You have a complaint against an EU institution or body?

Твърдение за пропуск от страна на Европейската комисия да изслуша жалбоподателя, преди да приключи разглеждането на жалба за нарушение във връзка с хидроложкия плана за управление на басейна на река Ебро в Испания (CHAP(2016)2603)