• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Reforma Evropské sítě veřejných ochránců práv

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Úvod

Evropská síť veřejných ochránců práv vznikla v roce 1996 na podporu výměny informací o právu a politice EU a pro sdílení osvědčených postupů mezi veřejnými ochránci práv na celostátní i regionální úrovni a podobnými orgány členských států Evropské unie, kandidátských zemí pro členství v EU a dalších členských zemí Evropského hospodářského prostoru i evropským veřejným ochráncem práv a Petičním výborem Evropského parlamentu.

Společným cílem všech členů sítě je hájit práva občanů a zajistit, aby se orgány veřejné správy v celé Evropě k občanům chovaly vstřícně, transparentně, eticky a odpovědně.

Od svého nástupu do funkce v říjnu 2013 současná evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reillyová začala vyvíjet a provádět ambiciózní program reformy zaměřený na tři vzájemně se posilující cíle:

· dopad,

· význam,

· viditelnost.

Jednou z jejích klíčových priorit pro nadcházející roky je provést reformu sítě v souladu s těmito třemi cíli, aby bylo zajištěno, že při službě zájmům evropské veřejnosti dosáhne svého plného potenciálu. Po konzultaci se členy Evropské sítě veřejných ochránců práv prostřednictvím dotazníku v roce 2014, debatách na minulých seminářích sítě, obdržení informací od zaměstnanců úřadu evropského veřejného ochránce práv a po vlastním přezkumu činností sítě, který provedla evropská veřejná ochránkyně práv, byl sestaven soubor návrhů reformy sítě.

Jedním z hlavních účelů sítě je zajistit členům sítě plnou informovanost o vývoji v oblasti práva a politiky EU, zejména má-li tento vývoj podstatný význam pro jejich práci na národní a regionální úrovni; usnadňovat přístup členů sítě k odborným informacím v rámci institucí EU a povzbuzovat spolupráci a dialog mezi evropským veřejným ochráncem práv a ostatními členy sítě prostřednictvím paralelních šetření, výměny osvědčených postupů a dalších iniciativ zaměřených na témata společného zájmu.

Síť má skvělý potenciál stát se energičtějším a dynamičtějším fórem pro výměnu a spolupráci, pokud bude lépe využívat stávající komunikační kanály a zaměří se na vybrané politické oblasti veřejného zájmu.

Evropská veřejná ochránkyně práv se snaží posilovat svoji koordinační úlohu v síti předkládáním inovativních a strategických návrhů aktivit Evropské sítě veřejných ochránců práv v oblastech společného zájmu. Hodlá posilovat viditelnost sítě a předávat osvědčené postupy orgánů státní a regionální správy na úroveň EU a obráceně. Díky svému pravidelnému kontaktu s činiteli EU s rozhodovací pravomocí a dalšími zúčastněnými subjekty z EU může přenášet evropský rozměr do debat v rámci sítě ještě intenzivněji než dříve.

V úřadu evropského veřejného ochránce práv bude mít celkovou koordinaci činností sítě dále na starosti vedoucí oddělení pro komunikace. O koordinaci paralelních šetření a spolupráci se sítí v právních záležitostech se bude starat vedoucí oddělení pro šetření a informační a komunikační technologie – oddělení č. 1.

Paralelní šetření

Vynikající spolupráci mezi členy sítě a evropskou veřejnou ochránkyní práv významně posílilo šetření z vlastního podnětu veřejné ochránkyně práv, které se týkalo společných návratových operací agentury Frontex. Paralelní šetření, která na toto téma provedlo několik úřadů národních veřejných ochránců práv a evropská veřejná ochránkyně práv, ukázala velký potenciál pro posílení spolupráce mezi členy sítě v otázkách společného zájmu. Jedná se o první případ, kdy bylo takové spolupráce prostřednictvím sítě dosaženo. Ukázalo se tedy, že zde existuje potenciál pro více podobných šetření.

Evropská veřejná ochránkyně práv proto navrhuje posílit spolupráci sítě prováděním paralelních šetření v záležitostech, které se týkají EU a vnitrostátních správních orgánů. Uvedená šetření mohou podstatně zvýšit význam a viditelnost činností sítě ve veřejném zájmu. Aby byla šetření úspěšná, je nutné pečlivě vybírat jejich témata. Zahajování a ukončování těchto šetření a podávání zpráv o jejich výsledcích by mělo být co možná nejvíce sladěno.

Semináře

Semináře sítě hrají důležitou úlohu, jelikož členům sítě umožňují diskutovat o tématech a vývoji společného zájmu, sdílet zkušenosti, rozvíjet spolupráci s institucemi EU a se sebou navzájem a prokazovat přidanou hodnotou Evropské sítě veřejných ochránců práv pro evropskou veřejnost.

Evropská veřejná ochránkyně práv navrhuje reformovat a modernizovat semináře sítě, aby byla síť více zviditelněna pro širokou veřejnost, činitele EU s rozhodovací pravomocí a další zúčastněné subjekty a aby měli členové sítě a instituce EU více příležitostí k interakci.

Namísto národních, regionálních a společných seminářů pořádaných jednou za dva roky bude evropská veřejná ochránkyně práv od roku 2016 pořádat jeden seminář ročně v Bruselu. Bude přístupný všem členům sítě, kteří budou mít zájem. Uvedené semináře se zaměří na příslušná témata veřejného zájmu na úrovni EU a jednotlivých států, například v souvislosti s paralelními šetřeními. Budou zvány instituce EU a další zúčastněné subjekty sídlící v Bruselu, jako jsou zastřešující organizace EU, aby se seminářů aktivněji účastnily a usnadnily výměnu osvědčených postupů v celé Evropě.

Semináře budou živě vysílány přes internet, aby je mohla sledovat veřejnost a zaměstnanci sítě po celé Evropě. Témata budou vybírána tak, aby rovněž přilákala pozornost novinářů a dalších šiřitelů informací s cílem zajistit Evropské síti veřejných ochránců práv větší zviditelnění.

Místo zveřejňování jednání v tištěné podobě v následujících měsících po konání každé akce budou bezprostředně po akci na internetu zveřejněna videa, proslovy a prezentace. Sekce „Events“ [Akce] na extranetu bude zpřístupněna veřejnosti a bude obsahovat veřejně přístupný kalendář všech akcí, které pořádá nejenom Evropská síť veřejných ochránců práv, ale také další sítě a sdružení veřejných ochránců práv.

Vylepšení seminářů výrazně zvýší jejich dopad na širokou veřejnost, členy sítě a specifické cílové skupiny díky strategičtějšímu výběru témat i větším příležitostem k interakci a diskusi.

Cílená setkání

Kromě každoročních akcí sítě konaných v Bruselu by byla přínosná další jednání mezi menšími skupinami úřadů veřejných ochránců práv nebo petičních výborů zaměřená na výměnu informací o paralelních šetřeních či jiných tématech společného zájmu.

Evropská veřejná ochránkyně práv proto navrhuje prozkoumat možnost pořádání pravidelných videokonferencí, webinářů nebo jiných podobných řešení, která umožní pravidelnější setkávání členů sítě. Takových cílených setkání by se mohli účastnit například vyšetřovatelé provádějící paralelní šetření, aby si vyměnili informace o postupu šetření a koordinovali komunikační aktivity. Pro tato cílená setkání by se po jejich zavedení mohl lépe využívat extranet, a to ke sdílení informací.

Zavedení uvedených cílených setkání může zvýšit význam sítě pro zaměstnance všech členských institucí a usnadňovat spolupráci. Má též potenciál přizpůsobovat a vyvíjet se tak, aby byly uspokojovány měnící se potřeby, a to prostřednictvím zakládání, rozvíjení, redukování nebo rušení skupin podle toho, jak se budou vyvíjet priority.

Výměna informací sítě

Základem komunikace sítě je výměna informací prostřednictvím extranetu, denních zpráv veřejného ochránce práv, bulletinu Evropské sítě veřejných ochránců práv i publikací ze seminářů. Nicméně technologie se rozvíjejí, zdroje jsou omezené a čím dál více se přechází na elektronické sdílení informací.

Evropská veřejná ochránkyně práv proto navrhuje reformovat a modernizovat způsob interakce a výměny informací mezi členy sítě a zpřístupnit informace veřejnosti, kde je to možné. Ráda by též vylepšila komunikační nástroje Evropské sítě veřejných ochránců práv tak, aby umožňovaly dynamičtější dialog mezi členy sítě.

Extranet je klíčovým nástrojem pro výměnu informací v rámci sítě a bude modernizován tak, aby bylo možné lépe využívat „fórum“, například v souvislosti s paralelními šetřeními nebo přípravou seminářů. Extranet by se dále měl v dlouhodobém horizontu stát vhodnějším zdrojem informací o příslušném právu EU, osvědčených postupů úřadů veřejných ochránců práv a informací shromážděných o tématech společného zájmu.

Ve střednědobém horizontu bude extranet přeměněn na skutečné internetové stránky sítě se sekcemi pro veřejnost a sekcemi dále vyhrazenými jen pro členy sítě.

Nejčastěji navštěvovanou sekcí extranetu je sekce „News“ [Zprávy]. Evropská veřejná ochránkyně práv zlepšuje systém denních zpráv tak, aby byl plně automatický. To znamená, že veškeré zprávy obdržené prostřednictvím informačních kanálů RSS od úřadů Evropské sítě veřejných ochránců práv ve všech dostupných jazycích se automaticky zobrazí v denních zprávách. Odběratelé denních zpráv si pro změnu budou moci vybrat, v jakých jazycích by chtěli zprávy dostávat a z jakých zemí a regionů.

Kromě toho se plánuje zpřístupnění sekce „News“ [Zprávy] na extranetu a umožnění odběru denních zpráv široké veřejnosti. To opět více zviditelní činnosti sítě.

Evropská veřejná ochránkyně práv také navrhuje určité reformy bulletinu Evropské sítě veřejných ochránců práv. Jelikož modernizované denní zprávy zajistí, aby členové Evropské sítě veřejných ochránců práv byli pravidelně informováni o hlavních zprávách sítě, navrhuje počínaje rokem 2016 nahradit čtvrtletní bulletin Evropské sítě veřejných ochránců práv ročním bulletinem. Tento bulletin bude obsahovat zprávy o klíčovém vývoji v síti, včetně výsledků paralelních šetření, hlavních bodů seminářů Evropské sítě veřejných ochránců práv a dalších příslušných zpráv. Bude šířen elektronicky a zpřístupněn veřejnosti.

Dotazy týkající se práva EU

Od doby, kdy síť vznikla, desítky úřadů veřejného ochránce práv zaslaly evropskému veřejnému ochránci práv dotazy týkající se práva EU, které vyvstaly během šetření. Prostřednictvím postupu vyřizování dotazů, v němž Evropská veřejná ochránkyně práv pomáhá členům sítě zajišťováním odpovědí odborníků z institucí EU, bylo vyřešeno mnoho šetření národních a regionálních veřejných ochránců práv způsobem, který by jinak nebyl možný.

Postup vyřizování dotazů se však postupně stal těžkopádným a časově náročným. Evropská veřejná ochránkyně práv proto provede interní reformu zaměřenou na to, aby dotazy byly vyřizovány zrychleným postupem a předkladatelé obdrželi výsledky rychleji. To znamená, že úřady sítě mohou zasílat dotazy jako dříve a budou mít jistotu, že obdrží odpověď včas, aby ji mohly využít ve vlastním šetření. Úřad evropského veřejného ochránce práv tak bude efektivněji využívat svoji pravidelnou interakci s institucemi EU, aby zajistil uspokojivé a včasné výsledky pro síť.

Sekce „Queries“ [Dotazy] na extranetu bude dále přístupná jen členům sítě. Odpovědi institucí EU na dotazy týkající se práva EU budou přístupné všem členům sítě. Na příklady úspěšných dotazů by mohl poukazovat nový bulletin Evropské sítě veřejných ochránců práv.

Prostřednictvím většího zviditelnění tohoto postupu a poskytování více informací o jeho pozitivním dopadu na úřady sítě lze výrazně zvýšit jeho význam pro veřejné ochránce práv a petiční výbory.

Zapojení do veřejných konzultací Evropské komise o legislativních návrzích

Evropská komise pravidelně zahajuje veřejné konzultace o svých legislativních návrzích a možnostech politiky. Pokud se předmět konzultace dotýká práv evropských občanů, mohli by všichni zainteresovaní členové sítě předložit společný příspěvek vycházející z jejich odborných zkušeností při řešení stížností a obav občanů. To by mohlo dále posílit dopad sítě a její úlohu, pokud jde o tvorbu politik EU.

Partnerství pro otevřené vládnutí

Evropská veřejná ochránkyně práv se stále více angažuje v iniciativě Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) a je potěšena, že do tohoto důležitého projektu se zapojilo i několik členů sítě. K iniciativě již přistoupilo dvacet členských států EU. Evropská veřejná ochránkyně práv vyzývá veřejné ochránce práv v těchto zemích, aby se zapojili do procesů iniciativy OGP jako zprostředkovatelé dialogu mezi občanskou společností a vládou, jako součást struktur, které iniciativu OGP řídí, nebo předkládáním konkrétních podnětů pro akční plány. V osmi členských státech, které nejsou do OGP zapojeny (Rakousko, Belgie, Kypr, Německo, Lucembursko, Polsko, Portugalsko a Slovinsko), by národní veřejní ochránci práv či petiční výbory mohli hrát důležitou úlohu pro zajištění účasti. Evropská veřejná ochránkyně práv bude dále naléhat na instituce EU, aby maximalizovaly svoji otevřenost na úrovni EU.

Evropská veřejná ochránkyně práv doufá, že všichni členové sítě zváží aktivní účast v OGP. Domnívá se, že se jedná o ideální téma k diskusi na některé z budoucích akcí sítě.