Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2021 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с нови жалби, разгледани през 2021 г.

958

Дадени съвети или случаи, пренасочени към друг орган за разглеждане на жалби

44,2 %

876

Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че Омбудсманът не може да предостави допълнителни съвети

40,5 %

332

Прeдприета проверка

15,3 %