• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Reformovanie európskej siete ombudsmanov

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Úvod

Európska sieť ombudsmanov (ENO) bola vytvorená v roku 1996 na podporu výmeny informácií o právnych predpisoch a politike EÚ a na výmenu osvedčených postupov medzi národnými a regionálnymi ombudsmanmi a podobnými orgánmi členských štátov Európskej únie, krajinami uchádzajúcimi sa o členstvo v EÚ a krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj európskym ombudsmanom a Výborom Európskeho parlamentu pre petície.

Spoločným cieľom všetkých členov siete je hájenie práv občanov a zabezpečenie toho, aby verejnosť požívala služby orgánov verejnej správy v celej Európe, ktoré sú ústretové k občanom, transparentné, etické a zodpovedné.

Od prevzatia svojho úradu v októbri 2013 začala súčasná európska ombudsmanka, Emily O'Reillyová vyvíjať a napĺňať ambiciózny reformný program zameraný na tri vzájomne sa posilňujúce ciele:

· Vplyv

· Relevantnosť

· Zviditeľnenie

Jednou z jej hlavných priorít na nadchádzajúce roky je reforma siete v súlade s týmito tromi cieľmi, aby sa zabezpečilo dosiahnutie jej plného potenciálu v službe pre európsky verejný záujem. Na základe konzultácií s členmi ENO prostredníctvom formulára v roku 2014, rokovaní na uplynulých seminároch ENO, príspevkov zamestnancov úradu európskeho ombudsmana a vlastného preskúmania činností siete európskou ombudsmankou bol vypracovaný súbor návrhov reformy siete.

K hlavným účelom siete patrí zaistiť členom siete plnú informovanosť o vývoji právnych predpisov a politiky EÚ, najmä v prípadoch, keď má daný vývoj najväčšiu relevantnosť pre ich prácu na vnútroštátnej a regionálnej úrovni; uľahčovať prístup k odborným znalostiam v rámci inštitúcií EÚ pre členov siete a podnecovať spoluprácu a dialóg medzi európskym ombudsmanom a inými členmi siete prostredníctvom paralelných vyšetrovaní, výmen osvedčených postupov a iných iniciatív zameraných na témy spoločného záujmu.

Sieť má vynikajúci potenciál stať sa živším a dynamickejším fórom pre výmenu a spoluprácu, pokiaľ bude lepšie využívať existujúce komunikačné kanály a zameria sa na vybrané politické oblasti verejného záujmu.

Európska ombudsmanka sa usiluje posilniť svoju koordinačnú úlohu v sieti tak, že bude inovačným a strategickým zdrojom pre činnosti ENO v oblastiach spoločného záujmu. Plánuje lepšie zviditeľniť sieť a preniesť osvedčené postupy zo štátnych a regionálnych verejných orgánov na úroveň EÚ a naopak. Jej pravidelná interakcia so subjektmi prijímajúcimi rozhodnutia v EÚ a inými zainteresovanými stranami EÚ jej umožňuje prinášať európsky rozmer do diskusií siete ešte výraznejšie než predtým.

V úrade európskeho ombudsmana bude vedúci komunikačného útvaru naďalej zodpovedný za celkovú koordináciu činností siete. Okrem toho bude vedúci útvaru 1 pre sťažnosti a podnety koordinovať paralelné vyšetrovania a spoluprácu so sieťou v právnych záležitostiach.

Paralelné vyšetrovania

Vynikajúca spolupráca členov siete a európskej ombudsmanky prispela k výraznému zlepšeniu vyšetrovania ombudsmanky z vlastného podnetu, pokiaľ ide o spoločné návratové operácie agentúry Frontex. Paralelné vyšetrovania vykonané niekoľkými národnými ombudsmanmi a európskou ombudsmankou v tejto veci preukázali veľký potenciál pre posilnenie spolupráce medzi členmi siete vo veciach spoločného záujmu. Prostredníctvom siete sa prvý raz dosiahla takáto spolupráca: ukazuje sa teda, že existuje potenciál pre viac takýchto vyšetrovaní.

Európska ombudsmanka preto navrhuje posilniť spoluprácu siete vykonávaním paralelných vyšetrovaní vo veciach týkajúcich sa EÚ a vnútroštátnych správnych orgánov. Vyšetrovania môžu podstatne zvýšiť relevantnosť a zviditeľnenie činností siete vo verejnom záujme. Aby boli vyšetrovania úspešné, bude potrebné dôkladne zvoliť ich témy. Čo možno najviac by sa mohol zladiť začiatok a ukončenie týchto vyšetrovaní a vykazovanie ich výsledkov.

Semináre

Semináre siete zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože umožňujú členom siete rokovať o témach a vývoji spoločného záujmu, vymieňať si skúsenosti, rozvíjať spoluprácu s inštitúciami EÚ a navzájom medzi sebou a preukázať pridanú hodnotu ENO európskej verejnosti.

V záujme zviditeľnenia siete pre širokú verejnosť, subjekty EÚ prijímajúce rozhodnutia a iné zainteresované strany a na zvýšenie príležitostí interakcie medzi členmi siete a inštitúciami EÚ európska ombudsmanka navrhuje zreformovať a zmodernizovať semináre siete.

Namiesto dvojročných národných, regionálnych a kontaktných seminárov bude európska ombudsmanka od roku 2016 organizovať jeden seminár ročne v Bruseli. Bude otvorený pre všetkých členov siete, ktorí prejavia záujem. Tieto semináre budú zamerané na relevantné témy verejného záujmu na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni, napríklad v súvislosti s paralelnými vyšetrovaniami. Inštitúcie EÚ a iné zainteresované strany so sídlom v Bruseli, ako sú zastrešujúce organizácie EÚ, budú pozvané, aby sa aktívnejšie zapojili do seminárov a uľahčiť tým výmenu osvedčených postupov v Európe.

Semináre budú naživo vysielané cez internet, aby ich mohla sledovať verejnosť a zamestnanci siete po celej Európe. Témy budú vybrané tak, aby vyvolali záujem aj u novinárov a iných tvorcov verejnej mienky s cieľom zviditeľniť ENO.

Namiesto uverejňovania konaní na papieri niekoľko mesiacov po každom podujatí budú videá, príspevky a prezentácie sprístupnené online bezprostredne po podujatí. Pre verejnosť bude sprístupnená sekcia s názvom Podujatia na sieti Extranet a bude obsahovať verejne dostupný kalendár všetkých podujatí, ktoré organizuje nielen ENO, ale aj iné siete a združenia ombudsmanov.

Nová podoba seminárov výrazne zvýši ich dosah na širokú verejnosť, členov siete a špecializované druhy publika vďaka strategickejšiemu výberu tém, ako aj lepším možnostiam komunikácie a diskusie.

Cielené stretnutia

Popri výročných podujatiach siete v Bruseli by mohli byť prínosné ďalšie interakcie medzi menšími skupinami úradov ombudsmanov alebo výborov pre petície zamerané na výmenu informácií o paralelných vyšetrovaniach alebo iných témach spoločného záujmu.

Európska ombudsmanka preto navrhuje preskúmať možnosť organizovania pravidelných videokonferencií, webových seminárov alebo iných takýchto riešení, aby sa členovia siete stretávali pravidelnejšie. Na týchto cielených stretnutiach by sa mohli stretávať napríklad vyšetrovatelia paralelných vyšetrovaní, aby si vymieňali správy o pokroku vo vyšetrovaniach a koordinovali komunikačné činnosti. Po zavedení týchto cielených stretnutí by sa mohla na výmenu informácií ešte viac využívať sieť Extranet.

Zavedenie týchto cielených stretnutí môže zvýšiť relevantnosť siete pre zamestnancov všetkých členských inštitúcií a zjednodušiť spoluprácu. Má takisto potenciál prispôsobiť sa a vyvíjať sa tak, aby sa plnili meniace sa potreby, pričom skupiny by sa vytvárali, rozvíjali, zmenšovali alebo rušili podľa vývoja priorít.

Výmena informácií v sieti

Výmena informácií v rámci siete prostredníctvom siete Extranet, denné správy ombudsmanky, Bulletin ENO, ako aj publikácie zo seminárov tvoria základ pre všetku komunikácie siete. Technológie však napredujú, zdroje sú vzácne a čoraz viac prevláda elektronická výmena informácií.

Európska ombudsmanka preto navrhuje reformovať a modernizovať spôsob interakcie a výmeny informácií medzi členmi siete a zverejňovania informácií, ak je to vhodné. Rada by tiež zlepšila komunikačné nástroje ENO, aby umožňovali dynamickejší dialóg medzi členmi ENO.

Sieť Extranet je kľúčovým nástrojom výmeny informácií v sieti a bude modernizovaná tak, aby sa lepšie využívalo tzv. fórum, napríklad v súvislosti s paralelnými vyšetrovaniami alebo prípravou seminárov. Okrem toho by sa z dlhodobého hľadiska mala sieť Extranet stať relevantnejším zdrojom informácií o príslušných právnych predpisoch EÚ, osvedčených postupoch v úradoch ombudsmanov a zhromažďovania informácií o témach spoločného záujmu.

V strednodobom horizonte sa sieť Extranet zmení na jedinečné webové sídlo siete s verejnými sekciami a sekciami, ktoré budú naďalej vyhradené pre členov siete.

Najviac čítanou sekciou siete Extranet je sekcia s názvom Správy. Európska ombudsmanka zlepšuje systém denných správ jeho úplnou automatizáciou. Znamená to, že všetky správy prijaté cez kanály RSS od úradov ENO, vo všetkých dostupných jazykoch, budú automaticky zobrazené v Denných správach. Odberatelia Denných správ si zase budú môcť zvoliť, v ktorom jazyku by chceli dostávať správy a z ktorých krajín a regiónov.

Plánuje sa tiež otvoriť sekciu siete Extranet s názvom Správy a umožniť širokej verejnosti prihlásiť sa na odber Denných správ. Takto sa opäť zviditeľnia činnosti siete.

Európska ombudsmanka takisto navrhuje určité reformy týkajúce sa Bulletinu ENO. Keďže modernizované Denné správy zabezpečia, že členovia ENO budú pravidelne informovaní o tematických správach siete, navrhuje nahradiť štvrťročný Bulletin ENO od roku 2016 ročným bulletinom. Tento bulletin bude obsahovať správy o hlavnom vývoji v sieti vrátane výsledkov paralelných vyšetrovaní, dôležitých bodov seminárov ENO a iných relevantných správ. Bude šírený elektronicky a sprístupnený verejnosti.

Dotazy týkajúce sa právnych predpisov EÚ

Od vytvorenia siete desiatky úradov ombudsmanov predložili úradu európskeho ombudsmana dotazy týkajúce sa právnych predpisov EÚ, ktoré vyvstali počas vyšetrovania. Prostredníctvom postupu vybavovania dotazov, v ktorom európska ombudsmanka pomáha členom siete tak, že získava odpovede odborníkov z inštitúcií EÚ, bolo vyriešených mnoho vyšetrovaní národných a regionálnych ombudsmanov, ktoré by inak nebolo možné.

Postup vybavovania dotazov sa však stal nákladným a časovo náročným. Európska ombudsmanka preto vnútorne zreformuje tento postup urýchlením procesov v záujme rýchlejšieho získania výsledkov. Znamená to, že úrady v rámci siete môžu predkladať dotazy tak ako v minulosti a byť si isté, že včas dostanú odpoveď, aby ju mohli použiť vo svojich vlastných vyšetrovaniach. Úrad európskeho ombudsmana teda využije svoju pravidelnú interakciu s inštitúciami EÚ účinnejším spôsobom, aby pre sieť získal uspokojivé a včasné výsledky.

Sekcia s názvom Dotazy na sieti Extranet bude naďalej dostupná len pre členov siete. Odpovede od inštitúcií EÚ na dotazy týkajúce sa právnych predpisov EÚ budú dostupné pre všetkých členov siete. Na príklady úspešného vybavenia dotazov by sa mohlo poukázať v Bulletine ENO.

Vďaka tomu, že bude postup viditeľnejší a vďaka poskytnutiu podrobnejších informácií o jeho kladnom vplyve na úrady v sieti sa môže veľmi zvýšiť jeho relevantnosť pre ombudsmanov a výbory pre petície.

Účasť na verejných konzultáciách Európskej komisie o legislatívnych návrhoch

Európska komisia pravidelne otvára verejné konzultácie ku svojim legislatívnym návrhom a politickým možnostiam. Ak sa predmet týka práv európskych občanov, všetci členovia siete, ktorí prejavia záujem, môžu predložiť spoločný príspevok na základe odborných poznatkov členov v oblasti riešenia sťažností a obáv občanov. Takto by sa mohol ešte posilniť vplyv a úloha siete, pokiaľ ide o tvorbu politík EÚ.

Partnerstvo pre otvorené vládnutie

Európska ombudsmanka sa čoraz viac zapája do Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership, OGP) a teší ju, že aj niekoľko členov siete vyvinulo iniciatívu na zapojenie sa do tohto dôležitého projektu. V súčasnosti je zapojených dvadsať členských štátov EÚ. Európska ombudsmanka podnecuje ombudsmanov v týchto krajinách, aby sa zapojili do procesov OGP ako sprostredkovatelia dialógu medzi občianskou spoločnosťou a vládou, v rámci štruktúr, ktoré riadia OGP, alebo prinášaním konkrétnych podnetov do akčných plánov. V ôsmich členských štátoch, ktoré nie sú zapojené do OGP (Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Nemecko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko) by mohli byť národní ombudsmani alebo výbory pre petície dôležitou pákou v zaisťovaní účasti. Európska ombudsmanka bude naďalej naliehať na inštitúcie EÚ, aby maximalizovali otvorenosť na úrovni EÚ.

Európska ombudsmanka dúfa, že všetci členovia siete zvážia svoje aktívne zapojenie sa do OGP. Zdá sa, že táto téma je ideálnym predmetom na diskusiu na jednom z budúcich podujatí siete.