You have a complaint against an EU institution or body?

Oikeusasiamies kritisoi komission passiivista suhtautumista mahdolliseen rasismiin työhönotossa

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman on tyytymätön komission vastaukseen, jonka se antoi mahdollista syrjintää työhönotossa koskevaan kanteluun. Kantelija - Hollannin kansalainen - toteaa kantelussaan, että siitä huolimatta että Euroopan unionin (EU) alueella asuu yli 30 miljoonaa etnisiin vähemmistöihin kuuluvaa henkilöä, heistä juuri kukaan ei työskentele Euroopan yhteisöjen palveluksessa.

Jacob Södermanin mukaan komission näkemys osoittaa sen suhtautuvan passiivisesti siihen, että etniset vähemmistöt ovat aliedustettuina EU:n toimielimissä ja laitoksissa. Komission näkemys ei ole linjassa lukuisten suuntaviivojen ja säännösten kanssa, mukaan lukien:

  • Helsingissä kokoontuneen Eurooppa-neuvoston joulukuussa 1999 hyväksymät vuoden 2000 työllisyyden suuntaviivat. Suuntaviivat edellyttävät yhdenmukaisia menettelytapoja, joilla pyritään torjumaan esimerkiksi etnisiin vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää;
  • neuvoston direktiivi 2000/43(1), joka velvoittaa jäsenvaltioiden nimeävän elimiä, joiden tehtävänä on edistää kaikkien ihmisten yhdenvertaista, rotuun tai etniseen alkuperään perustuvasta syrjinnästä vapaata kohtelua;
  • Nizzassa joulukuussa 2000 julistettu Euroopan unionin perusoikeuskirja.

Komission mukaan etnisten vähemmistöjen aliedustus yhteisöjen toimielimissä ja laitoksissa johtuu siitä, että vähemmistöjen edustajien hakemuksia on suhteettoman vähän. Se ei kuitenkaan kykene esittämään muut mahdolliset selitykset poissulkevaa näyttöä. Komission tulisikin harkita ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla saataisiin tietoa etnisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden mahdollisuuksista työhönottomenettelyssä. Komission tulee vastata oikeusasiamiehelle 30. huhtikuuta 2002 mennessä.

 

Lisätietoja antaa oikeudellisen osaston päällikkö Ian Harden, puh. + 32 (0) 2 284 38 49.


(1) Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.