Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 393 wyników

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Europejską Agencję Leków (EMA) publicznego dostępu do dokumentów związanych z produkcją szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 (sprawa 1458/2021/MIG)

Środa | 10 listopada 2021

Sprawa dotyczyła wniosku o udzielenie publicznego dostępu do części wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki mRNA przeciwko COVID-19, zawierających szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wytwarzania szczepionki. EMA odmówiła udzielenia dostępu do dokumentów, ponieważ uznała, że ich ujawnienie naruszyłoby interesy handlowe producenta oraz ponieważ za ujawnieniem dokumentów nie przemawiał nadrzędny interes publiczny.

Rzecznik zgadza się, że informacje zawarte we wnioskowanych dokumentach są informacjami handlowymi w rozumieniu prawa Unii, ponieważ wiedza na ich temat pomogłaby konkurującym producentom. Jeśli chodzi o to, czy za ujawnieniem dokumentów przemawia nadrzędny interes publiczny, o ile istnieją powody, dla których informacje dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku (np. wyniki badań klinicznych) powinny być zawsze ujawniane, o tyle nie dotyczy to zazwyczaj szczegółowych informacji dotyczących sposobu wytwarzania leku.

Oceniając interes publiczny w kontekście ujawniania informacji dotyczących produkcji w tej sprawie, Rzecznik zauważa, że EMA ujawnia streszczenia informacji dotyczących produkcji.

Rzecznik bierze pod uwagę odczucia skarżącego w tej sprawie dotyczące szerszego interesu publicznego, jednak uważa, że są to w dużej mierze kwestie polityczne, którymi powinni zająć się decydenci.

Rzecznik uznała zatem, że stanowisko EMA było zgodne z orzecznictwem UE i zamknęła dochodzenie, nie stwierdzając przypadku niewłaściwego administrowania.

Zalecenie dotyczące sposobu rozpatrzenia przez Komisję Europejską wniosku o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących jakości masek medycznych rozprowadzanych w trakcie pandemii COVID-19 (sprawa 790/2021/MIG)

Piątek | 05 listopada 2021

Skarżący wnioskował o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących 1,5 mln masek medycznych, które Komisja nabyła na początku pandemii COVID-19 i które nie spełniały wymaganych standardów jakości. Komisja wskazała łącznie 134 dokumenty i udzieliła do nich szerokiego publicznego dostępu, choć udzielenie skarżącemu ostatecznej odpowiedzi zajęło jej 10 miesięcy. Skarżący zakwestionował odmowę udzielenia przez Komisję dostępu do (fragmentów) 12 dokumentów, w szczególności ze względu na konieczność ochrony interesów handlowych producenta masek.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich ustaliła, że informacji tych nie można zasadnie traktować jako szczególnie chronionych informacji handlowych w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów. Wskazała również, że nawet gdyby Komisja zasadnie powoływała się na odstępstwo celem ochrony interesów handlowych producenta masek, informacje te dotyczą wyrobów zakupionych przez UE za pieniądze podatników dla ochrony zdrowia publicznego podczas najpoważniejszego od ponad stu lat globalnego kryzysu zdrowotnego. Zakupione maski nie były wolne od wad, więc Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, iż wiedza na temat działań, które zostały podjęte celem zagwarantowania, aby w obrocie i użytku nie znalazły się wadliwe maski, leży w szeroko pojętym interesie publicznym.

W świetle powyższego Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich uznała, że odmowa publicznego dostępu do dokumentów przez Komisję stanowi w tym przypadku niewłaściwe administrowanie. Rzecznik zaleciła, aby Komisja ponownie rozważyła swoje stanowisko i udzieliła znacznie szerszego, a najlepiej pełnego, dostępu do wskazanych dokumentów.