• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Decyzja w sprawie 413/2018/JAP dotyczącej rozpatrywania przez Komisję Europejską zapytania odnośnie stosowania graficznych ostrzeżeń na produktach tytoniowych

Dostępne języki :  en.pl
  • Sprawa :  413/2018/JAP
    Otwarta 2018-03-15 - Decyzja z 2018-04-23
  • Dotyczy(Dotyczą) instytucji :  Komisja Europejska

1. W dniu 19 kwietnia 2017r. skarżący, obywatel Polski, skontaktował się z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej odpowiedzialną za zdrowie (‘DG SANTE’). Skarżący twierdził, że jedno ze zdjęć w unijnej bibliotece ostrzeżeń graficznych dla wyrobów tytoniowych, mianowicie zdjęcie z napisem „Palenie jest przyczyną udarów i niepełnosprawności[1], przedstawia jego zmarłego w 2007r. ojca.

2. 20 kwietnia 2017r. DG SANTE poinformowała skarżącego, że porównała dane osobowe, które przesłał (tj. imię oraz nazwisko jego ojca) z informacjami zawartymi w formularzu dotyczącym pisemnej zgody oraz praw autorskich, które Komisja otrzymała wraz ze zdjęciem osoby, której te dane dotyczą. Na podstawie tego porównania Komisja doszła do wniosku, że osoba przedstawiona na spornym zdjęciu nie jest ojcem skarżącego.

3. W dniu 25 września 2017r. skarżący poprosił o namacalny dowód, gdyż nie ufał zapewnieniom Komisji, które jego zdaniem nie zostały poparte żadnymi dowodami. W związku z brakiem odpowiedzi skarżący zwrócił się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 25 lutego 2018r.

4. Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw dochodzeń poprosił Komisję Europejską, aby odpowiedziała na korespondencję skarżącego i udostępniła mu adekwatne dowody. 10 kwietnia Komisja przesłała skarżącemu odpowiedź , w której przeprosiła za powstałe opóźnienie.   

5. Komisja wyjaśniła też, że porównała dane w dostępnej dokumentacji spornego zdjęcia. Dane te nie odpowiadały danym ojca skarżącego. Jako adekwatny dowód, Komisja przesłała skarżącemu zredagowaną pisemną zgodę z 2012r. na publikację zdjęcia osoby, którą to zdjęcie przedstawiało wraz z tym zdjęciem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Komisja nie mogła ujawnić tożsamości tej osoby.

6. Tym samym, Komisja przedstawiła wystarczające dowody w dostępnych dokumentach (w szczególności datę, język oraz inicjały), aby stwierdzić, że osoba, której te dane dotyczą, nie jest ojcem skarżącego.  

7. Skoro Komisja przesłała stosowną odpowiedź oraz przekonujące dowody na poparcie swojego stanowiska, problem podniesiony w skardze został rozwiązany[2]. W związku z powyższym, podjąłem decyzję o zamknięciu sprawy[3].

Lambros Papadias

Kierownik Działu 3 ds. Dochodzeń

Sporządzono w Strasburgu, dnia, 2018-04-23

 

[1] Załącznik II, Zestaw I, Dyrektywa delegowana Komisji 2014/109/UE z dnia 10 października 2014 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE poprzez utworzenie biblioteki ostrzeżeń obrazkowych, które należy stosować na wyrobach tytoniowych, OJ L 360, 17.12.2014, p. 22–27

[2] Jeżeli skarżący uzna odpowiedź instytucji za niezadowalającą, może on ponownie złożyć skargę do Rzecznika.

[3] Skarga ta została rozpatrzona w ramach oddelegowanego rozpatrywania spraw, zgodnie z art. 11 decyzji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych