman sa nezaoberá záležitosťami, ktoré sú predmetom súdneho konania alebo boli rozhodnuté súdom.

Ombudsman Vašu sťažnosť prešetrí a o výsledkoch vyšetrovania Vás vyrozumie.

Sťažnosť môže byť ombudsmanovi predložená písomne listom alebo prostredníctvom priloženého formulára. Elektronická verzia tohto formulára sťažnosti sa nachádza na webovej stránke ombudsmana: http://www.ombudsman.europa.eu

Ako kontaktovať ombudsmana

 • Poštou
  Európsky ombudsman
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Francúzsko
 • Telefonicky
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faxom
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Na webovej stránke
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Od 1. januára 2007 existuje 23 jazykov zmluvy: anglický, bulharský, český, dánsky, estónsky, fínsky, francúzsky, grécky, holandský, írsky, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, rumunský, slovenský, slovinský, španielsky, švédsky a taliansky.