Chcieliby Państwo wnieść skargę przeciwko instytucji lub organowi UE?

Pomoc w szybszym dostępie do dokumentów UE - „Procedura szybkiego rozpatrywania skarg” wprowadzona przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Procedura szybkiego rozpatrywania skarg w sprawie dostępu do dokumentów, wprowadzona przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

Napotykasz na trudności w dostępie do dokumentu lub dokumentów będących w posiadaniu instytucji lub organu UE?

W niektórych przypadkach instytucje lub organy UE mają prawo odmówić dostępu do dokumentów UE w oparciu o wyjątki podlegające przepisom UE w sprawie dostępu do dokumentów. Po przejściu przez procedurę wnioskowania o dostęp do dokumentu i po uzyskaniu od instytucji lub organu UE potwierdzenia decyzji w sprawie częściowej lub całkowitej odmowy dostępu, możesz zwrócić się o pomoc do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W tym celu należy wnieść skargę do Rzecznika, postępując zgodnie z procedurą standardową.

Ponieważ wnioski o dostęp do dokumentów publicznych pochodzą często od osób fizycznych lub organizacji, które pilnie potrzebują mieć wgląd do tych dokumentów, Rzecznik postanowiła wprowadzić przyspieszoną procedurę rozpatrywania skarg dotyczących dostępu do dokumentów.

Po potwierdzeniu otrzymania skargi Rzecznik w ciągu pięciu dni roboczych podejmie decyzję o tym, czy może wszcząć postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Zależy to od szeregu czynników, w tym również od tego, czy skarga jest dopuszczalna (np. czy skarżący wyczerpał procedurę wnioskowania o dostęp do dokumentów w danej instytucji lub organie) lub też czy wyjaśnienie udzielone wraz z odmową dostępu jest rozsądne.

Rzecznik dąży do wydania decyzji w skargach dotyczących „dostępu do dokumentów” w ciągu 40 dni roboczych (od momentu wpłynięcia skargi). W tym czasie Rzecznik może konsultować się z daną instytucją lub organem oraz przeprowadzić kontrolę dokumentów będących przedmiotem sprawy.

Jeżeli Rzecznik stwierdzi, że instytucja lub organ UE niesłusznie odmówiły dostępu do dokumentu (-ów), może zalecić przyznanie natychmiastowego pełnego lub częściowego dostępu do przedmiotowych dokumentów. Choć zalecenia nie są prawnie wiążące, Rzecznik oczekuje, że będą one przyjmowane.

W przypadku, gdy instytucja lub organ nie zastosuje się do jej zaleceń, Rzecznik może przekazać sprawę do Parlamentu Europejskiego wraz ze sprawozdaniem specjalnym.

Poznaj jak działa przegląd wewnętrznej procedury przyspieszonej w praktyce (opublikowano 24 lutego 2021 r.).