Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2017 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2017 г.

1148

Дадени съвети или прехвърлени случаи на друг орган за разглеждане на жалби

52,8 %

595

Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че омбудсманът не може да даде допълнителни съвети

27,3 %

370

Прeдприета проверка

17 %

63

Решение относно допустимостта на жалбата

2,9 %