You have a complaint against an EU institution or body?

Ombudsmand kritiserer Kommissionens passive holdning til mulig racisme i ansættelsesforhold

Den Europæiske Ombudsmand, Jacob Söderman, er ikke tilfreds med Kommissionens svar på en klage som han modtog vedrørende mulig racisme i EU's ansættelsesforhold. Klageren - en hollandsk statsborger - påpeger, at medens mere end 30 millioner personer af etnisk oprindelse lever i EU, så godt som ingen af dem er ansat i Fællesskabets forvaltningsstruktur.

Söderman påpeger, at Kommissionens udtalelse i denne sag afslører en passiv holdning vedrørende underrepræsentationen af etniske minoriteter i EU's institutioner og organer. Dette kan ikke være i overensstemmelse med de mange retningslinjer og regler som er blevet vedtaget, deriblandt:

  • Retningslinjerne for Medlemsstaternes Beskæftigelsespolitik for År 2000, som blev vedtaget af det Europæiske Råd i december 1999. Disse tilskynder et sammenhængende sæt af politikker til bekæmpelse af diskrimination mod grupper såsom etniske minoriteter.
  • Rådets Direktiv 2000/43(1), som pålægger Medlemsstaterne at udpege organer for fremme af ligebehandling uden forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse.
  • Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, proklameret i Nice i december 2000.

Kommissionens mener, at underrepræsentationen af etniske minoriteter i personalet i Fællesskabets institutioner og organer skyldes et uproportionalt lille antal af ansøgninger fra sådanne minoriteter. Den er imidlertid ikke i stand til at fremlægge beviser, som udelukker andre mulige forklaringer. Kommissionen bør derfor overveje at tage skridt til at indhente oplysninger om de reelle chancer i ansættelsesprocedurerne for personer som hører til etniske minoriteter. Kommissionens frist til at svare Ombudsmanden er sat til 30. april 2002.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Ian Harden, Leder af den Juridiske Afdeling, tlf.: +32 (0) 2 284 38 49.


(1) Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse, EF-Tidende nr. L 180 af 19/07/2000 s. 0022 - 0026.

Latest press releasesFor press inquiries

For further information about the Ombudsman's media activities, please contact: Ms Honor Mahony, Acting Head of communication, Tel. +32 (0)2 283 47 33.