• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Streszczenie decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zawierającej sugestie w następstwie strategicznego postępowania wyjaśniającego OI/5/2016/AB w sprawie terminowości i przejrzystości rozpatrywania przez Komisję Europejską skarg dotyczących naruszeń

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.ro.sk.sl.fi
  • Sprawa :  OI/5/2016/AB
    Otwarta 2016-05-13 - Decyzja z 2017-09-14
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska

Skuteczne stosowanie prawa UE jest kluczowe w celu zapewnienia wiarygodności Unii. Aby sprawdzić, czy państwa członkowskie prawidłowo transponują i wdrażają prawo UE, zadaniem Komisji Europejskiej – w jej roli „strażniczki traktatów” – jest badanie domniemanych naruszeń.

Skargi składane przez obywateli, organizacje i przedsiębiorstwa to istotne źródło informacji dla Komisji nt. potencjalnych naruszeń prawa UE. Skarżącym czasami jednak trudno zrozumieć, że postępowania w sprawie naruszenia prawa to nie zawsze najlepsze rozwiązanie ich problemu. Z trudnością również przyjmują fakt, że Komisja korzysta ze swobody decyzyjnej co do wszczęcia – lub nie – postępowania w sprawie naruszenia prawa na koniec swojego dochodzenia.

Po otrzymaniu szeregu skarg dotyczących rozpatrywania przez Komisję Europejską tego typu spraw Rzecznik wszczęła strategiczne postępowanie wyjaśniające w celu zbadania, czy istnieją tu u podstaw problemy systemowe. Postępowanie dotyczyło rozpatrywania przez Komisję Europejską skarg dotyczących naruszeń w ramach tego, co zwykle nazywa się systemem „EU Pilot”, nadającego strukturę na nieformalnym etapie postępowania w sprawie naruszenia prawa. Celem systemu „EU Pilot” jest prowadzenie nieformalnego dialogu z państwami członkowskimi, aby eliminować przypadki naruszenia prawa UE na wczesnym etapie i unikać konieczności wszczynania postępowania w sprawie naruszenia prawa. Postępowanie wyjaśniające obejmuje: (i) obowiązek Komisji wydania terminowej decyzji, (ii) informacje dla skarżących i (iii) informacje dla ogółu społeczeństwa o sprawach w ramach EU Pilot.

Rzecznik zauważyła, że szybkie rozpatrywanie skarg dotyczących naruszenia prawa w ramach „EU Pilot” stanowiło dla departamentów Komisji wyzwanie. Komisja potwierdziła te trudności i w styczniu 2017 r. przyjęła nową strategię, zgodnie z którą poprawi zarządzanie postępowaniami w sprawie naruszenia prawa, w szczególności skupiając się na systemowych i poważnych naruszeniach prawa UE. Jednocześnie Komisja zaktualizowała swoje procedury zarządzania relacjami ze skarżącymi.

Rzecznik z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja poczyniła starania w kierunku rozwiązania problemów, które były podstawą tego postępowania wyjaśniającego. Uważa jednak, że Komisja może dokonać kolejnych usprawnień. Z tego względu Rzecznik zamyka postępowanie wyjaśniające 8 sugestiami, które Komisja powinna uwzględnić w celu dalszego ulepszenia relacji ze skarżącymi i zwiększenia przejrzystości swoich działań.