• Lodge a complaint
  • Request for information
60th Rome Treaty anniversaryYour Europe - The portal to on-line European and national public services

Európsky ombudsman zavádza nový štýl rozhodnutia

Available languages: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

01 September 2008

Ombudsman sa vo svojej výročnej správe za rok 2007 zaviazal, že sa bude snažiť nájsť spôsob, ako predkladať zrozumiteľnejšie rozhodnutia. Cieľom je poskytovať lepšie služby sťažovateľom a ponúkať jasnejšie usmernenia občanom, ako aj úradníkom o tom, čo predstavuje správny úradný postup.

V súčasnosti majú rozhodnutia o ukončení vyšetrovania podobu listu sťažovateľovi, ktorého kópia sa zasiela inštitúcii alebo orgánu, proti ktorému bola sťažnosť podaná. V úvode listu sa uvádza časová postupnosť jednotlivých krokov vyšetrovania. Potom nasleduje podrobný prehľad sťažnosti a vyšetrovania ombudsmana vrátane stanoviska inštitúcie a pripomienok sťažovateľa k tomuto stanovisku. V záverečnej časti rozhodnutia sa nachádza posúdenie dôkazov, zhrnutie predchádzajúcej situácie a vysvetlenie ombudsmanových zistení, ako aj odôvodnenie ukončenia vyšetrovania.

Keď sa v roku 1996 prijímala súčasná štruktúra, väčšina sťažností bola pomerne jednoduchá a rozhodnutia o ukončení vyšetrovania boli primerane krátke. Postupom času sa však počet a zložitosť otázok, ktoré vyplynuli z priemernej sťažnosti, zvýšili. V dôsledku toho sa podrobný prehľad tvrdení sťažovateľa a inštitúcie predlžoval a komplikoval. Zhrnutie obsiahnuté v súčasnej štruktúre preto pôsobí rušivo a neprehľadne. Celkový výsledok je taký, že rozhodnutia sú dlhšie a ťažšie sa čítajú.

Po pozornom preskúmaní rôznych možností, ako zmeniť tento stav, ombudsman zavedie nový štýl rozhodnutí od septembra 2008.

V rámci nového štýlu je list sťažovateľovi oddelený od rozhodnutia. List je písaný osobnejším tónom a zrozumiteľným spôsobom informuje sťažovateľa o výsledku sťažnosti.

Samotné rozhodnutie má vylepšenú štruktúru. V prvých dvoch častiach ombudsman opisuje okolnosti sťažnosti a potom vysvetľuje rozsah svojho vyšetrovania. V ďalšej časti sú uvedené jednotlivé kroky postupu vyšetrovania vrátane ombudsmanovho úsilia o vyriešenie problému(-ov) a nezhôd medzi stranami sporu. V záverečnej časti sa rovnako ako predtým nachádza posúdenie dôkazov a vysvetlenie ombudsmanových zistení, ako aj odôvodnenie ukončenia vyšetrovania.

Výsledkom uplatnenia nového štýlu, ktorým sa vyhne nepotrebným podrobnostiam a opakovaniu, budú kratšie a lepšie zacielené rozhodnutia. Ďalším krokom pri zvyšovaní zrozumiteľnosti rozhodnutí bude čo najviac zjednodušiť použitý jazyk. Tento krok sa bude realizovať postupne pomocou externých poradcov od posledného štvrťroka 2008.