Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 224 wyników

Decyzja w sprawie sposobu, w jaki Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do dokumentów związanych z wnioskiem w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu w amunicji (sprawa 2124/2021/MIG)

Poniedziałek | 14 listopada 2022

Sprawa dotyczyła wniosku o publiczny dostęp do dokumentów będących w posiadaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczących ołowiu w amunicji. EFSA potrzebował ponad siedmiu miesięcy na rozpatrzenie wniosku, wielokrotnie przedłużając termin, co uniemożliwiło skarżącemu wykorzystanie dokumentów do przygotowania swojej opinii w ramach konsultacji publicznych organizowanych przez inną agencję UE.

Rzecznik wszczęła dochodzenie i stwierdziła niewłaściwe administrowanie w sposobie, w jaki EFSA rozpatrzył wniosek skarżącego o udzielenie dostępu, w szczególności nieprzestrzeganie przez EFSA terminów określonych w przepisach UE dotyczących publicznego dostępu do dokumentów. Zaleciła, aby EFSA zaprzestał praktyki przedłużania przepisowych terminów poza 30 dni roboczych przy proponowaniu „optymalnego rozwiązania”. Zaleciła również, aby EFSA dostarczał wnioskodawcom na wczesnym etapie wykaz dokumentów, które identyfikuje, gdy wniosek o dostęp jest sformułowany w sposób ogólny.

EFSA odpowiedział pozytywnie na zalecenia Rzecznik, zobowiązując się do zmiany swoich zasad i praktyk w celu zapewnienia szybkiego rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów. Rzecznik zamknęła dochodzenie, z zadowoleniem przyjmując pozytywną odpowiedź EFSA oraz kroki, które już poczynił i które zamierza poczynić w celu wdrożenia jej zaleceń.

Decyzja dotycząca odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami w sprawie projektu aktu o rynkach cyfrowych (sprawa 1499/2021/SF)

Poniedziałek | 27 czerwca 2022

Skarżący, sieć dziennikarzy z kilku krajów europejskich, zwrócił się o publiczny dostęp do wstępnych uwag i pytań państw członkowskich dotyczących wniosku ustawodawczego dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych. Rada odmówiła pełnego dostępu do wskazanych dokumentów, argumentując, że ich pełne ujawnienie naraziłoby na szwank trwający proces decyzyjny.

Rzecznik zwróciła uwagę, że informowanie społeczeństwa o postępach procedury legislacyjnej jest wymogiem prawnym. Szybki dostęp do dokumentów legislacyjnych ma zasadnicze znaczenie, by obywatele mogli korzystać wynikającego z traktatu prawa do uczestnictwa w życiu demokratycznym UE.

W powyższej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich uznała, że Rada nie wykazała w wystarczającym stopniu, że ujawnienie wymaganych dokumentów mogło poważnie wpłynąć na proces decyzyjny, wydłużyć go lub skomplikować. W świetle powyższego Rzecznik uznała, że odmowa publicznego dostępu do dokumentów przez Radę stanowi w tym przypadku niewłaściwe administrowanie. Rzecznik zaleciła, aby Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do wymaganych dokumentów legislacyjnych.

W odpowiedzi Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do żądanych dokumentów. Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje pozytywną odpowiedź Rady na jej zalecenie. Wyraża jednak ubolewanie z powodu czasu, jaki zajął Radzie, aby udzielić publicznego dostępu. Rzecznik podkreśla, że z powodu upływu ponad roku od złożenia wniosku ujawnione dokumenty nie są już przydatne do celów, które skarżący zamierzał wykorzystać, tj. do informowania obywateli o toczącym się procesie legislacyjnym. W związku z tym Rzecznik potwierdziła wcześniejsze stwierdzenie niewłaściwego administrowania.

Rzecznik wzywa Radę do udostępnienia dokumentów legislacyjnych w czasie, który umożliwi społeczeństwu skuteczny udział w dyskusji.