Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 102 wyników

Zalecenie dotyczące odmowy udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących przestrzegania kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (sprawa 1527/2020/DL)

Poniedziałek | 08 listopada 2021

Skarżący, pracownik sektora biopaliw, oświadczył, że pragnie uzyskać wskazane informacje, by monitorować potencjalne szeroko zakrojone oszustwo w sektorze zużytego oleju kuchennego, które może mieć negatywny wpływ na lasy tropikalne, różnorodność biologiczną, klimat, a także na unijny sektor gromadzenia i recyklingu zużytego oleju kuchennego.

Skarżący wnioskował o publiczny dostęp do wykazu wszystkich krajów pochodzenia zużytego oleju kuchennego za lata 2016–2019 wraz z danymi dotyczącymi ilości surowców wykorzystanych do produkcji oleju kuchennego zebranych w każdym z krajów w poszczególnych latach, przekazywanymi Komisji Europejskiej w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Komisja stwierdziła, że nie posiada żadnych dokumentów wymienionych we wniosku skarżącego.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich ustaliła, że Komisja posiada szczegółowe informacje dotyczące krajów pochodzenia oraz ilości zebranego zużytego oleju kuchennego, zawarte nie w jednym, lecz w wielu różnych dokumentach. Jako że skarżący pragnął otrzymać wskazane informacje, mimo iż nie były zawarte w jednym dokumencie, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponowała Komisji przeprowadzenie przeglądu posiadanych dokumentów zawierających te informacje celem ich ujawnienia.

Komisja nie przyjęła jednak tej propozycji.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojona i rozczarowana odpowiedzią Komisji. Zamiast skorzystać z okazji, by zagwarantować skarżącemu możliwość skorzystania z podstawowego prawa dostępu do dokumentów, Komisja powtórzyła, że nie posiada żadnych dokumentów, o których mowa we wniosku i odmówiła dokonania przeglądu wskazanych dokumentów. Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na stanowisku, iż odpowiedź Komisji stanowi celową i niezrozumiałą odmowę załatwienia tej sprawy. Jest to szczególnie niepokojące w kontekście pojawiających się w ostatnich latach wątpliwości co do wpływu na środowisko importu zużytego oleju kuchennego do Unii Europejskiej.

W związku z tym Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że odmowa dokonania przeglądu wspomnianych dokumentów przez Komisję stanowi niewłaściwe administrowanie i wydała odpowiednie zalecenie w tym zakresie.

 

Decyzja w sprawie 1944/2019/DL dotyczącej przejrzystości stanowisk państw członkowskich na temat wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia wykonawczego wykonującego dyrektywę dotyczącą ekoprojektu

Wtorek | 09 lutego 2021

Skarżący złożył wniosek o publiczny dostęp do stanowisk państw członkowskich odnośnie rozporządzenia wykonawczego określającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych. Komisja zidentyfikowała cztery nagrania audio, na których pracownicy służby cywilnej państw członkowskich debatują nad poprawkami do tego rozporządzenia, oraz związaną ze sprawą wiadomość e-mail, jako objęte zakresem wniosku. Komisja odmówiła dostępu do nich, twierdząc, że ich ujawnienie zakłóciłoby proces podejmowania decyzji i naruszałoby unijne prawa ochrony danych pracowników służby cywilnej.

Rzecznik uznała, że Komisja niesłusznie odmówiła publicznego dostępu do dokumentów. Ujawnienie raczej wzmocniłoby proces podejmowania decyzji, zwiększając jego legitymację w oczach obywateli, niż by go zakłóciło. Ponadto nie znajdują uzasadnienia argumenty Komisji sugerujące, iż dostęp publiczny spowodowałby naruszenie danych. W związku z tym Rzecznik zaleciła Komisji ujawnienie dokumentów.

Komisja odmówiła zastosowania się do zalecenia Rzecznik. Rzecznik ubolewa nad tym faktem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak ważna jest przejrzystość w umożliwianiu obywatelom pociągnięcie państw członkowskich do odpowiedzialności za stanowiska zajmowane wobec projektów przepisów UE.

Rzecznik potwierdza, że odmowa udzielenia przez Komisję dostępu do nagrań audio i wiadomości e-mail stanowi niewłaściwe administrowanie i tym samym zamyka sprawę.

Decyzja w sprawie 1416/2019/VB dotyczącej wpisania przez Komisję Europejską projektu budowy terminalu gazowego w Chorwacji do wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – transgranicznych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej – oraz późniejszej decyzji o przyznaniu projektowi finansowania unijnego

Środa | 16 grudnia 2020

Sprawa dotyczyła projektu budowy pływającego terminalu skroplonego gazu ziemnego na chorwackiej wyspie. Skarżący byli zaniepokojeni faktem, że Komisja Europejska umieściła projekt na wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – transgranicznych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej – i przyznała mu finansowanie unijne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Skarżący uznali, że projekt nie spełniał odpowiednich kryteriów, aby zostać umieszczonym na wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i otrzymać finansowanie unijne.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zbadała sprawę i nie znalazła niczego, co wskazywałoby na popełnienie przez Komisję oczywistego błędu w ocenie podczas umieszczania projektu na wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i przyznawania mu finansowania unijnego. Ponieważ Komisja przedstawiła jasne wyjaśnienia odnoszące się do argumentów podniesionych przez skarżących, Rzecznik stwierdza, że dalsze prowadzenie dochodzenia w sprawie tej skargi nie jest uzasadnione.