Aveți o plângere împotriva unei instituții sau unui organism al UE?

Statut

Decizia Parlamentului European privind statutul şi condiţiile generale pentru exercitarea funcţiilor Ombudsmanului(1)

Parlamentul European,

având în vedere Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene, în special articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice,

având în vedere avizul Comisiei,

având în vedere aprobarea Consiliului,

întrucât este necesar să se stabilească statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiilor Ombudsmanului, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene;

întrucât este necesară determinarea condiţiilor în care Ombudsmanul poate fi sesizat printr-o plângere, precum şi a relaţiilor dintre exercitarea funcţiilor Ombudsmanului şi procedurile jurisdicţionale sau administrative;

întrucât Ombudsmanul, care poate acționa și din proprie inițiativă, trebuie să poată dispune de toate elementele necesare exercitării funcțiilor sale; întrucât, în acest scop, instituțiile și organele comunitare sunt obligate să îi furnizeze Ombudsmanului, la cererea acestuia, informațiile pe care le solicită şi fără a aduce atingere obligației Ombudsmanului de a nu le divulga; întrucât accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001(2) , ar trebui să respecte normele de securitate ale instituțiilor sau organelor comunitare în cauză; întrucât instituțiile și organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, ar trebui să informeze Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare; întrucât pentru aplicarea normelor prevăzute la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf, Ombudsmanul ar trebui să ajungă în prealabil la un acord cu instituția sau organul vizat asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații care fac obiectul obligației de secret profesional; întrucât, în cazul în care nu i se acordă asistența dorită, Ombudsmanul informează Parlamentul European cu privire la aceasta, iar Parlamentului European îi revine sarcina de a întreprinde demersurile adecvate;

întrucât este necesar să se prevadă procedurile de urmat în cazul în care rezultatele anchetelor Ombudsmanului conduc la descoperirea unor cazuri de administrare defectuoasă; întrucât ar trebui să se prevadă, de asemenea, prezentarea unui raport global al Ombudsmanului în faţa Parlamentului European, la sfârşitul fiecărei sesiuni anuale;

întrucât Ombudsmanul şi personalul acestuia sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea cu privire la informaţiile de care au luat cunoştinţă în timpul exercitării funcţiilor lor; întrucât Ombudsmanul are, în schimb, obligaţia de a informa autorităţile competente cu privire la faptele pe care le consideră aflate sub incidenţa dreptului penal şi de care a luat cunoştinţă în timpul unei anchete;

întrucât este necesar să se prevadă posibilitatea unei cooperări între Ombudsman şi autorităţile similare din anumite state membre, cu respectarea legislaţiilor naţionale aplicabile;

întrucât revine Parlamentului European să numească Ombudsmanul la începutul şi pe durata fiecărei legislaturi dintre personalităţile care sunt cetăţeni ai Uniunii şi prezintă toate garanţiile de independenţă şi de competenţă necesare;

întrucât ar trebui să se prevadă condiţiile de încetare a funcţiilor Ombudsmanului;

întrucât Ombudsmanul trebuie să-şi exercite funcţiile în deplină independenţă, în conformitate cu angajamentul solemn pe care îl ia în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene încă de la intrarea în funcţie; întrucât este necesar să se determine incompatibilităţile cu funcţia de Ombudsman, precum şi remuneraţia, privilegiile şi imunităţile acordate acestuia;

întrucât ar trebui să se prevadă dispoziţii privind funcţionarii şi agenţii secretariatului care asistă Ombudsmanul şi bugetul acestuia; întrucât sediul Ombudsmanului trebuie să fie acelaşi cu sediul Parlamentului European;

întrucât revine Ombudsmanului să adopte dispoziţiile de punere în aplicare a prezentei decizii; întrucât este, de asemenea, necesar să se stabilească anumite dispoziţii tranzitorii care se aplică primului Ombudsman numit după intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană,

DECIDE:

Articolul 1

(1) Statutul şi condiţiile generale de exercitare a funcţiilor Ombudsmanului se stabilesc prin prezenta decizie, în conformitate cu articolul 195 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi articolul 107d alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

(2) Ombudsmanul îşi îndeplineşte funcţiile cu respectarea competenţelor conferite de tratate instituţiilor şi organelor comunitare.

(3) Ombudsmanul nu poate interveni într-o procedură pe rolul unei instanţe şi nici nu poate pune la îndoială temeinicia unei hotărâri judiciare.

Articolul 2

(1) În condiţiile şi limitele stabilite de tratatele menţionate anterior, Ombudsmanul contribuie la identificarea cazurilor de administrare defectuoasă din activitatea instituţiilor şi organelor comunitare, cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă în exercitarea competenţelor jurisdicţionale ale acestora, şi la formularea de recomandări în vederea remedierii situaţiei. Acţiunea oricărei alte autorităţi sau persoane nu poate face obiectul unei plângeri adresate Ombudsmanului.

(2) Orice cetăţean al Uniunii şi orice persoană fizică sau juridică având reşedinţa sau sediul social într-un stat membru al Uniunii poate sesiza Ombudsmanul, direct sau prin intermediul unui membru al Parlamentului European, printr-o plângere referitoare la un caz de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor sau organelor comunitare, cu excepţia Curţii de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă în exercitarea competenţelor jurisdicţionale ale acestora. Ombudsmanul informează instituţia sau organul în cauză de îndată ce a fost sesizat printr-o plângere.

(3) Plângerea trebuie să precizeze obiectul acesteia, precum şi identitatea persoanei căreia îi aparţine; această persoană poate cere ca plângerea să rămână confidenţială.

(4) Plângerea trebuie să fie introdusă în termen de doi ani de la data la care faptele care o justifică sunt aduse la cunoştinţa autorului acesteia şi să fi fost precedată de demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituţiile şi organele în cauză.

(5) Ombudsmanul poate recomanda autorului plângerii să se adreseze altei autorităţi.

(6) Plângerile prezentate Ombudsmanului nu întrerup termenele căilor de atac în procedurile jurisdicţionale sau administrative.

(7) În cazul în care Ombudsmanul, în conformitate cu o procedură jurisdicţională în curs sau încheiată cu privire la faptele reclamate, trebuie să declare inadmisibilă o plângere sau să pună capăt examinării acesteia, rezultatele eventualelor anchete pe care le-a întreprins înainte se clasează.

(8) Ombudsmanul poate fi sesizat printr-o plângere cu privire la raporturile de muncă între instituţiile şi organele comunitare şi funcţionarii acestora sau alţi agenţi numai în cazul în care posibilităţile privind cererile sau plângerile administrative interne, în special procedurile prevăzute la articolul 90 alineatele (1) şi (2) din Statutul funcţionarilor au fost epuizate de persoana interesată şi după expirarea termenelor de răspuns din partea autorităţii sesizate în acest mod.

(9) Ombudsmanul informează autorul plângerii în cel mai scurt timp cu privire la cursul dat plângerii.

Articolul 3

(1) Ombudsmanul efectuează, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei plângeri, toate anchetele pe care le consideră justificate pentru a clarifica orice posibil caz de administrare defectuoasă în activitatea instituţiilor şi organelor comunitare. Ombudsmanul informează, cu privire la aceasta, instituţia sau organul în cauză, care poate să-i transmită orice observaţie utilă.

(2) Instituțiile și organele comunitare sunt obligate să furnizeze Ombudsmanului informațiile pe care acesta le solicită și îi permit accesul la dosarele în cauză. Accesul la informații sau documente clasificate, în special la documentele sensibile, în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, respectă normele de securitate ale instituției sau organului comunitar în cauză.

Instituțiile sau organele care furnizează informații sau documente clasificate, astfel cum se menționează la paragraful anterior, informează Ombudsmanul cu privire la o astfel de clasificare.

Pentru aplicarea normelor prevăzute la primul paragraf, Ombudsmanul ajunge în prealabil la un acord cu instituția sau organul în cauză asupra condițiilor de tratare a informațiilor și documentelor clasificate și a altor informații care fac obiectul obligației de păstrare a secretului professional.

Instituţiile şi organele în cauză acordă accesul la documentele care emană de la un stat membru, clasificate secrete în temeiul unui act cu putere de lege sau al unei norme administrative, numai după obţinerea acordului prealabil al statului membru respectiv.

Acestea acordă accesul la alte documente care emană de la un stat membru după informarea statului membru în cauză.

În ambele cazuri, în conformitate cu articolul 4, Ombudsmanul nu poate divulga conţinutul documentelor.

Funcționarii și ceilalți agenți ai instituțiilor și organelor comunitare sunt obligați să depună mărturie la cererea Ombudsmanului; aceștia sunt obligați să respecte dispozițiile pertinente din Statutul funcționarilor, în special obligaţia de a păstra secretul profesional.

(3) La cererea Ombudsmanului, autorităţile statelor membre sunt obligate să-i furnizeze, prin intermediul reprezentanţelor permanente ale statelor membre pe lângă Comunităţile Europene, toate informaţiile care ar putea contribui la clarificarea cazurilor de administrare defectuoasă din partea instituţiilor sau organelor comunitare, cu excepţia cazului în care aceste informaţii sunt reglementate fie de acte cu putere de lege sau norme administrative privind secretul, fie de acte care împiedică transmiterea acestora. Cu toate acestea, în ultimul caz menţionat, statul membru interesat poate permite Ombudsmanului consultarea informaţiilor, cu condiţia ca acesta să-şi ia angajamentul de a nu le divulga conţinutul.

(4) În cazul în care Ombudsmanului nu i se acordă asistenţa pe care o solicită, acesta informează Parlamentul European care întreprinde demersurile adecvate.

(5) În măsura posibilului, Ombudsmanul încearcă să găsească, împreună cu instituţia sau organul în cauză, o soluţie care să elimine cazurile de administrare defectuoasă şi să rezolve în mod satisfăcător plângerea.

(6) În cazul în care Ombudsmanul descoperă un caz de administrare defectuoasă, acesta sesizează instituţia sau organul în cauză şi, dacă este necesar, îi prezintă mai multe proiecte de recomandări. Instituţia sau organul sesizat îi transmite un aviz detaliat în termen de trei luni.

(7) Ombudsmanul transmite apoi un raport Parlamentului European şi instituţiei sau organului în cauză. De asemenea, acesta poate include în respectivul raport o serie de recomandări. Autorul plângerii este informat, prin grija Ombudsmanului, cu privire la rezultatul anchetei, la avizul emis de instituţia sau organul în cauză şi la eventualele recomandări prezentate de Ombudsman.

(8) La încheierea fiecărei sesiuni anuale, Ombudsmanul prezintă Parlamentului European un raport privind rezultatele anchetelor întreprinse.

Articolul 4

(1) Ombudsmanul și personalul acestuia – căruia i se aplică dispozițiile articolului 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și ale articolului 194 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice – sunt obligați să nu divulge informațiile și documentele care le-au fost aduse la cunoștință în timpul anchetelor efectuate. În special, Ombudsmanul și personalul acestuia au obligația de a nu divulga nicio informație clasificată și niciun document furnizat Ombudsmanului, în special documente sensibile în sensul articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sau documente care intră în domeniul de aplicare al legislației comunitare privind protecția datelor cu caracter personal, și nicio informație care ar putea cauza prejudicii autorului plângerii sau oricărei alte persoane în cauză, fără a aduce atingere alineatului (2).

(2) În cazul în care, în cadrul unei anchete, Ombudsmanul ia cunoștință de fapte pe care le consideră că ar putea intra sub incidența dreptului penal, acesta informează imediat autoritățile naționale competente prin intermediul reprezentanțelor permanente ale statelor membre pe lângă Comunitățile Europene și, în măsura în care cazul este de competența lor, instituția, organul sau serviciul comunitar responsabil cu combaterea fraudei; dacă este necesar, Ombudsmanul informează, de asemenea, instituția sau organul comunitar cu autoritate asupra funcționarului sau agentului în cauză, acestea putând pune în aplicare articolul 18 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene. De asemenea, Ombudsmanul poate informa instituția sau organul comunitar în cauză cu privire la faptele care pun în discuție, din punct de vedere disciplinar, comportamentul unuia dintre funcționarii sau agenții acestora.

Articolul 4a

Ombudsmanul și personalul său se ocupă de cererile de acces public la documente, altele decât cele menționate la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu condiţiile şi limitele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

Articolul 5

(1) În măsura în care această cooperare poate contribui la întărirea eficienței anchetelor și la mai buna protejare a drepturilor și intereselor persoanelor care îi adresează plângeri, Ombudsmanul poate coopera cu autoritățile de același tip, existente în anumite state membre, cu respectarea legislației naționale aplicabile. Ombudsmanul nu poate solicita, pe această cale, documente la care nu ar avea acces în conformitate cu dispozițiile articolului 3.

(2) Fără a-și depăși atribuțiile stabilite la articolul 195 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și la articolul 107d din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice și evitând orice suprapunere cu activitățile celorlalte instituții sau organe, Ombudsmanul poate, în aceleași condiții, să coopereze cu instituțiile și organele statelor membre responsabile de promovarea și protecția drepturilor fundamentale.

Articolul 6

(1) Ombudsmanul este numit de Parlamentul European după fiecare alegere a acestuia şi pe durata întregii legislaturi. Mandatul acestuia se poate reînnoi.

(2) Ombudsmanul este ales dintre personalităţile care sunt cetăţeni ai Uniunii, se bucură de toate drepturile civile şi politice, prezintă toate garanţiile de independenţă şi îndeplinesc condiţiile necesare în ţara de origine pentru exercitarea celor mai înalte funcţii jurisdicţionale sau posedă o experienţă şi o competenţă recunoscute pentru îndeplinirea funcţiilor de Ombudsman.

Articolul 7

(1) Funcţiile Ombudsmanului încetează fie la încheierea mandatului acestuia, fie în cazul demisiei sau destituirii.

(2) Cu excepţia cazului destituirii, Ombudsmanul rămâne în funcţie până la înlocuirea sa.

(3) În cazul încetării anticipate a exercitării funcţiilor de Ombudsman, succesorul acestuia este numit în termen de trei luni de la momentul în care locul a devenit vacant, pentru restul perioadei rămase până la încheierea legislaturii.

Articolul 8

La cererea Parlamentului European, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene îl poate destitui pe acel Ombudsman care nu mai îndeplineşte condiţiile necesare exercitării funcţiilor sau care a comis o abatere gravă.

Articolul 9

(1) Ombudsmanul îşi exercită funcţiile în condiţii de independenţă totală, în interesul general al Comunităţilor Europene şi al cetăţenilor Uniunii. În vederea îndeplinirii acestor funcţii, acesta nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni de la niciun guvern şi de la niciun organism. Ombudsmanul se abţine de la orice act incompatibil cu caracterul funcţiilor sale.

(2) La preluarea funcţiei, Ombudsmanul îşi ia angajamentul solemn, în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, să îşi exercite funcţiile în deplină independenţă şi imparţialitate şi să respecte, pe toată durata exercitării mandatului şi după încheierea acestuia, obligaţiile care decurg din funcţia sa, în special obligaţia de onestitate şi de discreţie în cazul acceptării anumitor funcţii sau avantaje după încetarea funcţiei de Ombudsman.

Articolul 10

(1) Pe durata exercitării funcţiilor, Ombudsmanul nu poate exercita nicio altă funcţie politică sau administrativă sau o activitate profesională, indiferent dacă este remunerată sau nu.

(2) În ceea ce priveşte remuneraţia, indemnizaţiile şi pensia pentru vechime în muncă, Ombudsmanul este asimilat unui judecător de la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

(3) Articolele 12-15 şi articolul 18 din Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se aplică în cazul Ombudsmanului, funcţionarilor şi agenţilor care compun secretariatul acestuia.

Articolul 11

(1) Ombudsmanul este asistat de un secretariat, al cărui responsabil principal este numit de acesta.

(2) Funcţionarii şi agenţii din secretariatul Ombudsmanului se supun regulamentelor şi normelor care se aplică în cazul funcţionarilor şi al celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene. Numărul acestora se stabileşte anual în cadrul procedurii bugetare.

(3) Funcţionarii Comunităţilor Europene şi ai statelor membre, care sunt numiţi agenţi în cadrul secretariatului Ombudsmanului sunt detaşaţi în interes de serviciu, cu garanţia reintegrării cu drepturi depline în instituţia de origine.

(4) Pentru chestiuni privind personalul de care dispune, Ombudsmanul este asimilat instituţiilor în sensul articolului 1 din Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene.

Articolul 12  : eliminat

Articolul 13

Sediul Ombudsmanului este sediul Parlamentului European.

Articolul 14

Ombudsmanul adoptă dispoziţiile de punere în aplicare a prezentei decizii.

Articolul 15

Primul Ombudsman numit după intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană este numit pentru perioada care rămâne până la încheierea legislaturii.

Articolul 16  : eliminat

Articolul 17

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Comunităţilor  Europene . Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării.

(1) Adoptată de Parlament la 9 martie 1994 (JO L 113, 4.5.1994, p. 15) şi modificată prin deciziile sale din 14 martie 2002 (JO L 92, 9.4.2002, p. 13) şi din 18 iunie 2008 (JO L 189, 17.7.2008, p. 25).
(2) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).