You have a complaint against an EU institution or body?

'EU måste leva upp till sina egna krav på föräldraledighet' säger Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen, Jacob Söderman, har inlett en undersökning på eget initiativ om föräldraledighet(1) vid EU:s institutioner. Målet med undersökningen är att garantera EU:s anställda samma rätt till föräldraledighet som ges i medlemsstaterna. Medan rådets direktiv 96/34/EG och stadgan om de grundläggande rättigheterna som proklamerades i Nice garanterar rätten till föräldraledighet i medlemsstaterna, har EU:s institutioner ännu inte infört jämförbara regler för deras anställda. "EU:s egna föreskrifter måste anpassas så att jämlikhet uppnås och så att mäns, kvinnors och barns rättigheter skyddas" säger Europeiska ombudsmannen.

Kommissionen skall svara senast den 31 januari 2002 på ombudsmannens undersökning.

Rådets direktiv 96/34/EG föreskriver en individuell rättighet för både män och kvinnor till föräldraledighet om minst tre månader efter födsel eller adoption av ett barn. Artikel 33.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna föreskriver att "varje arbetstagare [skall] ha rätt till (...) föräldraledighet efter ett barns födelse eller adoption".

De gällande tjänsteföreskrifterna lever inte upp till denna nivå vad gäller två områden nämligen adoption och pappaledighet. Trots att kommissionen i sin kommunikation "Familjerelaterad ledighet och flexibla arbetsförhållanden" från oktober 2000 utlovar att ta itu med dessa brister har ännu inga konkreta förslag antagits av EU:s institutioner.

Ombudsmannen har informerat kommissionen att förseningen med genomförandet inte är acceptabelt. Ombudsmannen sammanfattar: "Det är nu två år sedan medlemsstaterna genomförde direktiv 96/34/EG om föräldraledighet och nästan ett år sedan kommissionens kommunikation presenterades. Nästan ett år efter att Nice stadgan proklamerades borde alla EU medborgare åtnjuta de rättigheter som stadgan garanterar. Om EU:s institutioner inte ens kan försäkra sig om att gemenskapsrätten efterlevs i dess egna interna organisation kan de inte förvänta sig att deras egna personal, eller medborgare i allmänhet, skall respektera den".

 

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta Maria Engleson, Juridisk handläggare, tel. +33 (0) 3 88 17 24 02.


(1) Termen "föräldraledighet" används i betydelsen ledighet för föräldrar, både män och kvinnor, i avsikt att ta hand om sina barn. Termen täcker således både mamma- och pappaledighet.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Gundi Gadesmann, Head of communication, Tel. +32 2 284 26 09.