Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyświetla 1 - 20 z 101 wyników

Decyzja w sprawie sposobu zarządzania przez Komisję Europejską zjawiskiem przechodzenia jej pracowników do firm komercyjnych (efekt „drzwi obrotowych”) (OI/1/2021/KR)

Wtorek | 06 grudnia 2022

UE coraz częściej powierza się większe uprawnienia w dziedzinach, takich jak obronność czy opieka zdrowotna, dlatego zaufanie publiczne do administracji ma zasadnicze znaczenie. Wszelkie opinie, że urzędnicy państwowi realizują prywatne interesy, które są sprzeczne z ich pracą publiczną, są zatem bardzo szkodliwe. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna uznaje zjawisko „drzwi obrotowych” za czynnik, który może podważyć zaufanie publiczne, jeżeli nie jest odpowiednio zarządzany. Nawet niewielka liczba przypadków przechodzenia pracowników wyższego szczebla do firm komercyjnych może wywołać poważne zaniepokojenie opinii publicznej i spowodować nadszarpnięcie reputacji. W ramach tego strategicznego dochodzenia przeanalizowano 100 akt Komisji Europejskiej dotyczących efektu „drzwi obrotowych”, aby określić obszary wymagające poprawy i zapewnić pozostałym pracownikom administracji UE wytyczne na przyszłość.

Dochodzenie Rzecznik wykazało rzeczywistą poprawę od czasu jej ostatniej analizy tej kwestii, w tym wytyczne dotyczące przeprowadzania bardziej rygorystycznych kontroli każdego przejścia.

Niemniej jednak w niektórych przypadkach Komisja zatwierdzała wnioski byłych pracowników wyższego szczebla o podjęcie działalności, mimo zastrzeżeń co do tego, czy warunki dotyczące przejścia pozwolą ograniczyć potencjalne ryzyko (takie jak konflikt interesów i dostęp do wiedzy lub kontaktów w administracji). Rzecznik uważa, że takie przejścia powinny być dozwolone tylko wtedy, gdy mogą podlegać ograniczeniom, które odpowiednio łagodzą ryzyko i które można wiarygodnie monitorować i egzekwować.

Jeśli takie ograniczenia i egzekwowanie nie są możliwe, Komisja powinna tymczasowo zakazać byłym pracownikom podejmowania pracy na stanowiskach, o które się ubiegają. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niedocenienia szkodliwych skutków, jakie z czasem może wywołać przeniesienie przez takich urzędników ich wiedzy i sieci kontaktów do powiązanych dziedzin w sektorze prywatnym, a także związanego z tym nadszarpnięcia reputacji UE.

Zatwierdzając działanie z zastosowaniem środków łagodzących, Komisja powinna zbadać pełen zakres dostępnych środków. Na przykład Komisja mogłaby uzależnić swoją zgodę na podjęcie nowej pracy od uzyskania przez pracownika zobowiązania od nowego pracodawcy, że ograniczenia nałożone przez Komisję zostaną upublicznione na stronie internetowej nowego pracodawcy. Komisja powinna przynajmniej wymagać od (byłego) pracownika przedstawienia dowodów na to, że nowego pracodawcę poinformowano o nałożonych ograniczeniach.

Trudności napotkane przez Komisję w monitorowaniu przestrzegania przepisów skłoniły Rzecznik do ponowienia sugestii, aby Komisja bardziej terminowo upubliczniała informacje o wszystkich ocenianych przez nią działaniach byłych pracowników wyższego szczebla po zakończeniu służby. Poprawiłoby to kontrolę publiczną nad tymi decyzjami, co jest niezbędne do celów monitorowania.

 

Decyzja w sprawie sposobu postępowania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z efektem „drzwi obrotowych” (OI/1/2022/KR)

Piątek | 28 października 2022

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna uznaje efekt „drzwi obrotowych”, tj. przechodzenie urzędników publicznych do sektora prywatnego, za zjawisko, które może potencjalnie naruszyć zaufanie publiczne, jeżeli nie jest odpowiednio zarządzane.

Celem przedmiotowego dochodzenia z własnej inicjatywy było sprawdzenie, jak Europejski Bank Centralny (EBC) radzi sobie z efektem „drzwi obrotowych” dotyczącym rotacji jego pracowników.

Biorąc pod uwagę rolę EBC w zapewnianiu stabilności cen oraz nadzorowaniu instytucji finansowych i kredytowych, wszelkie przejścia (byłych) pracowników EBC do prywatnych instytucji finansowych lub kredytowych, w szczególności tych podlegających nadzorowi EBC, mogą powodować konflikt interesów i ryzyko utraty reputacji, a także wywoływać niepokój opinii publicznej.

Dochodzenie prowadzone przez Rzecznik obejmowało ocenę jednego konkretnego przypadku, który wzbudził niepokój opinii publicznej, a także przegląd 26 przypadków wniosków pracowników o podjęcie działalności zawodowej w czasie urlopu bezpłatnego lub po zakończeniu pracy w EBC. We wszystkich, z wyjątkiem jednych, przejrzanych aktach wskazano, że pracownicy EBC przeszli do sektora prywatnego, w tym do podmiotów i banków podlegających nadzorowi EBC.

Rzecznik doszła do wniosku, że EBC powinien stosować bardziej zdecydowane podejście w odniesieniu do efektu „drzwi obrotowych”, tj. przechodzenia swoich (byłych) pracowników średniego i wyższego szczebla do miejsc pracy w sektorze prywatnym, zwłaszcza w branży finansowej.

Aby zaradzić niedociągnięciom, które pojawiły się w tym konkretnym przypadku, a także bardziej ogólnie w sposobie, w jakim EBC radzi sobie z tym wyzwaniem, Rzecznik przedstawiła szereg sugestii dotyczących tego, jak EBC może wzmocnić swoje zasady, także w kontekście trwającego przeglądu zasad etyki EBC.

W szczególności EBC powinien rozszerzyć grono tych pracowników, którzy podlegają bardziej rygorystycznym wymogom dotyczącym powiadamiania lub możliwości odstąpienia od umowy, lub też zdecydować się na wprowadzenie ogólnego minimalnego wymogu dla wszystkich pracowników, podobnego do postanowień regulaminu pracowniczego UE dotyczących działalności zawodowej po zakończeniu pełnienia urzędu.

EBC powinien również wydłużyć z sześciu miesięcy do jednego roku zakaz lobbowania przez byłych pracowników EBC wyższego szczebla na rzecz swoich byłych współpracowników.

EBC powinien dalej usprawniać monitorowanie przestrzegania przez (byłych) pracowników obowiązków w zakresie etyki zawodowej oraz warunków nałożonych przez EBC, na przykład poprzez upublicznianie warunków udzielania zezwoleń na działalność po ustaniu zatrudnienia byłych pracowników wyższego szczebla, tak aby możliwe było sygnalizowanie domniemanych naruszeń.

Rzecznik zasugerowała ponadto, że w przypadku gdy EBC uzna, iż wniosek pracownika o podjęcie działalności zawodowej w czasie urlopu bezpłatnego stwarza ryzyko, którego nie można odpowiednio zminimalizować za pomocą ograniczeń, lub gdy ograniczenia nie mogą być skutecznie monitorowane lub egzekwowane, EBC nie powinien pozytywnie rozpatrzeć takiego wniosku.

 

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Środa | 27 lipca 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.