• Depunerea unei plângeri
 • Solicitare de informaţii
60th Rome Treaty anniversaryEuropa ta - Portalul serviciilor publice europene şi naţionale on-line

Vai viņš jums var palīdzēt?

limbi disponibile :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ko dara Eiropas ombuds

Eiropas ombuds izmeklē sūdzības par Eiropas Savienības (ES) iestādēm un struktūrām. Jūs varat sūdzēties ombudam par šo iestāžu un struktūru pieļautām kļūdām pārvaldē.

Ombuds neizskata sūdzības par dalībvalstu valsts, reģionālajām vai vietējām pārvaldes iestādēm, pat ja šīs sūdzības skar ES darbības jomas. Lielu daļu no šīm sūdzībām varētu adresēt valsts vai reģionālajiem ombudiem, vai arī iesniegt valsts vai reģionālo Parlamentu lūgumrakstu komitejās. Visu valsts un reģionālo ombudu, kā arī Parlamentu lūgumrakstu komiteju kontaktinformācija ir pieejama Eiropas ombuda tīmekļa vietnē: http://www.ombudsman.europa.eu

Kas ir kļūda pārvaldē?

Kļūda pārvaldē norāda uz pārvaldes trūkumu vai tās nepilnīgumu. Kļūda pārvaldē rodas, ja iestāde nerīkojas saskaņā ar tiesību aktiem, neievēro labas pārvaldes principus, vai ja tā pārkāpj cilvēktiesības. Kā dažus piemērus var minēt:

 • administratīvus pārkāpumus
 • negodīgumu
 • diskriminēšanu
 • ļaunprātīgu pilnvaru izmantošanu
 • atbildes nesniegšanu
 • atteikšanos sniegt informāciju
 • nepamatotu kavēšanos.


Kādas ir ES iestādes un struktūras?

Eiropas Savienības iestādes un struktūras ir:

 • Eiropas Parlaments
 • Eiropas Savienības Padome
 • Eiropas Komisija
 • Eiropas Kopienu Tiesa (izņemot tās tiesu iestādes funkcijas)
 • Eiropas Revīzijas palāta
 • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
 • Eiropas Savienības Reģionu komiteja
 • Eiropas Investīciju banka
 • Eiropas Centrālā banka
 • Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)
 • Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)
 • Eiropas Policijas birojs (Europol)
 • decentralizētās aģentūras (kā piemēram, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs, Eiropas Vides aģentūra, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs, u.c.).

Lūdzu, ievērojiet, ka minētais saraksts nav pilnīgs. Pārskats par Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām ir pieejams Europa tīmekļa vietnē: http://www.europa.eu/

Kas var sūdzēties ombudam?

Ja Jūs esat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai pastāvīgi dzīvojat kādā no dalībvalstīm, Jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas ombudam par ES iestāžu un struktūru pieļautām kļūdām pārvaldē. Arī uzņēmumi, biedrības vai citas organizācijas, kuru juridiskā adrese ir Eiropas Savienībā, var sūdzēties ombudam.

Kāds rezultāts gaidāms?

Lai atrisinātu problēmu, var pietikt ar to, ka ombuds vienkārši informē attiecīgo iestādi par sūdzību. Ja šādā veidā lieta netiek atrisināta, ombuds mēģina - iespēju robežās - panākt mierizlīgumu, kas novērš kļūdas pārvaldē sekas un apmierina sūdzības iesniedzēju. Ja samierināšanas mēģinājums neizdodas, ombuds var sniegt ieteikumus lietas risināšanai. Ja iestāde nepieņem šos ieteikumus, ombuds var sagatavot īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam.

Kā iesniegt sūdzību?

Rakstiet ombudam jebkurā no Līguma valodām(1), skaidri norādot to, kas jūs esat, par kuru Eiropas Savienības iestādi vai struktūru jūs sūdzaties, un jūsu sūdzības pamatojumu.

 • Sūdzība jāiesniedz divu gadu laikā no dienas, kad jūs uzzinājāt faktus, kas pamato jūsu sūdzību.
 • Kļūdām pārvaldē nav noteikti jābūt jūs ietekmējušām personīgi.
 • Noteikti ir jābūt bijušai iepriekšējai saziņai ar attiecīgo iestādi vai struktūru, piemēram, nosūtot vēstuli.
 • Ombuds neizskata lietas, par kurām notiek tiesvedība vai kuras tiesa jau ir izlēmusi.

Ombuds izskatīs jūsu sūdzību un jūs informēs par izmeklēšanas iznākumu.

Eiropas ombudam var iesniegt sūdzību, rakstot vēstuli vai izmantojot pievienoto veidlapu. Šīs sūdzību veidlapas elektroniskā versija ir pieejama ombuda tīmekļa vietnē: http://www.ombudsman.europa.eu

Kā sazināties ar Eiropas ombudu?

 • Pa pastu
  Eiropas ombuds
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Francija
 • Pa tālruni
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Pa faksu
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Tīmekļa vietne
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) No 2007. gada janvāra ir 23 Līguma valodas: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, vācu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu un zviedru valodas.