Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Prawa skarżących

Niniejsza strona zawiera linki do materiałów z informacjami na temat głównych praw skarżących w kontaktach z Biurem Europejskiego Rzecznika Spraw Obywatelskich.

Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji, zanim zdecydują się Państwo skorzystać ze swoich praw za pomocą którejkolwiek z dostępnych opcji.

Nota informacyjna na temat przetwarzania danych i poufności

Przetwarzanie danych

Skargi składane do Rzecznika oraz powiązana korespondencja często zawierają dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz inne informacje dotyczące możliwych do zidentyfikowania osób.

Prawo europejskie (Rozporządzenie (UE) 2018/1725)[1] przewiduje dla instytucji UE, w tym Rzecznika, określone prawa i obowiązki dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi.Obejmują one prawa każdej osoby fizycznej do uzyskania dostępu do swoich informacji będących w posiadaniu tego Biura. W celu skorzystania z przysługujących praw lub uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z naszym Biurem bądź inspektorem danych osobowych.

Jeżeli określona osoba uważa, że Rzecznik nie postępował odpowiednio z jej danymi osobowymi, może skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

Poufność przekazanej skargi i informacji

Skarżący proszeni są o wyraźne wskazanie wszelkich dokumentów lub informacji, które uważają za poufne, niezwłocznie po przekazaniu ich Rzecznikowi.

Zasada zachowania poufności może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji miałoby określone negatywne skutki. Może to dotyczyć na przykład informacji finansowych, szczególnie chronionych informacji handlowych lub danych osobowych o osobie prywatnej. Nie zawsze można zagwarantować zachowanie poufności. W szczególności w przypadku przekazania Rzecznikowi dokumentów, które zawierają dane osobowe innej osoby, taka osoba najprawdopodobniej będzie mogła uzyskać te dane od Rzecznika, korzystając z przysługujących jej praw ochrony danych. W każdym przypadku należy oczekiwać, że złożona skarga oraz wszelkie dokumenty uzupełniające zostaną w pełni udostępnione instytucji lub organowi, których ta skarga dotyczy, aby mogły one odpowiednio ją zrozumieć i udzielić odpowiedzi Rzecznikowi.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Skarżący może zwrócić się do Rzecznika o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania decyzji o niedopuszczalności skargi, decyzji, że skarga wykracza poza zakres kompetencji Rzecznika, decyzji stwierdzającej brak podstaw do przeprowadzenia dochodzenia lub decyzji zamykającej dochodzenie[2].

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie jest odwołaniem od decyzji Rzecznika Praw Obywatelskich.  Rzecznik rozważy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli będzie on zawierać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego decyzja jest niewłaściwa. W przypadku, gdy we wniosku nie przedstawiono wyraźnie takiego uzasadnienia, bądź przedstawiono jedynie uzasadnienie podane już wcześniej, Rzecznik może podjąć decyzję o niedokonywaniu ponownego rozpatrzenia sprawy. Fakt, że skarżący nie zgadza się z oceną Rzecznika, nie wystarcza do ponownego rozpatrzenia sprawy przez Rzecznika.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien zawierać szczegółowe argumenty uzasadniające dlaczego decyzja jest niewłaściwa.

W przypadku gdy skarżący chce przedstawić nowe fakty dotyczące domniemanego niewłaściwego administrowania, skarżący wykazuje Rzecznikowi, że nie miał możliwości przedstawienia ich w przedłożonej skardze lub w czasie dochodzenia.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty decyzji Rzecznika, do której odnosi się wniosek.

Decyzja w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest podejmowana w ciągu 4 miesięcy od momentu zarejestrowania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu w uzasadnionych przypadkach.

Skarga na obsługę

Jeżeli są Państwo niezadowoleni nie z wyniku skargi, a ze sposobu, w jaki Państwo lub Państwa skargę traktował personel Rzecznika, mogą Państwo złożyć skargę na obsługę.

Kto nadzoruje Rzecznika?

Nie istnieją przepisy o możliwości odwołania się od decyzji Rzecznika do zewnętrznego organu. W zależności jednak od tego, co uznają Państwo za błąd z naszej strony, mogą Państwo rozważyć następujące opcje:

Parlament Europejski Każdy obywatel Unii i każda osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim ma prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii, które dotyczą ich bezpośrednio. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o prawie do składania petycji.

Trybunał Sprawiedliwości Jeśli uważają Państwo, że Rzecznik postąpił niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Sądu. W tym celu muszą Państwo być reprezentowani przez adwokata, który może również poinformować Państwa o potencjalnych kosztach i szansach na sukces. Informujemy, że niestety Rzecznik i jej służby nie mogą udzielić takiej porady. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości.

Dane kontaktowe Rzecznika

Dane kontaktowe Rzecznika

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE

[2] Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy