Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Szukaj dochodzeń

Sprawa
Rozpiętość czasowa
Słowa kluczowe
Wpisz stare słowa kluczowe (przed 2016 r.)

Wyświetla 1 - 20 z 365 wyników

Decyzja w sprawie 21/2016/JAP dotyczącej odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej dostępu do opinii prawnych odnoszących się do wniosków dotyczących rozporządzeń w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST)

Czwartek | 07 marca 2019

Sprawa dotyczyła odmowy udzielenia przez Radę Unii Europejskiej pełnego dostępu do opinii prawnych odnoszących się do wniosków ustawodawczych dotyczących rozporządzeń w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (EUROJUST).

W trakcie dochodzenia Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich Rada zgodziła się na ujawnienie dwóch z czterech dokumentów, lecz ponownie odmówiła pełnego ujawnienia dwóch pozostałych, mimo że przyznała do nich dostęp częściowy.

Rzecznik zgadza się, że odmowa ujawnienia opinii prawnych była w pełni uzasadniona na podstawie ochrony porady prawnej i postępowania sądowego. W związku z tym Rzecznik zamyka sprawę, nie stwierdzając niewłaściwego administrowania, lecz zwraca się do Rady o ponowne rozpatrzenie odmowy z uwagi na upływ czasu.

Decision in case 1455/2015/JAP on the conditions at a test centre for a selection competition organised by the European Personnel Selection Office

Wtorek | 07 listopada 2017

The case concerned the European Personnel Selection Office’s (EPSO) handling of a complaint about the conditions at a test centre for a selection competition for EU civil servants. The complainant had been assigned a computer beside the entrance door, and claimed the disruption caused by people entering and leaving the room negatively affected her performance. Her attempts to have her concerns dealt with by staff at the test centre were unsuccessful and she subsequently complained to EPSO. Dissatisfied with how EPSO dealt with her complaint, she then turned to the Ombudsman.

The Ombudsman inquired into the issue and requested that EPSO look into the complaint more thoroughly. The Ombudsman’s inquiry team also met with representatives from EPSO and the contractor responsible for managing the tests, and visited a test centre at EPSO’s headquarters. The Ombudsman concluded that, overall, further inquiries in this case were not justified; however, she made a number of suggestions for improvement to EPSO.

Decision in case 515/2016/JAP on the European Asylum Support Office’s probationary assessment of a temporary agent

Piątek | 28 kwietnia 2017

The case concerned the assessment of the probationary period of a temporary agent at the European Asylum Support Office (‘EASO’). The complainant, who was dismissed at the end of her probationary period, argued that there were a number of procedural shortcomings in her assessment. Moreover, the EASO failed to reply to her complaints made under the EU Staff Regulations.

The Ombudsman inquired into the issue and requested the EASO to reply to the complaints. She found that the EASO had taken the necessary steps to ensure an impartial assessment of the complainant’s probationary period and had respected the complainant’s right to be heard before taking the final decision on her further employment. The Ombudsman thus closed the case.

Decision in case 1093/2016/JAP concerning the European Commission’s failure to reply to correspondence about problems with the submission of a grant proposal

Czwartek | 01 grudnia 2016

The case concerned the Commission’s failure to reply to the complainant’s messages concerning its difficulties with the submission of a grant proposal. Due to technical problems, the complainant was not able to apply through the Commission’s system PRIAMOS. Instead, it submitted its proposal by e-mail, which remained unanswered.

The Ombudsman inquired into the issue and asked the Commission to reply. In its reply, the Commission apologised for not having replied earlier. It said that it could not accept the complainant’s e-mail application because the system had functioned properly and the Commission had not been able to identify any attempts by the complainant to send the proposal via PRIAMOS before the deadline.

Decyzji w sprawie OI/8/2015/JAS - Decyzja Europejskiej Rzecznik Praw Obywatelskich zawierająca propozycje wynikające z jej strategicznego postępowania wyjaśniającego OI/8/2015/JAS w sprawie przejrzystości rozmów trójstronnych

Wtorek | 12 lipca 2016

Przedmiotowe strategiczne postępowanie wyjaśniające dotyczy ważnej nieformalnej części procedury ustawodawczej UE, mianowicie przejrzystości „rozmów trójstronnych”.

Dwa organy ustawodawcze UE, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, ustanawiają akty prawne na wniosek Komisji Europejskiej. W trakcie tego procesu obaj współustawodawcy, wspierani przez Komisję, często prowadzą negocjacje w ramach tak zwanych rozmów trójstronnych, które są nieformalnymi spotkaniami z udziałem przedstawicieli tych trzech zaangażowanych instytucji. Podczas rozmów trójstronnych Parlament i Rada dążą, w oparciu o swoje początkowe stanowiska, do uzgodnienia wspólnego tekstu, który jest następnie przedmiotem głosowania zgodnie z formalną procedurą ustawodawczą. Rozmowy trójstronne okazały się bardzo skuteczne w osiąganiu porozumienia i obecnie większość ustawodawstwa jest uchwalana w ten sposób.

W Unii Europejskiej istnieje system demokracji pośredniej, w którym obywatele mają prawo do wyznaczania przedstawicieli odpowiedzialnych za decyzje polityczne podejmowane w ich imieniu. Obywatele mają również prawo do uczestniczenia w unijnym procesie demokratycznym. Przejrzystość rozmów trójstronnych jest kluczowym elementem zapewniania skutecznej realizacji powyższych praw oraz sankcjonowania prawa ustanawianego przez UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że możliwość poznania przez obywateli UE uwarunkowań będących podstawą działań ustawodawczych stanowi warunek konieczny skutecznego wykonywania ich praw demokratycznych.

Choć proces ustawodawczy UE jest na ogół dość przejrzysty, również w porównaniu z wieloma państwami członkowskimi, ta część procesu wzbudzała wątpliwości dotyczące równowagi między efektywnością rozmów trójstronnych a ich przejrzystością.

W tym kontekście Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich wszczęła strategiczne postępowanie wyjaśniające. Zbadała, które informacje i dokumenty powinny być aktywnie upubliczniane oraz w którym momencie, tak aby obywatele mogli korzystać ze swoich praw.

Przejrzystość rozmów trójstronnych jest zasadniczym elementem legitymacji UE w zakresie stanowienia prawa. Obywatele muszą mieć możliwość sprawdzania efektywności swoich przedstawicieli w trakcie tej kluczowej części procesu ustawodawczego. Obywatele potrzebują również informacji o tematach omawianych w czasie rozmów trójstronnych, tak aby móc skutecznie uczestniczyć w procesie ustawodawczym.

Rzecznik z zadowoleniem przyjęła dotychczasowe postępy w zakresie poprawy przejrzystości rozmów trójstronnych; proponuje jednak, aby wspomniane trzy instytucje upubliczniały następujące dokumenty i informacje: daty rozmów trójstronnych, początkowe stanowiska tych trzech instytucji, ogólne porządki obrad na temat rozmów trójstronnych, dokumenty „czterokolumnowe”, ostateczne teksty kompromisowe, notatki z rozmów trójstronnych, które zostały udostępnione publicznie, wykazy uczestniczących decydentów oraz, o ile to możliwe, wykaz innych dokumentów przedłożonych w czasie negocjacji. Wszystkie powyższe elementy powinny być udostępniane w funkcjonalnej i zrozumiałej wspólnej bazie danych. Pomimo że niektóre dokumenty mogłyby być udostępnione w trakcie prowadzenia negocjacji w ramach rozmów trójstronnych, instytucje mogą uznać za konieczne ze względu na interes publiczny, aby aktywny publiczny dostęp do niektórych rodzajów dokumentów był możliwy dopiero po zakończeniu negocjacji.