Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Sabiedriskā apspriešana — pārredzamība un līdzdalība ar vidi saistītu ES lēmumu pieņemšanā

Environmental decision making of the EU institutions, bodies, offices and agencies (referred to as ‘EU institutions’ hereafter)

Šī apspriešana ir beigusies.

 

ES iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru (turpmāk “ES iestādes”) lēmumu pieņemšana vides jomā

ES līgumos ir noteikts, ka visi ES lēmumi ir jāpieņem cik vien iespējams atklāti un tuvināti iedzīvotājiem. Pārredzamība un līdzdalība tiek uzskatīta par īpaši svarīgu ar vidi saistītu ES lēmumu pieņemšanā. Kā Orhūsas konvencijas līgumslēdzēja puse ES ir apņēmusies nodrošināt augsta līmeņa sabiedrības piekļuvi vides informācijai un sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā. Lai piedalītos ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā, sabiedrībai ir jābūt pieejamai atjauninātai informācijai par vidi un ES darbībām šajā jomā.

Lai labāk izprastu jautājumus, ar kuriem sabiedrība saskaras attiecībā uz pārredzamību un līdzdalību ES lēmumu pieņemšanā šajā jomā, ombuds aicina sniegt atbildes, pamatojoties uz turpmāk minētiem jautājumiem.

Pārredzamība

1. Lūdzu, aprakstiet grūtības, ar kurām esat saskārušies, meklējot un iegūstot ES iestāžu rīcībā esošo informāciju vai dokumentus saistībā ar (lēmumu pieņemšanu par) vidi.

2. Vai, jūsuprāt, vides informācija, ko ES publisko, ir atjaunināta un precīza? Janepiekrītat, lūdzu, sniedziet piemērus.

3. ES Orhūsas regulā ES iestādēm ir noteikts pienākums izveidot publiskas datubāzes, lai proaktīvi un sistemātiski izplatītu konkrētu vides informāciju.[1] Kā, jūsuprāt, ES iestādēm būtu jārīkojas, lai šīs datubāzes būtu pēc iespējas pilnīgākas un lietotājiem draudzīgākas? Informācija, kas ES iestādēm būtu jāiekļauj to darbības jomā, ir izklāstīta Orhūsas regulas 4. pantā. Kāda konkrēta informācija ir jāsniedz, lai izpildītu šo prasību? Vai ES iestādēm būtu jāizvēlas darīt vairāk, nekā noteikts šajā tiesību akta prasībā? Kādā veidā?

4. Dažās izmeklēšanās par publisku piekļuvi dokumentiem ombuds konstatēja, ka attiecīgā ES iestāde neatpazīst, ka runa ir par “vides informāciju”, un tādējādi nepiemēro augstākus pārredzamības standartus, kas noteikti ES Orhūsas regulā.[2] Vai esat saskārušies ar šo problēmu? Ja atbilde ir apstiprinoša, lūdzu, sniedziet attiecīgus piemērus.

5. Eiropas Komisijai ir īstenošanas pilnvaras (saskaņā ar tā saukto “komitoloģijas” procedūru), kuras tā izmanto arī, lai pieņemtu lēmumus, kas attiecas uz vidi, piemēram, pesticīdu aktīvo vielu apstiprināšanu.[3] Komisija 2017. gadā iesniedza priekšlikumu grozīt “Komitoloģijas” regulu, tostarp publiskojot ES dalībvalstu pārstāvju balsojumus pārsūdzības komitejā. Tomēr likumdošanas process saistībā ar šo priekšlikumu kopš tā laika ir apstājies.[4] Tajā pašā laikā Komisija norādīja, ka tā apsver, kā nodrošināt turpmāku komitoloģijas procedūru pārredzamību.[5] Kā, jūsuprāt, Komisija var uzlabot komitoloģijas procedūru pārredzamību, jo īpaši attiecībā uz lēmumu pieņemšanu vides jomā?

6. Vai, jūsuprāt, to ārējo ekspertu personīgās un/vai profesionālās intereses, ar kuriem Komisija apspriežas saistībā ar priekšlikumiem vides jomā, ir pietiekami pārredzamas? Lūdzu, pamatojiet savu viedokli.

7. Lūdzu, miniet citas problēmas, ko esat novērojis saistībā ar lēmumu pieņemšanas pārredzamību vides jomā.

Līdzdalība

8. Ko Komisija varētu uzlabot attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu tādas politikas sagatavošanā un īstenošanā, kas ietekmē vidi, piemēram, “pilsoniskā dialoga grupās” ES kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā vai “vietējās konsultantu grupās” brīvās tirdzniecības nolīgumu īstenošanas kontekstā?

9. Saskaņā ar ES Orhūsas regulu ES iestādēm ir jānodrošina sabiedrībai agrīnas un efektīvas iespējas piedalīties ar vidi saistītu plānu vai programmu sagatavošanā, grozīšanā vai pārskatīšanā un jāņem vērā sabiedrības līdzdalības rezultāti. [6] Vai jums ir zināmas problēmas šajā sakarā, piemēram, gadījumi, kad ES iestādes pienācīgi neievēroja šo pienākumu? Ja atbilde ir apstiprinoša, lūdzu, sniedziet attiecīgus piemērus.

10. Kas Komisijai būtu jādara, lai nodrošinātu pienācīgu sabiedrības līdzdalības līmeni attiecībā uz pasākumiem, kas jāpieņem saistībā ar REPowerEU[7] un Dabas aizsardzības tiesību aktu kopumu[8]?

11. Lūdzu, miniet citas problēmas, ko esat novērojis, saistībā ar to, kā ES iestādes veicina sabiedrības līdzdalību ar vidi saistītu lēmumu pieņemšanā.

Kā iesniegt atbildi?

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 15.12.2022. Atbildi var nosūtīt pa e-pastu (EOPublicConsult@ombudsman.europa.eu) vai pa pastu uz šādu adresi:

European Ombudsman,
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403, F - 67001 Strasbourg Cedex

Francija

Atbildes sākumā skaidri norādiet SI/5/2022/KR.

Atbildi var iesniegt jebkurā no 24 ES oficiālajām valodām. Ja vēlaties, varat atbildēt tikai uz atsevišķiem jautājumiem. Lūdzu, skaidri norādiet, uz kuriem jautājumiem jūsu atbildes attiecas. Ja iespējams, atbilžu sniegšanai nepārsniedziet 10 lappuses, ieskaitot pielikumus, ja tādi ir.

Ombuds arī plāno šīs atbildes padarīt pieejamus savā tīmekļa vietnē. Fiziskām personām, kuras uzskata, ka saskaņā ar Regulu 2018/1725 par personas datu aizsardzību[9] viņu vārds un uzvārds nav jāpublicē, par to ir jāinformē ombuds.

Ja jums vajadzīga papildu informācija, lūdzu, sazinieties ar atbildīgo izmeklēšanas darbinieku Koen Roovers, rakstot uz +32 2 284 11 41.

 

[1] 4. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1367/2006 (2006. gada 6. septembris) par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1367-20211028.

[2] Skatīt, piemēram, lietu 311/2021/TE.

[3] Skatīt 79. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20210327.

[4] Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu.

Skatīt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A85%3AFIN.

[5] Skatīt: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/121412.

[6] Skatīt Orhūsas regulas 9. pantu, skatīt 1. zemsvītras piezīmi.

[7] Eiropas Komisijas 2022. gada 8. marta paziņojums “REPowerEU: Kopīga Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai”, COM(2022) 108 final.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

[8] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3746

[9] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK, OV L 295/39.