• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Streszczenie decyzji w sprawie 1311/2016/TM dotyczącej sposobu, w jaki Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego rozpatrzyła sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Sprawa :  1311/2016/TM
    Otwarta 2016-11-16 - Zalecenia w sprawie 2018-02-14 - Decyzja z 2018-06-12
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

Sprawa dotyczyła tego, w jaki sposób Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) rozpatrzyła „sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa” przedłożone przez mechanika obsługi technicznej statków powietrznych pracującego w bazie obsługi technicznej w porcie lotniczym w UE. Skarżący był niezadowolony z faktu, że EASA nie poinformowała go o działaniach podjętych w następstwie jego sprawozdania.

Sprawozdanie skarżącego rozpatrywano zgodnie z zasadami EASA dotyczącymi poufnej i bezpiecznej sprawozdawczości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby sporządzające sprawozdania zostały poinformowane, że nie będzie się ich powiadamiać o działaniach podjętych w następstwie przedłożonych przez nich sprawozdań.

Rzecznik zbadała tę kwestię i stwierdziła, że praktyka EASA, polegająca na nieprzekazywaniu informacji następczych na temat otrzymanych sprawozdań, stanowi niewłaściwe administrowanie. Rzecznik zaleciła EASA zmianę procedury dotyczącej poufnej i bezpiecznej sprawozdawczości w celu zapewnienia, aby osoby, które zgłaszają zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, otrzymywały informacje zwrotne w zakresie, w jakim jest to możliwe bez uszczerbku dla integralności działań EASA.

EASA przyjęła zalecenie Rzecznik i zmieniła swoje praktyki dotyczące podawania informacji zwrotnych osobom zgłaszającym zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Rzecznik z zadowoleniem przyjęła natychmiastowe kroki podjęte przez EASA i zamknęła postępowanie.