• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
Have your say: Draft guidelines on interacting with lobbyistsPytania na temat Europy?Twoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Rekrutacja

Procedura

Wakaty nastałych stanowiskach w sekretariacie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obsadzane w drodze przeniesień lub awansów wewnętrznych, przeniesień lub oddelegowań urzędników z innych instytucji lub organizacji lub rekrutacji z list rezerwowych utworzonych w wyniku otwartych konkursów organizowanych przezEuropejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) lub którąkolwiek insytytucję lub organ UE.

Wakaty na tymczasowych stanowiskach są obsadzane głównie na podstawie list z pewnych specjalistycznych dziedzin utworzonych przez EPSO, instytucję UE lub organ, w celu zapewnienia instytucjom europejskim pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Stanowiska, ktore nie mogły być obsadzone z list udostępnionych przez EPSO są publikowane w witrynie internetowej Rzecznika. Rzecznik przeważnie informuje inne instytucje wspólnotowe o takich wakatach.

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Rzecznika powinny regularnie odwiedzać witrynę internetową EPSO, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące ewentualnych procedur selekcyjnych.

Kandydatówwyłonionych w drodze jednej lub więcej procedur, którzy są szczególnie zainteresowani pracą w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprasza się do wysłania numeru referencyjnego procedury selekcyjnej do dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Poniżej znajdują się ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępne języki :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Linki zewnętrzne:

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) został utworzony dnia 26 lipca 2002 r. Misja Urzędu polega na organizowaniu otwartych konkursów w celu wyłonienia wysoce wykwalifikowanych pracowników do wszystkich instytucji Unii Europejskiej, mianowicie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedlwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. EPSO osiągnął pełną operatywność dnia 1 stycznia 2003 r.

Staże

Dostęp do mojego konta online

Zasady

Dwa razy w roku Biuro Rzecznika oferuje możliwość odbycia stażu, przede wszystkim dla absolwentów studiów prawniczych. Staże odbywają się w Strasburgu lub w Brukseli, w zależności od potrzeb biura. Staże rozpoczynają się 1 września i 1 stycznia każdego roku.

Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Podania należy zatem składać w języku angielskim. Z tych samych przyczyn dokumenty dotyczące wniosków o staż są dostępne jedynie w języku angielskim.

Dostępne języki :  en

Stream 1 - European Public Administration 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of European Public Administration.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Złóż wniosek
Dostępne języki :  en

Stream 2 - Law 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Legal Trainees.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017 (New deadline !)

Złóż wniosek
Dostępne języki :  en

Stream 3 - Web development 2017-2018

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of Java Web Development.
Starting date: 1 September 2017 and 1 January 2018
Deadline for applications : 31 March 2017

Złóż wniosek

Linki zewnętrzne: