You have a complaint against an EU institution or body?

De Ombudsman levert kritiek op de passieve houding van de Commissie tegenover mogelijk racisme in aanwerving

De Europese Ombudsman, Jacob Söderman, is niet tevreden met het antwoord van de Commissie op een klacht in verband met mogelijk racisme bij EU aanwerving. De klager - een Nederlandse burger - wijst erop dat hoewel er meer dan 30 miljoen mensen van etnische minderheden in de EU leven, bijna geen van hen tewerkgesteld is in de structuur van de Europese Gemeenschappen.

De Heer Söderman zegt dat het standpunt van de Commissie in deze zaak een passieve houding aantoont ten opzichte van de ondervertegenwoordiging van etnische minderheden in de EU instellingen en organen. Dit is moeilijk in overeenstemming te brengen met talrijke richtlijnen en regels welke zijn aangenomen, zoals :

  • De "Richtsnoeren Tewerkstelling 2000" aangenomen door de Europese Raad in Helsinki in december 1999. Deze roepen om een coherent pakket van maatregelen om discriminatie van groepen zoals etnische minderheden tegen te gaan.
  • Richtlijn 2000/43(1) van de Raad die de lidstaten verplicht om organen aan te stellen ter promotie van de gelijke behandeling zonder discriminatie op grond van raciale of etnische afstamming.
  • Het Handvest van de Grondrechten van de EU, afgekondigd in Nice in December 2000.

De Commissie is de mening toegedaan dat de ondervertegenwoordiging van etnische minderheden in de werkkrachten van de gemeenschapsinstellingen en -organen het resultaat is van een disproportioneel gering aantal kandidaturen van deze groep. Maar ze kan geen bewijs leveren om andere mogelijke verklaringen uit te sluiten. De Commissie dient dus maatregen te nemen om informatie te bekomen betreffende de kansen van mensen van etnische minderheid in de aanwervingprocedure. De Commissie dient te antwoorden aan de Ombudsman voor 30 april 2002.

 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Ian Harden, Hoofd van de Juridische Afdeling, tel : +32 (0) 2 284 38 49.


(1) Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, Publikatieblad L 180/22.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.