• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Реформиране на Европейската мрежа на омбудсманите

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Въведение

Европейската мрежа на омбудсманите (ЕМО) е създадена през 1996 г. с цел насърчаване обмена на информация за законодателството и политиките на ЕС и обмен на най-добри практики между националните и регионалните омбудсмани и сходни органи на държавите — членки на Европейския съюз, държавите — кандидатки за членство в ЕС, и другите държави в Европейското икономическо пространство, както и Европейския омбудсман и Комисията по петициите към Европейския парламент.

Общата цел на всички членове на мрежата е защита на правата на гражданите и гарантиране, че широката общественост се ползва от услугите на лесно достъпни, прозрачни, етични и прозрачни публични администрации в цяла Европа.

От встъпването си в длъжност през октомври 2013 г. настоящият Европейски омбудсман, Емили О'Райли, започна да разработва и изпълнява амбициозна програма за реформиране с фокус върху три взаимно подсилващи се цели:

· Въздействие

· Значимост

· Видимост

Един от основните приоритети за следващите години е реформирането на мрежата в съответствие с тези три цели, за да се гарантира, че тя ще достигне пълния си потенциал в служба на европейските обществени интереси. След консултации с членовете на ЕМО чрез въпросник през 2014 г., обсъждания на състоялите се семинари на мрежата, коментарите на персонала на Европейския омбудсман и собствения преглед от Европейския омбудсман на дейностите на мрежата, беше изготвен набор от предложения за реформиране на мрежата.

Сред важните предложения за мрежата са осигуряване на възможност за членовете на мрежата да бъдат обстойно информирани за аспектите на развитието на законодателството и политиката на ЕС, особено когато тези тенденции са от най-голямо значение за тяхната работа на национално и регионално равнище; улесняване на достъпа до специализирани познания в рамките на институциите на ЕС за членове на мрежата; и насърчаване на сътрудничеството и диалога между Европейския омбудсман и другите членове на мрежата чрез паралелни проверки, обмен на най-добри практики и други инициативи по теми от общ интерес.

Мрежата има отличен потенциал да стане по-оживен и динамичен форум за обмен и сътрудничество чрез по-добро използване на съществуващите канали за комуникация и поставяне на ударението върху подбрани области на политиката от обществен интерес.

Европейският омбудсман има силно желание да засили координиращата си функция в мрежата като иновативен и стратегически източник за дейности на ЕМО в областите от взаимен интерес. Тя има намерение да увеличи видимостта на мрежата и да въведе най-добри практики от националните и регионалните административни органи на равнището на ЕС и обратно. Редовното ѝ взаимодействие с органите и лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС, и с други заинтересовани страни в ЕС ѝ дава възможност да внесе още по-интензивно европейското измерение в обсъжданията в мрежата, отколкото преди.

Началникът на отдел „Комуникации“ в службата на Европейския омбудсман ще продължи да отговаря за общата координация на дейностите на мрежата. Освен това началникът на отдел 1 „Жалби и проверки“ ще съгласува паралелните проверки и сътрудничеството с мрежата по правни въпроси.

Паралелни проверки

Отличното сътрудничество между членовете на мрежата и Европейския омбудсман имаше голям принос за проверката на омбудсмана по собствена инициатива относно съвместните операции по връщане на Frontex. Паралелните проверки, извършени от няколко национални служби на омбудсмани и от Европейския омбудсман по тази тема, показаха големия потенциал за засилено сътрудничество между членовете на мрежата по въпроси от взаимен интерес. Тогава за първи път беше осъществено такова сътрудничество чрез мрежата: то доказва съществуването на потенциал за повече такива проверки.

Затова Европейският омбудсман предлага да се укрепи сътрудничеството в мрежата чрез извършване на паралелни проверки по въпроси, засягащи европейски и национални административни органи. Те имат потенциала да повишат съществено значимостта и видимостта на дейностите на мрежата в полза на обществения интерес. За да бъдат успешни, проверяваните теми трябва да са грижливо подбрани. Доколкото е възможно, започването и приключването на тези проверки и съобщаването на резултатите от тях следва да бъдат съгласувани.

Семинари

Семинарите в мрежата имат жизненоважна роля за предоставяне на възможност на членовете на мрежата да обсъждат теми и нови моменти от взаимен интерес, да обменят опит, да развиват сътрудничеството с институциите на ЕС и помежду си и да докажат добавената стойност от ЕМО за европейската общественост.

За да се повиши видимостта на мрежата за широката общественост, органите и лицата, отговорни за вземането на решения, и другите заинтересовани страни в ЕС и за да се увеличат възможностите за взаимодействие между членовете на мрежата и институциите на ЕС, Европейският омбудсман предлага да бъдат реформирани и модернизирани семинарите в мрежата.

Вместо двугодишни национални и регионални семинари и семинари за връзка, считано от 2016 г. Европейският омбудсман ще организира един семинар годишно в Брюксел. Той ще бъде открит за всички заинтересовани членове на мрежата. Семинарите ще поставят акцента върху теми от обществен интерес на европейско и национално равнище, напр. в контекста на паралелни проверки. Институциите на ЕС и други заинтересовани страни със седалище в Брюксел, напр. представителни организации на ЕС, ще бъдат поканени да изпълняват по-активна функция в семинарите с оглед улесняване на обмена на най-добра практика в Европа.

Семинарите ще бъдат излъчвани в интернет на живо, за да се даде възможност на широката общественост и на членовете на персонала на мрежата в Европа да следят разискванията. Темите ще се подбират по такъв начин, че да привличат и вниманието на журналистите и други мултипликатори, както и с цел да се увеличи видимостта на ЕМО.

Вместо да се публикуват разискванията на хартиен носител през месеците след всяка от проявите, видеоматериалите, изказванията и презентациите ще бъдат достъпни онлайн непосредствено след семинара. Раздел „Събития“ на екстранет ще бъде отворен за широката общественост и ще съдържа публично достъпен календар на всички събития, организирани не само от ЕМО, но и от други мрежи и асоциации на омбудсмани.

Преобразуването на семинарите ще засили много въздействието им върху широката общественост, членовете на мрежата и специализираните аудитории благодарение на по-стратегически подбор на темите, както и на по-големи възможности за взаимодействие и обсъждане.

Целеви срещи

В допълнение на годишните семинари на мрежата в Брюксел полезни могат да бъдат и други взаимодействия между по-малки групи от служби на омбудсмани или комисии по петициите с оглед обмен на информация за паралелни проверки или по други теми.

Затова Европейският омбудсман предлага да се проучи възможността за организиране на редовни видеоконференции, уебинари или други начини за по-редовно събиране на членовете на групата. В такива целеви срещи могат да участват например лица, извършващи паралелни проверки, с цел обмен на доклади за напредъка и координиране на комуникационните дейности. След организирането на целевите срещи може да се използва по-добре мрежата екстранет за обмен на информация.

Развитието на подобни целеви срещи предоставя възможност да се повиши значимостта на мрежата за членовете на персонала в членуващите институции и да се засили сътрудничеството. То има също потенциал да се адаптира и развива, за да отговаря на променящите се нужди, като групи бъдат създавани, разширявани, намалявани или разпускани в зависимост от променящите се приоритети.

Обмен на информация за мрежата

Обменът на информация за мрежата чрез екстранет, системата „Ежедневни новини“ на омбудсмана, бюлетина на ЕМО, както и публикациите от семинарите, са гръбнакът на всички комуникационни дейности на мрежата. Технологиите обаче се развиват, ресурсите са оскъдни и електронният обмен на информация все повече се налага.

Затова Европейският омбудсман предлага да се реформира и модернизира начинът, по който членовете на мрежата си взаимодействат и обменят информация и информацията да стане, когато е уместно, публично достъпна. Омбудсманът би искала също да се подобрят инструментите за комуникация на ЕМО, за да се даде възможност за по-динамичен диалог между членовете на ЕМО.

Екстранет е основният инструмент в обмена на информация за мрежата; той ще бъде модернизиран с оглед на по-добро използване на „форума“, например в контекста на паралелни проверки или подготовка на семинари. Освен това екстранет следва в дългосрочен план да стане по-съобразен с нуждите източник на информация относно съответното законодателство на ЕС, най-добрите практики в службите на омбудсманите и събирането на информация по теми от взаимен интерес.

В средносрочен план екстранет ще се превърне в истински уебсайт на мрежата с публични раздели и такива, които ще останат запазени за членове на мрежата.

Най-четеният раздел на екстранет е разделът „Новини“. Европейският омбудсман подобрява системата „Ежедневни новини“, като работи за пълното ѝ автоматизиране. Това означава, че всички новини, получавани чрез RSS от службите на ЕМО на всички достъпни езици, ще бъдат автоматично показвани в „Ежедневни новини“. На свой ред, абонатите на „Ежедневни новини“ ще имат възможност да избират на кой език искат да получават новини, както и от кои държави и региони.

Планирано е също да се открие раздел „Новини“ в екстранет и да се предостави възможност на широката общественост да се абонира за „Ежедневни новини“. Ще се повиши и видимостта на дейностите на мрежата.

Освен това Европейският омбудсман предлага някои реформи във връзка с бюлетина на ЕМО. Тъй като модернизираните „Ежедневни новини“ ще осигурят редовно информиране на членовете на ЕМО за най-важните актуални новини, омбудсманът предлага тримесечният бюлетин на ЕМО да бъде заменен с годишен бюлетин, като се започне през 2016 г. В този бюлетин ще се съдържат доклади относно важни събития в мрежата, включително резултати от паралелни проверки, важни моменти от семинарите на ЕМО и други подходящи новини. Той ще се разпространява по електронен път и ще бъде публично достъпен.

Запитвания относно законодателството на ЕС

От самото създаване на мрежата десетки служби на омбудсмани са отправили запитвания до Европейския омбудсман по въпроси относно законодателството на ЕС, възникнали по време на проверките. Посредством процедурата за отправяне на запитвания, чрез която Европейският омбудсман помага на членовете на мрежата, като получава експертни отговори от институциите на ЕС, при много национални и регионални проверки на омбудсманите са намерени решения по начин, който би бил невъзможен иначе.

Процедурата за отправяне на запитвания обаче стана обременителна и отнема много време. Затова Европейският омбудсман ще я реформира вътрешно чрез ускоряване на прилагането за по-бързи резултати. Това означава, че службите на мрежата могат да отправят запитвания както преди и да са сигурни, че ще получат отговор своевременно, за да могат да го използват за собствените си проверки. По този начин службата на Европейския омбудсман ще използва по-ефикасно редовното си взаимодействие с институциите на ЕС с оглед получаване на задоволителни и навременни резултати за мрежата.

Разделът „Запитвания“ на екстранет ще остане достъпен само за членове на мрежата. Отговорите от институциите на ЕС на запитванията относно законодателството на ЕС ще бъдат достъпни за всички членове на мрежата. Примери на успешни запитвания могат да бъдат включени в новия бюлетин на ЕМО.

Като се направи процедурата по-видима и се предостави повече информация за положителното ѝ въздействие върху службите в мрежата, нейното значение за омбудсманите и комисиите по петициите може да нарасне значително.

Участие в обществените консултации на Европейската комисия относно законодателни предложения

Европейската комисия редовно инициира обществени консултации относно законодателни предложения и варианти на политиката. Когато темата засяга правата на европейските граждани, всички заинтересовани членове на мрежата могат да предоставят съвместни становища въз основа на експертния опит на членовете в разглеждането на жалби и въпроси, които притесняват гражданите. Това може допълнително да засили въздействието на мрежата и нейната роля за изготвянето на политиките на ЕС.

Партньорство за открито управление

Европейският омбудсман се ангажира все повече с Партньорството за открито управление (ОGP) и изразява голямото си задоволство, че някои членове на мрежата също са поели инициативата да участват в този важен проект. Вече са се записали двадесет държави — членки на ЕС. Европейският омбудсман насърчава омбудсманите в тези държави да се включат в процеса за ОGP в ролята си на посредници в диалога между гражданското общество и правителството като част от структурите, които управляват работата по ОGP, или като добавят конкретни „изисквания“ в плановете за действие. В осемте държави членки, които не участват в ОGP (Австрия, Белгия, Кипър, Германия, Люксембург, Полша, Португалия и Словения), националните омбудсмани или комисиите по петициите могат да бъдат важен фактор за осигуряване на участието. Европейският омбудсман ще продължи да оказва натиск върху институциите на ЕС за максимална откритост на равнището на ЕС.

Европейският омбудсман се надява, че всички членове на мрежата ще обсъдят възможността от активно включване в ОGP. Тази тема изглежда изключително подходяща за обсъждане на една от следващите прояви на мрежата.