Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 730 resultaten weergeven

Aanbeveling over de weigering van de Europese Commissie om openbare toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de naleving van de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen uit hoofde van de richtlijn hernieuwbare energie (zaak 1527/2020/DL)

Maandag | 08 november 2021

De klager, die in de biobrandstoffensector werkt, gaf aan dat hij deze informatie wilde verkrijgen om mogelijke wijdverspreide fraude in de sector voor afgewerkte bak- en braadolie te monitoren, die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor tropische bossen, biodiversiteit, klimaat en de binnenlandse sector voor de inzameling en recycling van afgewerkte olie in de EU.

De klager vroeg om toegang tot een lijst van alle landen van herkomst van afgewerkte bak- en braadolie voor de jaren 2016-2019, samen met de per jaar en per land verzamelde hoeveelheden grondstoffen voor afgewerkte bak- en braadolie, zoals deze in het kader van de vrijwillige certificeringsregelingen voor de duurzaamheid van biobrandstoffen op grond van de richtlijn hernieuwbare energie zijn gemeld aan de Europese Commissie.

De Commissie zei geen documenten te hebben die overeenkomen met het verzoek van de klager.

De Ombudsman heeft vastgesteld dat de Commissie gedetailleerde informatie bezat over de landen van herkomst en de hoeveelheden verzamelde afgewerkte bak- en braadolie. Die informatie was niet opgenomen in één document, maar was verspreid over een aantal documenten. Aangezien de klager geïnteresseerd was in het ontvangen van de verzochte informatie, ook al was deze niet in één document was samengevoegd, heeft de Ombudsman de Commissie voorgesteld om de desbetreffende documenten die zij in bezit heeft opnieuw te onderzoeken om deze openbaar te maken.

De Commissie heeft deze voorgestelde oplossing niet aanvaard.

De Ombudsman is bezorgd en teleurgesteld over de reactie van de Commissie. In plaats van gebruik te maken van de gelegenheid om het grondrecht van de klager op toegang tot documenten te waarborgen, heeft de Commissie herhaald dat zij geen documenten heeft die overeenkomen met het verzoek en geweigerd de verzochte documenten opnieuw te onderzoeken. De Ombudsman kan alleen maar oordelen dat de reactie van de Commissie getuigt van een opzettelijke en onbegrijpelijke weigering om deze zaak te regelen. Dit is in het bijzonder verontrustend in het licht van de zorgen die de afgelopen jaren zijn geuit over de milieueffecten van de invoer van afgewerkte bak- en braadolie door de EU.

Dientengevolge heeft de Ombudsman geconcludeerd dat de weigering van de Commissie om de documenten opnieuw te bekijken, getuigt van wanbeheer. Zij heeft een overeenkomstige aanbeveling gedaan.