• Złożyć skargę
 • Szukam informacji
60th Rome Treaty anniversaryTwoja Europa - Portal internetowy europejskich i krajowych służb publicznych

An bhféadfadh sé cabhrú leat?

Dostępne języki :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

An tOmbudsman Eorpach

Imscrúdaíonn an tOmbudsman Eorpach gearáin i dtaobh institiúidí agus comhlachtaí an Aontais Eorpaigh (AE). Is féidir leat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman i dtaobh drochriaracháin i ngníomhaíochtaí na n-institiúidí agus na gcomhlachtaí seo.

Ní féidir leis an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin i dtaobh riaracháin náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil ins na Ballstáit, fiú má bhaineann na gearáin le cúrsaí an AE. D'fhéadfaí cuid mhór de na gearáin seo a chur faoi bhráid ombudsman náisiúnta nó regiúnach nó go dtí coistí achainíocha i bparlaimintí náisiúnta nó réigiúnacha. Tá eolas teangmhála do ghach ombudsman náisiúnta agus réigiúnach agus do choistí achainíocha san AE ar fáil ar shuíomh idirlín an Ombudsman Eorpaigh: http://www.ombudsman.europa.eu

Cad is drochriarachán ann?

Is é is brí le drochriarachán ná riarachán lag nó teipthe. Tarlaíonn a leithéid nuair a dhéanann institiúid faillí i ngníomhú de réir an dlí, nuair nach mbíonn meas aici ar na prionsabail a bhaineann le dea-riarachán, nó nuair a sháraíonn sí cearta daonna. Seo roinnt samplaí:

 • neamhrialtachtaí riaracháin
 • míchothromaíocht
 • leathchuma
 • mí-úsáid chumhachta
 • gan freagra a thabhairt ar rud
 • eolas a dhiúltú
 • moill gan ghá

Cad iad na hinstitiúidí agus na comhlachtaí?

I measc institiúidí agus comhlachtaí an AE tá:

 • Parlaimint na hEorpa
 • Comhairle an Aontais Eorpaigh
 • An Coimisiún Eorpach
 • Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach (ach amháin ina ról dlíthiúil)
 • Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
 • Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
 • Coiste Réigiún an Aontais Eorpaigh
 • An Banc Eorpach Infheistíochta
 • An Banc Ceannais Eorpach
 • Oifig Eorpach um Roghnú Pearsanra (EPSO)
 • Oifig Fhrith-Chalaoise na hEorpa (OLAF)
 • Oifig Eorpach Póilíní (Europol)
 • Na gníomhaireachta díláraithe (mar An Lár-ionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna, Gníomhaireacht Eorpach an Chomhshaoil, An Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach, etc.)

Tabhair faoi ndeara nach liosta iomlán é an liosta thuas. Tá forbhreathnú de na hinstitiúidí agus de na comhlachtaí san AE ar fáil ar shuíomh idirlín Europa: http://www.europa.eu/

Cé atá i dteideal gearán a dhéanamh leis an Ombudsman?

Más saoránach de Bhallstát an Aontais tú nó má tá cónaí ort i gceann de na Ballstáit, is féidir leat gearán a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach i dtaobh drochriaracháin i ngníomhaíochtaí in institiúidí agus i gcomhlachtaí an AE. Is féidir le gnó, cumainn nó comhlachtaí eile go bhfuil oifig chláraithe san Aontas acu gearán a dhéanamh leis an Ombudsman chomh maith.

Cad é an toradh ar féidir bheith ag súil leis?

B’fhéidir nach mbeidh ar an Ombudsman ach an gearán a chur in iúl don institiúid atá i gceist ionas go réiteofar an fhadhb. Más rud é nach réitítear an cás go sásúil le linn na bhfiosrúchán, déanfaidh an tOmbudsman iarracht ar theacht ar réiteach a shásóidh an dá thaobh, más féidir, a cheartóidh cás an drochriaracháin agus a shásóidh an té a dhein an gearán. Má theipeann ar an iarracht ar chomhréiteach a fháil, is féidir leis an Ombudsman moltaí a chur chun cinn chun an cás a réiteach. Mura nglacann institiúid leis na moltaí seo, is féidir leis an Ombudsman tuarascáil speisialta a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa.

Conas gearán a dhéanamh

Scríobh chun an Ombudsman in aon cheann de theangacha an Chonartha Eorpaigh (1), á chur in iúl go soiléir cé tú féin, cén institiúid nó comhlacht den AE faoina bhfuil tú ag gearán agus cúis an ghearáin fhéin.

 • Ní mór gearán a dhéanamh laistigh de dhá bhliain ón dáta go bhfuair tú amach i dtaobh na bhfíricí ar a bhfuil do ghearán bunaithe.
 • Ní gá gur chuir an drochriarachán isteach ort féin go pearsanta.
 • Ní mór teagmháil a bheith déanta agat cheana féin leis an institiúid nó leis an gcomhlacht atá i gceist, mar shampla i bhfoirm litreach.
 • Ní dhéileálann an tOmbudsman le hábhair atá faoi láthair os comhair cúirte nó go bhfuil socrú déanta ag an gcúirt ina leith cheana féin.

Scrúdóidh an tOmbudsman do ghearán, agus cuirfear toradh a imscrúdaithe in iúl duit.

Is féidir gearán a dhéanamh trí litir a scríobh chun an Ombudsman Eorpach nó tríd an bhfoirm ghearáin a úsáid. Tá foirm ghearáin leictreonach ar fáil ar shuíomh idirlín an Ombudsman ag: http://www.ombudsman.europa.eu

Conas teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman Eorpach

 • Le post
  An tOmbudsman Eorpach
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  An Fhrainc
 • Le teileafón
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Le fax
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Suíomh gréasáin
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Ó 1 Eanair 2007 tá 23 teanga Conartha: an Béarla, an Bhulgáiris, an Danmhairgis, an Eastóinis, an Fhionlainnis, an Fhraincis, an Ghaeilge, an Ghearmáinis, an Ghréigis, an Iodáilis, an Laitvis, an Liotuáinis, an Mháltais, an Ollainnis, an Pholainnis, an Phortaingéilis, an Rómáinis, an tSeicis, an tSlóivéinis, an tSlóvaicis, an Spáinnis, an tSualainnis agus an Ungáiris.