Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 95 wyników

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) pełnego publicznego dostępu do dokumentu dotyczącego projektu budowy tunelu bazowego Lyon-Turyn (sprawa 465/2021/VB)

Czwartek | 27 stycznia 2022

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci pełnego publicznego dostępu do aneksu do umowy grantowej dotyczącej projektu budowy tunelu bazowego Lyon-Turyn. INEA podnosiła, że ujawnienie pełnej treści tego dokumentu zaszkodziłoby interesom ekonomicznym podmiotów zaangażowanych w projekt oraz naruszyłoby prywatność i integralność osób.

Na podstawie kontroli żądanego dokumentu Rzecznik uznała, że istnieje nadrzędny interes publiczny w ujawnieniu informacji związanych z opóźnieniami w realizacji projektu. Rzecznik zaproponowała zatem, by Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Środowiska i Infrastruktury (CINEA), która w dniu 1 kwietnia 2021 r. zastąpiła INEA, dokonała przeglądu swojego stanowiska w sprawie wniosku skarżącego w celu zapewnienia jak najszerszego publicznego dostępu do informacji.

W odpowiedzi CINEA zobowiązała się udzielić szerszego dostępu do dokumentu. Argumentowała jednak, że dalsze ujawnianie informacji zagrażałoby bezpieczeństwu publicznemu. Podniosła przy tym, że wyjątek dotyczący bezpieczeństwa publicznego w prawie UE w zakresie publicznego dostępu do dokumentów jest bezwzględny i nie może zostać zmieniony przez wzgląd na interes publiczny.

Rzecznik stwierdziła, że Agencja nie powoływała się wcześniej na wyjątek dotyczący bezpieczeństwa publicznego i uznała uzasadnienie przedstawione w tym zakresie przez CINEA za niewystarczające. Zaproponowała zatem, aby CINEA przedstawiła skarżącemu odpowiednie uzasadnienie zastosowania wyjątku dotyczącego bezpieczeństwa publicznego.

W odpowiedzi CINEA zobowiązała się do udzielenia skarżącemu dodatkowych informacji. Rzecznik uważa, że te dodatkowe informacje są wystarczające do ustalenia przyczyny, dla której CINEA powołała się na wyjątek dotyczący bezpieczeństwa publicznego. W świetle tych dodatkowych informacji Rzecznik uznała również, że w przedmiotowej sprawie CINEA zasadnie powołuje się na wyjątek dotyczący bezpieczeństwa publicznego.

Ponieważ CINEA zgodziła się zastosować do sugestii Rzecznik, Rzecznik zamknęła sprawę z wnioskiem, że dalsze dochodzenie nie jest uzasadnione.

Decyzja w sprawie odmowy zapewnienia przez Radę UE pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami trójstronnymi w sprawie emisji spalin z pojazdów silnikowych (sprawa 360/2021/TE)

Poniedziałek | 11 października 2021

Sprawa dotyczyła odmowy zapewnienia przez Radę UE pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami trójstronnymi między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską w sprawie projektu przepisów dotyczących emisji spalin z pojazdów. Rada zapewniła dostęp jedynie do części dokumentów, które uznała za objęte wnioskiem, argumentując, że ujawnienie pozostałych części mogłoby naruszyć trwający proces decyzyjny.

Kontrola dokumentów przez zespół dochodzeniowy Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich wykazała, że zredagowane fragmenty zawierają strategię Rady dotyczącą negocjacji z Parlamentem. Te zredagowane fragmenty nie zostały przekazane Parlamentowi w czasie, gdy Rada odmówiła zapewnienia dostępu skarżącemu.

Rzecznik przyznała, że ujawnienie tych informacji w czasie, gdy trwały negocjacje, mogłoby poważnie osłabić pozycję negocjacyjną Rady. W związku z tym te zmiany redakcyjne były uzasadnione w tym kontekście. Rzecznik była jednak zdania, że po osiągnięciu kompromisu w tych kwestiach w ramach negocjacji trójstronnych, odpowiednie części dokumentów powinny zostać ujawnione.

W trakcie dochodzenia Rada zidentyfikowała trzy dodatkowe dokumenty, które udostępniła Parlamentowi przed posiedzeniami trójstronnymi. Rzecznik uznała, że stanowią one ważne dokumenty legislacyjne, a ich ujawnienie umożliwi opinii publicznej właściwe śledzenie negocjacji trójstronnych i próbę wpłynięcia na proces legislacyjny na tym kluczowym etapie. Rzecznik zaproponowała zatem Radzie, aby ujawniła te trzy dokumenty. Rada przyjęła tę propozycję.

Skarżący wyraził niezadowolenie z wyniku, w szczególności w odniesieniu do oceny Rzecznik, w której podtrzymała ona decyzję Rady o nieujawnianiu niektórych części dokumentów w czasie trwania negocjacji. Tym samym Rzecznik zamknęła dochodzenie, potwierdzając swoją ocenę i przedstawiając bardziej szczegółowe wnioski, do których doszła.