Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 171 wyników

Decyzja w sprawie 1564/2020/TE dotyczącej odmowy udzielenia przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych publicznego dostępu do głosowań i debat Rady Organów Nadzoru nad projektami regulacyjnych standardów technicznych

Wtorek | 18 maja 2021

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) publicznego dostępu do wyników głosowania i związanego z nimi uzasadnienia decyzji Rady Organów Nadzoru w sprawie projektu regulacyjnego standardu technicznego dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Rzecznik zbadała tę sprawę i wstępnie oceniła, że projekty regulacyjnych standardów technicznych przyjmowane przez Radę Organów Nadzoru EIOPA oraz wszelkie dokumenty związane z ich przyjęciem stanowią istotne elementy procesu przyjęcia przez Komisję Europejską aktu delegowanego. W tym kontekście Rzecznik nie przekonały argumenty EIOPA dotyczące odmowy udzielenia publicznego dostępu i wstępnie uznała, że Urząd powinien udostępnić żądane informacje.

EIOPA udzieliła pozytywnej odpowiedzi na wstępną ocenę Rzecznik. EIOPA zobowiązała się do ujawnienia żądanych informacji oraz zapewnienia, że przyszłe protokoły Rady Organów Nadzoru będą zawierać odpowiednie informacje na temat głosów członków Rady dotyczących decyzji w sprawie dokumentów ustawodawczych. Rzecznik z zadowoleniem przyjęła odpowiedź EIOPA i podjęte przez nią kroki, po czym zamknęła postępowanie.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Wtorek | 04 maja 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Decyzja w sprawie 1871/2020/OAM dotyczącej sposobu, w jaki Europejski Bank Centralny (EBC) rozpatrzył wniosek o udzielenie publicznego dostępu do dokumentów związanych z orzeczeniem niemieckiego sądu konstytucyjnego w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych przez EBC

Poniedziałek | 22 marca 2021

Sprawa dotyczyła decyzji EBC o odmowie publicznego dostępu do dokumentów dotyczących programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (PSPP). Dokumenty te zostały przekazane niemieckiemu rządowi federalnemu, aby umożliwić mu ocenę proporcjonalności PSPP w następstwie orzeczenia niemieckiego trybunału konstytucyjnego.

Odmawiając dostępu, EBC powołał się na zasadę traktatową, zgodnie z którą obrady Rady Prezesów EBC nie mogą być podawane do publicznej wiadomości. Powołał się również na potrzebę ochrony interesu publicznego w odniesieniu do poufności obrad swoich organów decyzyjnych, potrzebę ochrony polityki pieniężnej Unii oraz poufności dokumentów przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

Rzecznik uznała, że odmowa EBC dotycząca udzielenia publicznego dostępu była uzasadniona. Wyciągając taki wniosek, Rzecznik zauważyła, że jeden z dokumentów był objęty zasadami Traktatu, zgodnie z którymi obrady Rady Prezesów EBC nie mogą być podawane do wiadomości publicznej. EBC w odpowiedni sposób wyjaśnił, dlaczego ujawnienie pozostałych dokumentów naruszyłoby interes publiczny w zakresie polityki pieniężnej. Odnotowując znaczne zainteresowanie opinii publicznej tą sprawą, Rzecznik wzięła pod uwagę wysiłki EBC zmierzające do udzielenia skarżącemu i opinii publicznej możliwie jak najwięcej informacji na ten temat i zamknęła sprawę.

Decyzja w sprawie 1990/2020/MIG dotyczącej odmowy udzielenia przez Europejski Bank Centralny (EBC) publicznego dostępu do dokumentów na temat domniemanego naruszenia prawa UE przez jeden z banków

Piątek | 19 lutego 2021

Sprawa dotyczyła publicznego dostępu do akt przechowywanych przez Europejski Bank Centralny (EBC) w sprawie jednego z banków objętych nadzorem. EBC odmówił udzielenia dostępu w związku z poufnym charakterem przedmiotowych dokumentów. Skarżący złożył do EBC raport o podejrzeniu naruszenia przez bank prawa UE. Skarżący był zdania, że w związku ze swoją rolą w zgłoszeniu naruszenia i skargą o to, że działania banku miały na niego negatywny wpływ, powinien on otrzymać dostęp do dokumentów.

Rzecznik stwierdziła, że EBC w sposób uzasadniony uznał, że przedmiotowe dokumenty są poufne i chronione prawem. Fakt, iż skarżący mógł zgłosić domniemane naruszenie, które mogło mieć na niego negatywny wpływ, nie oznacza, że posiada szczególne prawo dostępu do przedmiotowych dokumentów.

Rzecznik doszła do wniosku, że EBC miał podstawy, aby odmówić udzielenia skarżącemu dostępu do wnioskowanych dokumentów i zamknęła dochodzenie, nie stwierdzając niewłaściwego administrowania.