Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyświetla 1 - 20 z 440 wyników

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do dokumentów związanych z wnioskiem w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu w amunicji (sprawa 2124/2021/MIG)

Poniedziałek | 14 listopada 2022

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów będących w posiadaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczących ołowiu w amunicji. EFSA potrzebował ponad siedmiu miesięcy na rozpatrzenie wniosku, wielokrotnie przedłużając termin, co uniemożliwiło skarżącemu wykorzystanie dokumentów do przygotowania swojej opinii w ramach konsultacji publicznych organizowanych przez inną agencję UE.

Rzecznik wszczęła dochodzenie i stwierdziła niewłaściwe administrowanie w sposobie, w jaki EFSA rozpatrzył wniosek skarżącego o udzielenie dostępu, w szczególności nieprzestrzeganie przez EFSA terminów określonych w przepisach UE dotyczących publicznego dostępu do dokumentów. Zaleciła, aby EFSA zaprzestał praktyki przedłużania przepisowych terminów poza 30 dni roboczych przy proponowaniu „optymalnego rozwiązania”. Zaleciła również, aby EFSA dostarczał wnioskodawcom na wczesnym etapie wykaz dokumentów, które identyfikuje, gdy wniosek o dostęp jest sformułowany w sposób ogólny.

EFSA odpowiedział pozytywnie na zalecenia Rzecznik, zobowiązując się do zmiany swoich zasad i praktyk w celu zapewnienia szybkiego rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów. Rzecznik zamknęła dochodzenie, z zadowoleniem przyjmując pozytywną odpowiedź EFSA oraz kroki, które już poczynił i które zamierza poczynić w celu wdrożenia jej zaleceń.

Decyzja dotycząca sposobu rozpatrzenia przez Komisję Europejską wniosku o publiczny dostęp do dokumentów dotyczących negocjacji w sprawie zamówień na szczepionki przeciwko COVID-19 (sprawa 2206/2021/MIG)

Poniedziałek | 18 lipca 2022

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów związanych z negocjacjami Komisji Europejskiej z firmami farmaceutycznymi w sprawie zamówień na szczepionki przeciwko COVID-19. W następstwie poprzedniego dochodzenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Komisja rozpoczęła przegląd większej liczby dokumentów objętych wnioskiem i przyznała skarżącemu dostęp do części tych dokumentów, które poddała wcześniejszemu przeglądowi. Obiecała, że będzie nadal rozpatrywać wniosek w odpowiednim czasie.

Skarżący uznał, że Komisja nie spełniła swojej obietnicy. Rzecznik wszczęła dochodzenie i zwróciła się do Komisji o wyjaśnienie, w jaki sposób rozpatruje ona wniosek skarżącego, biorąc pod uwagę jej poprzednie dochodzenie. W trakcie dochodzenia Komisja wydała decyzję w sprawie pozostałych dokumentów, do których skarżący ubiegał się o dostęp. Dokonała również ponownej oceny dokumentów (umowy zakupu z wyprzedzeniem), które wcześniej częściowo ujawniła i przyznała do nich szerszy dostęp, w tym na swojej stronie internetowej.

W tym kontekście Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że na obecnym etapie żadne dalsze dochodzenie nie jest uzasadnione, i zamknęła sprawę, wzywając Komisję do kontynuowania wysiłków na rzecz większej przejrzystości negocjacji w sprawie szczepionek.