Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 214 wyników

Decyzja dotycząca odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami w sprawie projektu aktu o rynkach cyfrowych (sprawa 1499/2021/SF)

Poniedziałek | 27 czerwca 2022

Skarżący, sieć dziennikarzy z kilku krajów europejskich, zwrócił się o publiczny dostęp do wstępnych uwag i pytań państw członkowskich dotyczących wniosku ustawodawczego dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych. Rada odmówiła pełnego dostępu do wskazanych dokumentów, argumentując, że ich pełne ujawnienie naraziłoby na szwank trwający proces decyzyjny.

Rzecznik zwróciła uwagę, że informowanie społeczeństwa o postępach procedury legislacyjnej jest wymogiem prawnym. Szybki dostęp do dokumentów legislacyjnych ma zasadnicze znaczenie, by obywatele mogli korzystać wynikającego z traktatu prawa do uczestnictwa w życiu demokratycznym UE.

W powyższej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich uznała, że Rada nie wykazała w wystarczającym stopniu, że ujawnienie wymaganych dokumentów mogło poważnie wpłynąć na proces decyzyjny, wydłużyć go lub skomplikować. W świetle powyższego Rzecznik uznała, że odmowa publicznego dostępu do dokumentów przez Radę stanowi w tym przypadku niewłaściwe administrowanie. Rzecznik zaleciła, aby Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do wymaganych dokumentów legislacyjnych.

W odpowiedzi Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do żądanych dokumentów. Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje pozytywną odpowiedź Rady na jej zalecenie. Wyraża jednak ubolewanie z powodu czasu, jaki zajął Radzie, aby udzielić publicznego dostępu. Rzecznik podkreśla, że z powodu upływu ponad roku od złożenia wniosku ujawnione dokumenty nie są już przydatne do celów, które skarżący zamierzał wykorzystać, tj. do informowania obywateli o toczącym się procesie legislacyjnym. W związku z tym Rzecznik potwierdziła wcześniejsze stwierdzenie niewłaściwego administrowania.

Rzecznik wzywa Radę do udostępnienia dokumentów legislacyjnych w czasie, który umożliwi społeczeństwu skuteczny udział w dyskusji.

Zalecenie dotyczące sposobu, w jaki Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpatrzył wniosek o publiczny dostęp do dokumentów związanych z wnioskiem w sprawie ograniczenia stosowania ołowiu w amunicji (sprawa 2124/2021/MIG)

Poniedziałek | 02 maja 2022

Sprawa dotyczy wniosku o publiczny dostęp do dokumentów będących w posiadaniu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczących ołowiu w amunicji. EFSA potrzebowała ponad siedem miesięcy na rozpatrzenie wniosku, przedłużając ten termin przy różnych okazjach. Skarżący był niezadowolony z czasu, jaki EFSA potrzebowała na rozpatrzenie wniosku, argumentując, że EFSA nie przedstawiła odpowiednich wyjaśnień dotyczących opóźnienia, a opóźnienie oznaczało, że nie mógł on w znaczący sposób uczestniczyć w powiązanych konsultacjach publicznych.

Rzecznik stwierdziła niewłaściwe administrowanie w sposobie, w jaki EFSA rozpatrzyła wniosek skarżącego o udzielenie dostępu, a w szczególności nieprzestrzeganie przez EFSA terminów określonych w przepisach UE dotyczących publicznego dostępu do dokumentów. Rzecznik przedstawia dwa zalecenia mające na celu poprawę sposobu, w jaki EFSA rozpatruje wnioski o publiczny dostęp do dokumentów.

Zalecenie dotyczące odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej pełnego publicznego dostępu do dokumentów związanych z negocjacjami w sprawie projektu aktu o rynkach cyfrowych (sprawa 1499/2021/SF)

Poniedziałek | 28 lutego 2022

Skarżący, sieć dziennikarzy z kilku krajów europejskich, zwrócił się o publiczny dostęp do wstępnych uwag i pytań państw członkowskich dotyczących wniosku ustawodawczego dotyczącego aktu o rynkach cyfrowych. Rada odmówiła pełnego dostępu do wskazanych dokumentów, argumentując, że ich pełne ujawnienie zagroziłoby trwającemu procesowi decyzyjnemu.

Informowanie społeczeństwa o postępie prac legislacyjnych jest wymogiem prawnym. Zasadnicze znaczenie ma to, by obywatele mogli korzystać z prawa traktatowego do uczestnictwa w życiu demokratycznym UE. Chociaż niektóre państwa członkowskie mogą niechętnie ujawnić, że ich stanowisko zmieniło się w trakcie konkretnego procesu legislacyjnego, to chęć zmiany stanowiska i osiągnięcie kompromisu, jest centralnym elementem demokratycznego procesu decyzyjnego.

W tym przypadku kontrola przeprowadzona przez zespół dochodzeniowy Rzecznika pokazała, że Rada nie ujawniła żadnych stanowisk państw członkowskich w sprawie wniosku ustawodawczego w odpowiedzi na wniosek skarżącego. Rzecznik uznała, że Rada nie wykazała, aby ujawnienie przedmiotowych dokumentów mogło poważnie wpłynąć na przebieg decyzyjny, przedłużyć go lub skomplikować.

Rzecznik uważa zatem, że odmowa udzielenia przez Radę publicznego dostępu do stanowisk państw członkowskich stanowiła niewłaściwe administrowanie. Zaleca ona, aby Rada udzieliła pełnego publicznego dostępu do przedmiotowych dokumentów.