You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmannen kritiserar kommissionens passiva attityd gentemot möjlig rasism vid rekrytering

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, är inte nöjd med kommissionens svar på ett klagomål han mottog angående möjlig rasism vid rekrytering till EU:s institutioner. Klaganden - en nederländsk medborgare - påpekar att medan det bor över 30 miljoner människor från etniska minoriteter i EU är knappats någon av dessa anställda inom Europeiska gemenskapernas förvaltning.

Jacob Söderman hävdar att kommissionens yttrande i detta ärende utgör en passiv attityd gentemot det faktum att etniska minoriteter är underrepresenterade inom EU:s institutioner och organ. Detta är svårt att förena med de talrika riktlinjer och regler som antagits, däribland:

  • riktlinjer för anställning 2000 överenskomna vid Europeiska rådet i Helsingfors i december 1999. Dessa efterlyser en sammanhängande uppsättning principer som syftar till att motarbeta diskriminering av olika grupper, t.ex. etniska minoriteter;
  • Rådets direktiv 2000/43(1) som kräver att medlemsstaterna upprättar organ som verkar för likabehandling utan diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung;
  • Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som proklamerades i Nice i december 2000.

Kommission anser att det faktum att etniska minoriteter är underrepresenterade bland de som arbetar vid gemenskapens institutioner och organ beror på det förhållandevis långa antal ansökningar som kommer från dessa grupper. Den är emellertid oförmögen att framlägga bevis som utesluter alternativa förklaringar. Kommissionen borde därför överväga att vidta åtgärder för att erhålla information om de chanser som människor från etniska minoriteter har vid rekryteringsförfarandet. Komissionen skall skicka sitt yttrande till ombudsmannen senast den 30 april 2002.

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Ian Harden, Chef för den juridiska avdelningen, Tel: +32 (0) 2 284 38 49.


(1) Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, EGT L 180, 19.7.2000, s. 22.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.