Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Wyszukiwanie tekstowe

Typ dokumentu

Instytucja, której sprawa dotyczy

rodzaj rozstrzygnięcia

Numer sprawy

Język

Rozpiętość czasowa

Słowa kluczowe

Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 96 wyników

Decyzja w sprawie 1944/2019/DL dotyczącej przejrzystości stanowisk państw członkowskich na temat wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia wykonawczego wykonującego dyrektywę dotyczącą ekoprojektu

Wtorek | 09 lutego 2021

Skarżący złożył wniosek o publiczny dostęp do stanowisk państw członkowskich odnośnie rozporządzenia wykonawczego określającego wymogi dotyczące ekoprojektu dla wyświetlaczy elektronicznych. Komisja zidentyfikowała cztery nagrania audio, na których pracownicy służby cywilnej państw członkowskich debatują nad poprawkami do tego rozporządzenia, oraz związaną ze sprawą wiadomość e-mail, jako objęte zakresem wniosku. Komisja odmówiła dostępu do nich, twierdząc, że ich ujawnienie zakłóciłoby proces podejmowania decyzji i naruszałoby unijne prawa ochrony danych pracowników służby cywilnej.

Rzecznik uznała, że Komisja niesłusznie odmówiła publicznego dostępu do dokumentów. Ujawnienie raczej wzmocniłoby proces podejmowania decyzji, zwiększając jego legitymację w oczach obywateli, niż by go zakłóciło. Ponadto nie znajdują uzasadnienia argumenty Komisji sugerujące, iż dostęp publiczny spowodowałby naruszenie danych. W związku z tym Rzecznik zaleciła Komisji ujawnienie dokumentów.

Komisja odmówiła zastosowania się do zalecenia Rzecznik. Rzecznik ubolewa nad tym faktem, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak ważna jest przejrzystość w umożliwianiu obywatelom pociągnięcie państw członkowskich do odpowiedzialności za stanowiska zajmowane wobec projektów przepisów UE.

Rzecznik potwierdza, że odmowa udzielenia przez Komisję dostępu do nagrań audio i wiadomości e-mail stanowi niewłaściwe administrowanie i tym samym zamyka sprawę.

Decyzja w sprawie 1416/2019/VB dotyczącej wpisania przez Komisję Europejską projektu budowy terminalu gazowego w Chorwacji do wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – transgranicznych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej – oraz późniejszej decyzji o przyznaniu projektowi finansowania unijnego

Środa | 16 grudnia 2020

Sprawa dotyczyła projektu budowy pływającego terminalu skroplonego gazu ziemnego na chorwackiej wyspie. Skarżący byli zaniepokojeni faktem, że Komisja Europejska umieściła projekt na wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania – transgranicznych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej – i przyznała mu finansowanie unijne w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Skarżący uznali, że projekt nie spełniał odpowiednich kryteriów, aby zostać umieszczonym na wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i otrzymać finansowanie unijne.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich zbadała sprawę i nie znalazła niczego, co wskazywałoby na popełnienie przez Komisję oczywistego błędu w ocenie podczas umieszczania projektu na wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i przyznawania mu finansowania unijnego. Ponieważ Komisja przedstawiła jasne wyjaśnienia odnoszące się do argumentów podniesionych przez skarżących, Rzecznik stwierdza, że dalsze prowadzenie dochodzenia w sprawie tej skargi nie jest uzasadnione.

Decyzja w sprawie 1991/2019/KR dotyczącej działań Komisji Europejskiej co do oceny zrównoważonego charakteru projektów gazowych znajdujących się w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania

Wtorek | 17 listopada 2020

Sprawa dotyczyła włączenia projektów gazowych do unijnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania z 2019 r. Obejmowały one transgraniczne projekty w zakresie infrastruktury energetycznej, które powinny przyczynić się do osiągnięcia unijnych celów polityki energetycznej i klimatycznej. Zdaniem skarżącego projekty gazowe znajdujące się w wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania nie zostały poddane odpowiedniej ocenie pod kątem zrównoważonego charakteru, jak jest to wymagane.

Komisja potwierdziła już, że ocena zrównoważonego charakteru zgłoszonych projektów gazowych nie była optymalna ze względu na brak danych i zastosowanie nieodpowiednich metod. W trakcie dochodzenia Komisja poinformowała Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich, że aktualizuje kryterium stosowane do oceny zrównoważonego charakteru projektów zgłoszonych do umieszczenia w kolejnym wykazie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, który sporządzi w 2021 r.

W ramach tej aktualizacji oczekuje się między innymi uwzględnienia w ocenie projektów bilansu CO2 i metanu, a także wpływu na efektywność. Wskaźnik ten ma odzwierciedlać oczekiwany wpływ infrastruktury na związaną z wytwarzaniem energii ogólną intensywność emisji gazów cieplarnianych w danym państwie członkowskim oraz emisje związane z funkcjonowaniem samej infrastruktury.

Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zapewni wprowadzenie tej aktualizacji przed podjęciem decyzji w sprawie kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Data przyjęcia kolejnego wykazu projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania jest przewidziana na ostatni kwartał 2021 r.

Biorąc pod uwagę unijne cele w zakresie zmiany klimatu i zrównoważonego rozwoju, umieszczenie projektów gazowych w poprzednich wykazach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, bez odpowiedniej oceny ich zrównoważonego charakteru, należy uznać za niewłaściwe. Oznaczało to, że nie było możliwe uszeregowanie ich w celu określenia tych najbardziej zrównoważonych. Komisja podejmuje jednak niezbędne działania, w związku z którymi dalsze dochodzenie Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich nie jest na tym etapie uzasadnione.