Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyświetla 1 - 20 z 146 wyników

Decyzja w sprawie OI/4/2021/MHZ dotyczącej sposobu, w jaki Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wypełnia zobowiązania w zakresie praw podstawowych i zapewnia odpowiedzialność w odniesieniu do swoich zwiększonych obowiązków

Poniedziałek | 18 lipca 2022

W tym dochodzeniu z własnej inicjatywy oceniono, w jaki sposób Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) wykonuje obowiązki w zakresie praw podstawowych i zasady przejrzystości wynikające z rozporządzenia 2019/1896 („rozporządzenie ustanawiające Frontex”), które rozszerzyło mandat Fronteksu.

Dochodzenie dotyczyło sposobu, w jaki Frontex zapewnia przejrzystość swoich planów operacyjnych które określają parametry jego działań, oraz trybu podejmowania decyzji o zawieszeniu, zakończeniu lub niepodjęciu działania ze względu na obawy dotyczące praw podstawowych. W ramach dochodzenia oceniono również monitorowanie przestrzegania praw podstawowych w przypadku powrotów przymusowych oraz wytyczne Fronteksu dotyczące procesu sprawdzania osób nieposiadających dokumentów, które nielegalnie przekraczają lub próbują przekroczyć zewnętrzną granicę UE.

W oparciu o dochodzenie Rzecznik przedstawiła Fronteksowi szereg sugestii mających na celu poprawę jego odpowiedzialności. Rzecznik zachęca Frontex do zachowania proaktywnej przejrzystości w odniesieniu do planów operacyjnych i analizy praw podstawowych, na podstawie której dyrektor wykonawczy Fronteksu podejmuje decyzje o rozpoczęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działań. Rzecznik sugeruje, by Frontex wydał konkretne instrukcje zespołom sprawdzającym, które przeprowadzają rozmowy z uchodźcami. Ponadto Rzecznik zachęca Frontex do poprawy monitorowania procedury powrotów przymusowych, w których osoby, które eskortują osoby powracające są pracownikami Fronteksu, oraz do zagwarantowania lepszej sprawozdawczości z działań monitorujących.

Decyzja w sprawie OI/5/2020/MHZ dotyczącej funkcjonowania mechanizmu rozpatrywania skarg Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w zakresie domniemanych przypadków łamania praw podstawowych oraz roli urzędnika ds. praw podstawowych

Środa | 08 czerwca 2022

Rzecznik z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, w jaki sposób Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) zajmuje się domniemanymi naruszeniami praw podstawowych za pośrednictwem swojego „mechanizmu rozpatrywania skarg”, a także w celu odniesienia się do roli i niezależności urzędnika ds. praw podstawowych Frontexu w tym zakresie.

W kontekście poprzedniego postępowania wyjaśniającego Rzecznik zaleciła utworzenie niezależnego mechanizmu rozpatrywania skarg dotyczących działalności Frontexu. Mechanizm rozpatrywania skarg został zatwierdzony przez prawodawców Unii i zaczął funkcjonować w 2016 r.

Za pośrednictwem mechanizmu rozpatrywania skarg Frontex rozpatruje skargi osób fizycznych, które uważają, że ich prawa podstawowe zostały naruszone w kontekście działalności Frontexu. Zadaniem urzędnika ds. praw podstawowych jest bezpośrednie rozpatrywanie skarg dotyczących działań pracowników Frontexu, jak również dopilnowanie, by skargi dotyczące pracowników organów krajowych zaangażowanych w działalność Frontexu były odpowiednio rozpatrywane przez właściwe organy.

Niniejsze postępowanie wyjaśniające miało na celu ocenę sposobu wdrożenia przez Frontex nowych zasad dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych, które weszły w życie w listopadzie 2019 r. Celem postępowania była również ocena ogólnej skuteczności mechanizmu rozpatrywania skarg na tle obaw obywateli dotyczących naruszeń praw podstawowych w kontekście działalności Frontexu.

Od czasu jego utworzenia w ramach mechanizmu rozpatrywano bardzo niewielką liczbę skarg, przy czym jak dotąd nie wpłynęła żadna skarga dotycząca działań pracowników Frontexu. W okresie od 2016 r. do stycznia 2021 r. urzędnik ds. praw podstawowych otrzymał 69 skarg, z czego 22 były dopuszczalne. W związku z tym, że w działalności Agencji brali udział pracownicy różnych organów, którzy odpowiadają przed różnymi organami, potencjalnym skarżącym może być trudno zidentyfikować domniemanych sprawców i zrozumieć, w jaki sposób i komu mogą zgłaszać domniemane naruszenia oraz dochodzić rekompensaty we właściwy sposób.

W ramach tego postępowania wyjaśniającego Rzecznik dokonała również przeglądu skarg rozpatrywanych w ramach mechanizmu rozpatrywania skarg i zidentyfikowała różne potencjalne niedociągnięcia, które mogą utrudniać osobom fizycznym zgłaszanie domniemanych naruszeń praw podstawowych i dochodzenie rekompensaty. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznik wykazało również opóźnienia Frontexu w realizacji nowych obowiązków dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg i urzędnika ds. praw podstawowych.

Na podstawie postępowania wyjaśniającego Rzecznik przedstawia Frontexowi szereg sugestii dotyczących usprawnień, mających na celu poprawę dostępności mechanizmu rozpatrywania skarg dla potencjalnych ofiar naruszeń praw podstawowych oraz zwiększenie rozliczalności działalności Frontexu i wszystkich osób w nią zaangażowanych. Sugestie te dotyczą sposobu, w jaki należy ułatwić potencjalnym ofiarom naruszeń praw podstawowych uzyskanie informacji o możliwościach dochodzenia rekompensaty i zgłaszania incydentów, a także sposobu usprawnienia rozpatrywania skarg i podejmowania działań następczych.