Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Zrýchlený postup európskeho ombudsmana – Ako rýchlejšie získať prístup k dokumentom EÚ

Zrýchlený postup európskeho ombudsmana pri sťažnostiach týkajúcich sa prístupu k dokumentom

Neviete získať prístup k dokumentu alebo dokumentom inštitúcie alebo orgánu Európskej únie?

V niektorých prípadoch sú inštitúcie alebo orgány EÚ oprávnené neposkytnúť prístup k dokumentom EÚ na základe výnimiek z pravidiel EÚ o prístupe k dokumentom. Ak ste požiadali o prístup k dokumentu a inštitúcia alebo orgán EÚ potvrdili svoje rozhodujte čiastočne alebo úplne zamietnuť prístup k dokumentu, môžete o pomoc požiadať európskeho ombudsmana.

Najprv musíte podať sťažnosť európskej ombudsmanke podľa zavedeného postupu.

Keďže žiadosti o prístup k dokumentom v prevažnej miere prichádzajú od jednotlivcov alebo organizácií, ktoré naliehavo potrebujú nahliadnuť do týchto dokumentov, ombudsmanka rozhodla o zavedení zrýchleného postupu na riešenie sťažností o prístup k dokumentom.

Potom ako ombudsmanka potvrdí prijatie žiadosti, v priebehu piatich dní rozhodne, či začne vyšetrovanie v tejto veci. Rozhodnutie závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí posúdenie prijateľnosti žiadosti (napríklad, či sťažovateľ už požiadal príslušný orgán EÚ o prístup k danému dokumentu) alebo či vysvetlenie odmietnutia prístupu bolo odôvodnené.

Ombudsmanka sa bude snažiť rozhodnúť o vyšetrovaní prístupu k dokumentom v lehote 40 pracovných dní (odo dňa prijatia sťažnosti). V tejto lehote má možnosť osloviť danú inštitúciu alebo orgán, resp. nahliadnuť do daného dokumentu.

Ak ombudsmanka zistí, že inštitúcia alebo orgán EÚ neoprávnene zamietli prístup k dokumentu, môže odporučiť, aby bol bezodkladne udelený čiastočný alebo úplný prístup k danému dokumentu. Hoci toto odporúčanie nie je právne záväzné, ombudsmanka predpokladá, že odporúčaniu bude vyhovené.

Ak inštitúcia alebo orgán EÚ odporúčaniu ombudsmanky nevyhovie, ombudsmanka môže o tom podať osobitnú správu Európskemu parlamentu.

Oboznámte sa so zrýchleným postupom interného preskúmania žiadosti v praxi (zverejnené 24. februára 2021).