Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 190 wyników

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego publicznego dostępu do głosowań i debat Rady Organów Nadzoru w sprawie domniemanego naruszenia prawa Unii przez krajowe organy nadzoru (sprawa 615/2021/TE)

Poniedziałek | 07 lutego 2022

Skarga dotyczyła odmowy udzielenia przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) publicznego dostępu do protokołów głosowania Rady Organów Nadzoru (Rada) nad dwoma projektami zaleceń dotyczących naruszenia prawa Unii. Zalecenia dotyczące naruszenia prawa Unii mogą być wydawane w następstwie dochodzeń prowadzonych przez EUNB w sprawie potencjalnych naruszeń prawa Unii przez krajowe organy nadzoru. Przedmiotowe projekty zaleceń, skierowane do organów nadzoru Malty, Danii i Estonii, dotyczyły domniemanego prania pieniędzy przez maltański Pilatus Bank i estoński oddział duńskiego Danske Bank.

Skarżący zarzucił również istnienie konfliktu interesów, ponieważ podejrzewał, że członkowie Rady reprezentujący krajowe organy nadzoru Malty, Danii i Estonii brali udział w odnośnych głosowaniach.

W odpowiedzi na wstępną ocenę sprawy przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich EUNB udostępnił dwa przedmiotowe protokoły głosowania. Rzecznik z zadowoleniem przyjęła ten krok i uznała, że ujawniając dokumenty, EUNB rozwiązał ten aspekt skargi. Rzecznik jest zdania, że ujawnianie takich protokołów głosowania pomaga zapewnić, by członkowie Rady EUNB działali niezależnie i w interesie UE. Rzecznik zachęca EUNB do podejmowania takich działań w przyszłości.

Jeśli chodzi o kwestię konfliktu interesów, kontrola dokumentów przeprowadzona przez zespół dochodzeniowy Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich ujawniła, że członkowie Rady, o których mowa, rzeczywiście głosowali nad tym, czy EUNB powinien wydać zalecenie dotyczące naruszenia prawa Unii w odniesieniu do ich własnych organów nadzoru. Chociaż EUNB stwierdził, że obowiązujące wówczas przepisy nie przewidywały wyłączenia z głosowania żadnego z członków Rady, Rzecznik uznała, iż wymóg działania w sposób niezależny i w interesie UE oznacza, że członkowie Rady nie powinni byli głosować.

Ponieważ EUNB przyjął w styczniu 2020 r. nowy regulamin wewnętrzny Rady i nową politykę w zakresie konfliktu interesów dla osób niebędących pracownikami, które wydają się zapobiegać ponownemu wystąpieniu sytuacji konfliktu interesów, Rzecznik uważa, że na tym etapie nie ma potrzeby prowadzenia dalszych dochodzeń. W związku z tym Rzecznik zamknęła dochodzenie, ponownie wyrażając zadowolenie ze znacznego postępu, jaki poczyniono dzięki gotowości organów zarządzających EUNB do zapewnienia większej przejrzystości.

Decyzja w sprawie sposobu rozpatrzenia przez Komisję Europejską wątpliwości dotyczących składu Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych oraz domniemanych konfliktów interesów niektórych jego członków (sprawa 1777/2020/KR)

Środa | 27 października 2021

To dochodzenie oparte na skardze dotyczyło Forum Wysokiego Szczebla w sprawie proponowanej Unii Rynków Kapitałowych, grupy ekspertów Komisji. Forum zgromadziło kadrę kierowniczą wyższego szczebla z branży oraz najlepszych międzynarodowych ekspertów i naukowców w celu opracowania nowych pomysłów dotyczących powiązanych strategii dla Komisji, a w 2020 r. sporządziło sprawozdanie zawierające zalecenia.

Po przeprowadzeniu szeroko zakrojonej kontroli dokumentów Komisji i spotkaniu z Komisją w ramach dochodzenia Rzecznik stwierdziła dwa przypadki niewłaściwego administrowania:

1. Kilku członków Forum powiązanych z instytucjami finansowymi zostało uznanych przez Komisję za niezależnych i reprezentujących interes publiczny. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów zidentyfikowanych przez Komisję zastosowała ona środki ogólne. Rzecznik dokładnie oceniła te środki i uznała je za niewystarczające.

2. W oparciu o błędną kategoryzację członków Forum Komisja poinformowała opinię publiczną o podziale na członków Forum, którzy mieli być niezależni i członków Forum reprezentujących wspólny interes różnych zainteresowanych organizacji, który znacznie odbiegał od rzeczywistości.

Rzecznik wydała zalecenie.

Odpowiedź Komisji na zalecenie Rzecznik nie zawiera żadnych nowych informacji i nie zmienia ustaleń dochodzenia.

Rzecznik zamyka dochodzenie, potwierdzając swoje ustalenia i zalecenie.