Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Prístup verejnosti k dokumentom EÚ a úloha európskeho ombudsmana

Transparentnosť je hlavnou prioritou európskeho ombudsmana. V rámci svojho mandátu ombudsman slúži ako nápravný mechanizmus pre tých, ktorí čelili ťažkostiam pri získavaní prístupu verejnosti k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr (inštitúcií) EÚ.

Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú občania a právnické osoby s pobytom, resp. sídlom v EÚ právo na prístup ku všetkým dokumentom, ktoré majú v držbe takmer všetky inštitúcie EÚ. Na toto práva sa vzťahuje iba obmedzený počet výnimiek. Týka sa to písomných dokumentov (fyzických a elektronických) a zvukových/audiovizuálnych záznamov týkajúcich sa politík (napríklad právne poradenstvo), činností (napríklad cestovné výdavky komisárov) alebo rozhodnutí (napríklad záznamy o hlasovaní) inštitúcií.

Podľa pravidiel EÚ o prístupe verejnosti k dokumentom (nariadenie č. 1049/2001), sa verejnosť môže obrátiť na inštitúcie s cieľom požiadať o prístup ku konkrétnym dokumentom (ak si je vedomá ich existencie) alebo požiadať inštitúciu, aby identifikovala dokumenty týkajúce sa konkrétnej veci, ku ktorej chce mať prístup. Ak inštitúcia zamietne prístup na základe jednej z výnimiek podľa nariadenia 1049/2001, jednotlivci môžu potom požiadať inštitúciu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie (tzv. „potvrdzujúca žiadosť“).

Osoby, ktoré žiadajú o prístup verejnosti k dokumentom, sa môžu obrátiť na európskeho ombudsmana, ak inštitúcia úplne alebo čiastočne zamietla ich „potvrdzovaciu žiadosť“. Môžu argumentovať tým, že uvedené výnimky sa neuplatňujú alebo že existuje prevažujúci verejný záujem na zverejnení dokumentu (dokumentov). Na ombudsmana sa môžu obrátiť aj vtedy, ak inštitúcia neodpovie na ich žiadosť (žiadosti) v stanovených lehotách. Ombudsman sa snaží riešiť takéto sťažnosti čo najrýchlejšie a na tento účel zaviedol zrýchlený postup.

Viac informácií o tom, ako podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Pozri otázky a odpovede ombudsmana Q&A pre verejnosť o práve na prístup k dokumentom a podrobnú príručku ombudsmana pre zainteresované strany.