• Złożyć skargę
  • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wewnętrznych procedur rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów oraz wniosków o udzielenie informacji

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Procedury określone w niniejszej decyzji mają zapewnić, aby badając wnioski o publiczny dostęp do dokumentów oraz wnioski o udzielenie informacji, Rzecznik stosował najwyższe standardy przejrzystości i efektywności.

Wnioski o publiczny dostęp do dokumentów znajdujące się w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich rozpatruje się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001[1], przestrzegając przy tym Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich[2].

Niniejszą decyzję stosuje się również do wniosków o udzielenie informacji, wpływających do Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich przyjął następujące procedury wewnętrzne:

Artykuł 1: Przyjmowanie wniosków o publiczny dostęp do dokumentów oraz wniosków o udzielenie informacji

1.1 Działem przedmiotowo właściwym dla rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów oraz wniosków o udzielenie informacji jest wyznaczony dział.

1.2 Każdy pracownik Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który otrzymuje wniosek o publiczny dostęp do dokumentów, przekazuje go niezwłocznie do wyznaczonego działu, gdzie wniosek jest rejestrowany i przetwarzany.

1.3 Każdy pracownik Biura Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który otrzymuje pisemny wniosek o udzielenie informacji, zobowiązany jest go bezpośrednio i sprawnie rozpatrzyć. Jeżeli jest to niemożliwe, wniosek o udzielenie informacji należy przekazać do wyznaczonego działu.

Artykuł 2: Wnioski o publiczny dostęp do dokumentów

2.1 Wnioski o publiczny dostęp do dokumentów przetwarza się zgodnie z przepisami proceduralnymi[3] określonymi w art. 6–10 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001. Przepisy te obejmują prawo wnioskodawcy do złożenia ponownego wniosku[4] w przypadku całkowitej lub częściowej odmowy lub braku odpowiedzi w określonym terminie.

2.2 Decyzje w sprawie wniosków wstępnych podejmuje kierownik wyznaczonego działu. W decyzji w sprawie wniosku wstępnego odmawiającej publicznego dostępu do wszystkich żądanych dokumentów lub do ich części podaje się uzasadnienie oraz informuje się wnioskodawcę o przysługującym mu prawie do złożenia ponownego wniosku.

2.3 Decyzje w sprawie ponownych wniosków podejmuje sekretarz generalny. W decyzji w sprawie ponownego wniosku odmawiającej publicznego dostępu do wszystkich żądanych dokumentów lub do ich części informuje się wnioskodawcę o przysługującym mu prawie do wszczęcia postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej na podstawie stosownych postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2.4 Publiczny dostęp do dokumentów przyznaje się, jeżeli nie ma potrzeby zapewnienia ochrony określonych interesów publicznych lub prywatnych w drodze wyjątku ustanowionego w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.

2.5 Jeżeli wniosek o publiczny dostęp do dokumentów dotyczy dokumentu otrzymanego w trakcie dochodzenia od dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, instytucji UE lub państwa członkowskiego z zastrzeżeniem poufności, zakłada się, że dokument taki nie podlega ujawnieniu, zgodnie ze Statutem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich[5].

2.6 W takich przypadkach, w interesie przejrzystości, Rzecznik może skontaktować się z osobą, instytucją UE lub państwem członkowskim, które dostarczyły dokument, w celu ustalenia, czy można odstąpić od obowiązku dochowania poufności i ujawnić dany dokument.

Artykuł 3: Dane osobowe

3.1 W przypadku gdy dokument będący przedmiotem wniosku o publiczny dostęp zawiera „dane osobowe” w rozumieniu rozporządzenia w sprawie ochrony danych[6], postępowanie z takimi danymi osobowymi musi być zgodne z przepisami tego rozporządzenia.

3.2 W interesie przejrzystości tożsamość pracowników Rzecznika, jeżeli jest podana w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych, będzie zwyczajowo ujawniana, chyba że istnieją uzasadnione przesłanki, aby tego nie robić.

Artykuł 4: Wnioski o udzielenie informacji

4.1 Wnioski o udzielenie informacji rozpatruje się jak najszybciej, ale w każdym wypadku w terminie 15 dni roboczych.

4.2 W decyzji o odmowie udzielenia żądanych informacji podaje się uzasadnienie[7] oraz informuje się wnioskodawcę o przysługującym mu prawie do wystąpienia o ponowne rozpatrzenie tej decyzji.

4.3 Otrzymawszy wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji, sekretarz generalny ponownie rozpatruje decyzję o odmowie udzielenia żądanych informacji. Ponownego rozpatrzenia dokonuje się jak najszybciej, ale w każdym wypadku w terminie 15 dni roboczych.

Artykuł 5: Przyjęcie i wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszym uchyla się decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznych procedur rozpatrywania wniosków o publiczny dostęp do dokumentów oraz wniosków o udzielenie informacji.

Strasburg, 01/09/2016 r.

Emily O'Reilly

[1] Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).

[2] Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisów i ogólnych warunków regulujących wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, przyjęta przez Parlament dnia 9 marca 1994 r. (Dz.U. L 113 z 4.5.1994, s. 15) i zmieniona jego decyzjami z dnia 14 marca 2002 r. (Dz.U. L 92 z 9.4.2002, s. 13) i dnia 18 czerwca 2008 r. (Dz.U. L 189 z 17.7.2008, s. 25).

[3] Słowo „proceduralne” obejmuje odniesienie do terminów, sposobu udzielenia dostępu oraz prawa do odwołania.

[4] „Ponowny wniosek” to wyrażenie z rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 odnoszące się do prawa do odwołania.

[5] Za objęte zakresem art. 2.5 niniejszej decyzji Rzecznik uznaje następujące dokumenty: 1. dokumenty sensytywne w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001, otrzymane od instytucji UE; 2. dokumenty otrzymane od instytucji UE, również po przeprowadzeniu kontroli, z zastrzeżeniem poufności; 3. dokumenty opatrzone klauzulą tajności na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych, otrzymane od państwa członkowskiego; 4. dowody otrzymane w zaufaniu od urzędników lub innych pracowników UE w ramach zeznań; 5. dokumenty otrzymane od skarżącego lub strony trzeciej, które w celu zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów skarżącego lub strony trzeciej Rzecznik sklasyfikował jako poufne na wniosek skarżącego lub zainteresowanej strony trzeciej, lub z inicjatywy własnej.

[6] Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

[7] Podstawę takiej odmowy może stanowić poufność, tajemnica zawodowa lub obowiązek niedziałania na szkodę skarżącego lub innej osoby.