• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Dostęp do mojego konta online

Rekrutacja

Procedura

Wakaty nastałych stanowiskach w sekretariacie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich są obsadzane w drodze przeniesień lub awansów wewnętrznych, przeniesień lub oddelegowań urzędników z innych instytucji lub organizacji lub rekrutacji z list rezerwowych utworzonych w wyniku otwartych konkursów organizowanych przezEuropejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) lub którąkolwiek insytytucję lub organ UE.

Wakaty na tymczasowych stanowiskach są obsadzane głównie na podstawie list z pewnych specjalistycznych dziedzin utworzonych przez EPSO, instytucję UE lub organ, w celu zapewnienia instytucjom europejskim pracowników zatrudnionych na umowy o pracę. Stanowiska, ktore nie mogły być obsadzone z list udostępnionych przez EPSO są publikowane w witrynie internetowej Rzecznika. Rzecznik przeważnie informuje inne instytucje wspólnotowe o takich wakatach.

Osoby zainteresowane pracą w Biurze Rzecznika powinny regularnie odwiedzać witrynę internetową EPSO, na której znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące ewentualnych procedur selekcyjnych.

Kandydatówwyłonionych w drodze jednej lub więcej procedur, którzy są szczególnie zainteresowani pracą w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zaprasza się do wysłania numeru referencyjnego procedury selekcyjnej do dział ds. Kadr, Administracji i Budżetu.

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Poniżej znajdują się ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępne języki :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Dostępne języki :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Złóż wniosek
Dostępne języki :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Upłynął termin składania wniosków

Linki zewnętrzne:

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) - Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) został utworzony dnia 26 lipca 2002 r. Misja Urzędu polega na organizowaniu otwartych konkursów w celu wyłonienia wysoce wykwalifikowanych pracowników do wszystkich instytucji Unii Europejskiej, mianowicie Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedlwości, Trybunału Obrachunkowego, Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. EPSO osiągnął pełną operatywność dnia 1 stycznia 2003 r.

Staże

Zasady

 

Dwa razy w roku Rzecznik oferuje możliwość odbycia stażu, przede wszystkim dla absolwentów uczelni wyższych lub równoważnych. Staże odbywają się w Strasburgu lub w Brukseli, w zależności od potrzeb biura. Staże rozpoczynają się 1 września i 1 stycznia każdego roku.

Od stażystów koniecznie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Podania należy zatem składać w języku angielskim. Z tych samych przyczyn dokumenty dotyczące wniosków o staż są dostępne jedynie w języku angielskim.

Obecnie nie opublikowano żadnego ogłoszenia o stażu.

Linki zewnętrzne: