Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 119 wyników

Decision on how the European Investment Bank (EIB) handled the move of a former Vice-President to an energy utility company that had received EIB loans (1016/2021/KR)

Środa | 27 lipca 2022

The case concerned the decision of the European Investment Bank to approve a request made by a former vice-president and member of its Management Committee (MC) (the ‘former VP’) to become a non-executive board member of a Spanish energy utility company, which received loans from the EIB.

The complainants, two Members of the European Parliament, raised concerns that the move gave rise to the risk of conflicts of interest. The EIB argued that the former VP had not been involved in the negotiation and implementation of the financing agreements between the EIB and the company.

The Ombudsman found that, in approving the move, the EIB did not properly manage the risk of conflicts of interest to which the former VP’s request arguably gave rise. However, given the EIB has, in the meantime, made improvements to the relevant ethics rules to address these matters, the Ombudsman determined that no further inquiries were justified.

Nonetheless, the Ombudsman made suggestions for improvement with a view to strengthening how the EIB assesses ‘revolving door’ moves by members of its MC to the private sector, and how it ensures compliance where its Ethics and Compliance Committee authorises a move but applies conditions on the individual and their activities.

Decyzja dotycząca roli Komisji Europejskiej w ocenie zrównoważonego charakteru projektów gazowych na liście „projektów o znaczeniu regionalnym” Wspólnoty Energetycznej (327/2021/KR)

Piątek | 15 lipca 2022

Skarżący, organizacja społeczeństwa obywatelskiego, wyraził obawy dotyczące oceny zrównoważonego charakteru projektów gazowych we Wspólnocie Energetycznej – międzynarodowej organizacji współpracy w dziedzinie energii między UE a krajami Bałkanów Zachodnich i regionu Morza Czarnego. Takie projekty mogą korzystać z usprawnionych procedur wydawania pozwoleń i muszą spełniać kryteria określone w rozporządzeniu UE w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), stosowanym również przez Wspólnotę Energetyczną.

Wspólnota Energetyczna nie jest organem UE i w związku z tym nie wchodzi w zakres kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponieważ jednak Komisja Europejska reprezentuje UE we Wspólnocie Energetycznej, Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Komisji o wyjaśnienie, w jaki sposób zapewnia ona właściwą ocenę zrównoważonego charakteru projektów gazowych i jej roli w tym procesie.

W kontekście tego dochodzenia Komisja przedstawiła również aktualne informacje na temat podejmowanych przez nią wysiłków na rzecz poprawy sposobu oceny zrównoważonego charakteru unijnych gazowych „projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania” (PCI), które były przedmiotem poprzedniego dochodzenia Rzecznika Praw Obywatelskich.

W związku z tym Rzecznik stwierdziła, że Komisja działała w sposób rozsądny, i zamknęła sprawę, stwierdzając brak niewłaściwego administrowania.

Decyzja w sprawie odmowy udzielenia przez Komisję Europejską publicznego dostępu do dokumentów dotyczących przestrzegania kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (sprawa 1527/2020/DL)

Poniedziałek | 14 marca 2022

Skarżący chciał uzyskać dostęp do wykazu wszystkich krajów pochodzenia zużytego oleju spożywczego za lata 2016–2019 wraz z danymi dotyczącymi ilości materiału wykorzystanego do uzyskania zużytego oleju spożywczego zebranego w każdym z krajów w poszczególnych latach, przekazywanymi Komisji Europejskiej w ramach dobrowolnych systemów certyfikacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw na mocy dyrektywy w sprawie energii odnawialnej. Komisja stwierdziła, że nie posiada żadnych dokumentów wymienionych w tym wniosku.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich ustaliła, że Komisja posiada szczegółowe informacje dotyczące krajów pochodzenia oraz ilości zebranego zużytego oleju spożywczego, a informacje te znajdują się w różnych dokumentach. Rzecznik zaproponowała, aby Komisja dokonała przeglądu tych dokumentów pod kątem ich ujawnienia.

Komisja nie przyjęła jednak propozycji Rzecznik dotyczącej możliwego rozwiązania. Rzecznik stwierdziła, że brak współpracy ze strony Komisji ze skarżącym oraz nieuwzględnienie przez Komisję wyjaśnień skarżącego dotyczących dokumentów, o dostęp do których się ubiegał, stanowiły niewłaściwe administrowanie. W związku z tym Rzecznik zaleciła, aby Komisja dokonała przeglądu posiadanych dokumentów zawierających informacje o krajach pochodzenia i odnośnych ilościach produkcji i importu zużytego oleju spożywczego za okres wskazany przez skarżącego pod kątem ujawnienia tych dokumentów.

Komisja nie przyjęła zalecenia Rzecznik. Rzecznik z przykrością stwierdza, że Komisja nie chce rozwiązać tej sprawy w sposób przyjazny dla obywateli i w duchu zaangażowania w służbę. Rzecznik zamknęła sprawę i potwierdziła wystąpienie niewłaściwego administrowania.