Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 248 resultaten weergeven

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie belanghebbenden heeft geraadpleegd en belangenconflicten heeft beheerd bij de herziening van de beschermingsdoelstellingen voor de beoordeling van de milieurisico’s van pesticiden (zaak 1402/2020/TE)

Maandag | 08 november 2021

De zaak betrof een lopende herziening door de Europese Commissie van de criteria voor de beoordeling van milieurisico’s van pesticiden (“specifieke beschermingsdoelstellingen”). Klager, een milieuorganisatie, was bezorgd over de voorgestelde methode en beweerde dat er belangenconflicten zijn met de deskundigen die betrokken waren bij het ontwikkelen van deze methode.

De Ombudsman heeft een onderzoek ingesteld naar één aspect van de klacht, dat betrekking had op de selectie door de Commissie van een deskundige tijdens een workshop met belanghebbenden bij aanvang van de herziening in september 2019. De Ombudsman merkte op dat de Commissie de deskundige in kwestie niet had gevraagd om voorafgaand aan deze workshop een belangenverklaring te overleggen.

De Ombudsman was van mening dat de Commissie van de deskundige had moeten eisen een belangenverklaring te overleggen. Dit houdt verband met de aard van de workshop, die betrekking had op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving op een controversieel terrein, de rol van de deskundige daarin en het feit dat de deskundige als zijnde onafhankelijk werd gepresenteerd. De openbaarmaking van belangen die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden is van essentieel belang om het vertrouwen van het publiek in het beleid dat uit dit soort procedures voortvloeit en de legitimiteit van dergelijk beleid in de ogen van het publiek te waarborgen.

Aangezien de Commissie de deskundige inmiddels heeft verzocht een belangenverklaring in te dienen, acht de Ombudsman het niet noodzakelijk om verder actie te ondernemen in deze zaak. Wel verwacht de Ombudsman dat de Commissie in het vervolg belangenverklaringen zal eisen, beoordelen en publiceren van deskundigen die op persoonlijke titel voor dit soort evenementen worden uitgenodigd, en zij doet daartoe een suggestie.

De Ombudsman heeft ook de beweringen van klager met betrekking tot de inhoud van de belangenverklaring onderzocht, namelijk dat deze onvolledig was en dat de Commissie deze niet heeft beoordeeld om eventuele belangenconflicten vast te stellen. De Ombudsman vond de beoordeling van de Commissie redelijk en heeft het onderzoek derhalve afgesloten.

Decision on how the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) handled a complaint about the English test in a staff selection procedure (case 1913/2020/MMO)

Donderdag | 28 oktober 2021

The case concerned the assessment of the complainant’s English language skills in a selection procedure organised by the European Border and Coast Guard Agency (Frontex). The complainant failed the oral part of the English test but was not convinced by the reasons given by the contracted test provider and Frontex.

The Ombudsman found that Frontex’s procedure for dealing with review requests and administrative complaints in relation to the language knowledge assessment done by its contractor was largely fit for purpose. Specifically in this case, Frontex’s actions were reasonable. However, in order for the review procedure to be fully effective, the contractor would have to provide Frontex with sufficiently detailed information about its assessment to allow Frontex to detect, on the basis of the concerns put forward by a candidate, indications of substantive errors. The Ombudsman is not convinced that this is the case at present.

In order to avoid similar problems arising in the future, the Ombudsman made a suggestion for improvement and closed the inquiry.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie omging met bezorgdheid over de samenstelling van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktenunie en vermeende belangenconflicten van een aantal van zijn leden (zaak 1777/2020/KR)

Woensdag | 27 oktober 2021

Het onderzoek naar aanleiding van de klacht betrof het Forum op hoog niveau over de voorgestelde kapitaalmarktenunie van de EU, een deskundigengroep van de Commissie. Het forum, dat hogere leidinggevenden uit de industrie en vooraanstaande internationale deskundigen en academici bijeenbracht om voor de Commissie nieuwe ideeën over verwante beleidslijnen te ontwikkelen, heeft in 2020 een verslag met aanbevelingen opgesteld.

Na een uitgebreide inspectie van documenten van de Commissie en een bijeenkomst met de Commissie in het kader van het onderzoek, heeft de Ombudsman twee gevallen van wanbeheer vastgesteld:

1. Een aantal forumleden die banden onderhielden met financiële instellingen werd door de Commissie beschouwd als onafhankelijke personen die het openbaar belang vertegenwoordigen. Om het door de Commissie vastgestelde risico van belangenconflicten te beperken, heeft het forum algemene maatregelen toegepast. De Ombudsman heeft deze maatregelen zorgvuldig beoordeeld en ontoereikend geacht.

2. Vanwege de tekortschietende categorisering van de leden van het Forum maakte de Commissie een opsplitsing tussen forumleden die geacht werden onafhankelijk te zijn en forumleden die een gezamenlijk belang van verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigden dat aanzienlijk afweek van wat het in werkelijkheid was.

De Ombudsman heeft een aanbeveling gedaan.

Het antwoord van de Commissie over de aanbeveling van de Ombudsman bevatte geen nieuwe informatie en verandert niets aan de bevindingen van het onderzoek.

De Ombudsman sluit het onderzoek af en bevestigt de bevindingen en aanbeveling.

 

Decision on how the European Commission dealt with a complaint that a winner of the EIC Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights (case 1756/2020/VS)

Woensdag | 06 oktober 2021

The case concerned how the European Commission dealt with a complaint that one of the winners of the 2018 EIC Horizon Prize on Blockchains for Social Good infringed intellectual property rights.

The complainant contacted the Commission arguing that one of the winning entries was almost identical to a utility model, which the complainant owned. The complainant considered that the Commission did not investigate the concerns properly and therefore complained to the Ombudsman.

The Ombudsman found that, in the course of the inquiry, the Commission provided sufficient information about the actions it had taken in reaction to the complainant’s concerns and about its conclusion. The Ombudsman also found that the conclusion reached by the Commission, namely that the dispute should be settled by a court, is reasonable. The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration by the Commission. To ensure greater clarity in future, the Ombudsman encourages the Commission, in the context of future innovation contests and awards, to proactively inform contestants and other stakeholders of its approach to related intellectual property rights disputes.