You have a complaint against an EU institution or body?

Неприемане от страна на Европейската комисия на проекторешение за разрешение за хромен триоксид по Регламента REACH в рамките на приложимия тримесечен срок