You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies kyseenalaistaa Komission poronlihan tuontia koskevat päätökset

Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman on suosittanut Euroopan komissiota järjestämään uuden tarkastusmatkan ja harkitsemaan kahden poronlihan tuonnin Venäjältä sallivan päätöksen(1) tarkistamista saatujen tulosten pohjalta. Oikeusasiamiehen tutkimus koski komission väitettyä puolueetonta toimintaa päätöksiä valmisteltaessa.

Päätökset oli annettu komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tehtyä tarkastusmatkan Venäjälle. Päätösten perusteella yksi EU:ssa rekisteröity yritys sai luvan tuottaa venäläistä riistalihaa ja tuoda sitä Euroopan unioniin.

Oikeusasiamiehen tutkimus osoitti, että tämä yritys ja sen toimitusjohtaja osallistuivat tarkastusmatkaan järjestämällä lounaan, hotelli- ja lentovaraukset, väliaikaiset faksiyhteydet, tulkkauspalvelun ja tarkastusautot. Tämä ei vastaa elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston tavanomaista käytäntöä, jonka mukaan tarkastusmatkat järjestetään yksinomaan Euroopan komission edustuston ja asianomaisen valtion kansallisten viranomaisten avustuksella. Komissio on myöntänyt tämän, mutta vahvistanut samalla ettei tarkastusmatkaa olisi voitu toteuttaa ilman yritykseltä saatua apua matkan järjestämisessä ja sen toteuttamisen helpottamisessa.

Oikeusasiamies katsoo, että komissiolla ja sen henkilökunnalla on velvollisuus osoittaa puolueettomuutensa. Yrityksen osallistuminen tarkastusmatkaan oli ristiriidassa tämän velvollisuuden kanssa. Tämä asettaa annetut päätökset kyseenalaisiksi. Oikeusasiamies on pyytänyt komissiota vastaamaan suositukseensa 31. maaliskuuta 2002 mennessä.

Oikeusasiamiehen tutkimus perustuu Suomen paliskuntain yhdistyksen tekemään kanteluun.

 

Suositusluonnos on saatavilla verkkosivuilta osoitteessa:
http://www.ombudsman.europa.eu/recommen/en/000751.htm

 

Lisätietoja antaa Benita Broms, oikeudellinen pääneuvonantaja, puh: + 32 (0) 2 2842543.


(1) Komission päätös 2000/161/EY, tehty 14. päivänä helmikuuta 2000, niiden kolmansien maiden ryhmistä, jotka voivat käyttää eläinlääkärintodistuksia luonnonvaraisen riistan ja tarhatun riistan sekä kaninlihan tuonnissa kolmansista maista, tehdyn päätöksen 97/217/EY muuttamisesta (EYVL L 51, 24.2.2000 ss. 38-40) sekä komission päätös 2000/212/EY, tehty 3. päivänä maaliskuuta 2000, väliaikaisista luetteloista kolmansien maiden laitoksista, joista jäsenvaltiot sallivat kanin ja tarhatun riistan lihan tuonnin, tehdyn päätöksen 97/467/EY muuttamisesta (EYVL L 65, 14.3.2000 ss. 33-34).

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.