Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 108 wyników

Decyzja w sprawie OI/5/2020/MHZ dotyczącej funkcjonowania mechanizmu rozpatrywania skarg Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w zakresie domniemanych przypadków łamania praw podstawowych oraz roli urzędnika ds. praw podstawowych

Wtorek | 15 czerwca 2021

Rzecznik z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, w jaki sposób Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zajmuje się domniemanymi naruszeniami praw podstawowych za pośrednictwem swojego „mechanizmu rozpatrywania skarg”, a także w celu odniesienia się do roli i niezależności urzędnika ds. praw podstawowych Frontexu w tym zakresie.

W kontekście poprzedniego postępowania wyjaśniającego Rzecznik zaleciła utworzenie niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg dotyczących działalności Frontexu. Mechanizm rozpatrywania skarg został zatwierdzony przez prawodawców Unii i zaczął funkcjonować w 2016 r.

Za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg Frontex rozpatruje skargi osób fizycznych, które uważają, że ich prawa podstawowe zostały naruszone w kontekście działalności Frontexu. Zadaniem urzędnika ds. praw podstawowych jest bezpośrednie rozpatrywanie skarg dotyczących działań pracowników Frontexu, jak również dopilnowanie, by skargi dotyczące pracowników organów krajowych zaangażowanych w działalność Frontexu były odpowiednio rozpatrywane przez właściwe organy.

Niniejsze postępowanie wyjaśniające miało na celu ocenę sposobu wdrożenia przez Frontex nowych zasad dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych, które weszły w życie w listopadzie 2019 r. Celem postępowania była również ocena ogólnej skuteczności mechanizmu rozpatrywania skarg na tle obaw obywateli dotyczących naruszeń praw podstawowych w kontekście działalności Frontexu.

Od czasu jego utworzenia w ramach mechanizmu rozpatrywano bardzo niewielką liczbę skarg, przy czym jak dotąd nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działań pracowników Frontexu. W okresie od 2016 r. do stycznia 2021 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał 69 skarg, z czego 22 były dopuszczalne. W związku z tym, że w działalności Agencji brali udział pracownicy różnych organów, którzy odpowiadają przed różnymi organami, potencjalnym skarżącym może być trudno zidentyfikować domniemanych sprawców i zrozumieć, w jaki sposób i komu mogą zgłaszać domniemane naruszenia oraz dochodzić rekompensaty we właściwy sposób.

W ramach tego postępowania wyjaśniającego Rzecznik dokonała również przeglądu skarg rozpatrywanych w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg i zidentyfikowała różne potencjalne niedociągnięcia, które mogą utrudniać osobom fizycznym zgłaszanie domniemanych naruszeń praw podstawowych i dochodzenie rekompensaty. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznik wykazało również opóźnienia Frontexu w realizacji nowych obowiązków dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych.

Na podstawie postępowania wyjaśniającego Rzecznik przedstawia Frontexowi szereg sugestii dotyczących usprawnień, mających na celu poprawę dostępności mechanizmu rozpatrywania skarg dla potencjalnych ofiar naruszeń praw podstawowych oraz zwiększenie rozliczalności działalności Frontexu i wszystkich osób w nią zaangażowanych. Sugestie te dotyczą sposobu, w jaki należy ułatwić potencjalnym ofiarom naruszeń praw podstawowych uzyskanie informacji o możliwościach dochodzenia rekompensaty i zgłaszania incydentów, a także sposobu usprawnienia rozpatrywania skarg i podejmowania działań następczych.

Decyzja w sprawie 874/2020/MIG dotyczącej sposobu rozpatrzenia przez Komisję Europejską skargi dotyczącej sposobu, w jaki wiceprzewodnicząca Komisji ds. demokracji i demografii publicznie zareagowała na krytyczne doniesienia mediów

Piątek | 26 marca 2021

Sprawa dotyczyła skargi skierowanej do Komisji Europejskiej, w której wyrażono zaniepokojenie sposobem, w jaki wiceprzewodnicząca Komisji ds. demokracji i demografii publicznie zareagowała na krytyczne doniesienia mediów, w szczególności na uwagi, które wygłosiła podczas chorwackiego programu telewizyjnego typu call-in. Skarżąca uznała, że oświadczenia wiceprzewodniczącej nie były zgodne z jej obowiązkami jako komisarza i była niezadowolona ze sposobu, w jaki Komisja zareagowała na obawy przedstawione w jej skardze.

Rzecznik stwierdziła, że wypowiedzi wiceprzewodniczącej można było rozumieć w ten sposób, że media nie powinny nadawać ani publikować krytycznych komentarzy na temat osób publicznych. O tym, że wypowiedzi te zostały odebrane w ten sposób, świadczy wyraźnie reakcja opinii publicznej, w tym niniejsza skarga oraz późniejsze doniesienia medialne na temat tego incydentu. W związku z tym Rzecznik uznała, że oświadczenia były niewłaściwe.

W następstwie incydentu zarówno wiceprzewodnicząca, jak i Komisja wyraziły zdecydowane poparcie dla wolności słowa oraz wolności i pluralizmu mediów. Wiceprzewodnicząca wyjaśniła ponadto, że nie było jej zamiarem podważanie niezależności mediów.

Z zadowoleniem przyjmując te wyjaśnienia, Rzecznik ubolewa, że ani Komisja, ani wiceprzewodnicząca nie przeprosili w związku z tym incydentem. Mogłoby to w pewien sposób przyczynić się do uznania publicznego niepokoju związanego z tymi uwagami.

Rzecznik zamyka swoje dochodzenie, wzywając Komisję do przypomnienia komisarzom o potrzebie zachowania należytej ostrożności przy składaniu oświadczeń publicznych.

Decyzja w sprawach połączonych 1570/2018/JF-JN i 1973/2018/JF-JN dotycząca sposobu zatwierdzania przez Komisję Europejską substancji stosowanych w środkach ochrony roślin (pestycydach)

Poniedziałek | 30 listopada 2020

Dochodzenie to dotyczyło sposobu, w jaki Komisja Europejska zatwierdza „substancje czynne” stosowane w pestycydach. W szczególności Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zbadała praktykę Komisji w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, w przypadku których Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – organ UE odpowiedzialny za naukową ocenę bezpieczeństwa – stwierdził, że zidentyfikował obszary budzące poważne obawy lub stwierdził brak bezpieczeństwa stosowania. Rzecznik ponownie zbadała również praktykę Komisji w zakresie zatwierdzania substancji, w przypadku których konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych potwierdzających ich bezpieczeństwo.

Rzecznik przedstawiła Komisji powody, dla których uważa, że jej obecne praktyki budzą zastrzeżenia. Podczas gdy Komisja utrzymywała, że jej praktyki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymieniła zmiany i ulepszenia, które wprowadziła w celu zajęcia się poruszonymi kwestiami. W szczególności poinformowała Rzecznik o kilku środkach, które powinny usprawnić proces zatwierdzania i zwiększyć jego przejrzystość.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zamyka obecnie to dochodzenie trzema sugestiami skierowanymi do Komisji, aby upewnić się, że będzie ona zatwierdzać substancje wyłącznie w oparciu o zastosowania potwierdzone przez EFSA jako bezpieczne, że proces zatwierdzania będzie w pełni przejrzysty i że stosowanie procedury danych potwierdzających zostanie jeszcze bardziej ograniczone. Mając na uwadze zobowiązanie Komisji pod przewodnictwem Ursuli Von der Leyen do podjęcia działań mających na celu ograniczenie o 50% ogólnego stosowania pestycydów chemicznych i zagrożeń z nimi związanych do 2030 roku, Rzecznik oczekuje, że Komisja podejmie odpowiednie działania w związku z jej sugestiami.