You have a complaint against an EU institution or body?

Neposkytnutie odpovede Európskym úradom pre výber pracovníkov na žiadosť o preskúmanie výsledkov hodnotiaceho centra v rámci verejného výberového konania pre asistentov v oblasti médií a digitálnej komunikácie

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimiston laiminlyönti vastata pyyntöön arvioida uudelleen arviointikeskuksen antamat tulokset avoimessa hallintoavustajien kilpailussa tiedotusvälineiden ja digitaalisen viestinnän alalla.