Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 209 resultaten weergeven

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Dinsdag | 22 november 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Vrijdag | 20 mei 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Besluit in zaak OI/3/2021/KR over de wijze waarop het Europees Defensieagentschap is omgegaan met de sollicitaties van zijn voormalige algemeen directeur naar hoge functies bij Airbus

Dinsdag | 01 februari 2022

De zaak betreft het besluit van het Europees Defensieagentschap (EDA) om onder voorwaarden twee beoogde banen van zijn voormalige algemeen directeur goed te keuren, namelijk die van hoofd public affairs voor Airbus Spanje en die van strategisch adviseur voor Airbus Defence and Space.

De Ombudsvrouw stelde twee gevallen van wanbeheer vast en deed twee aanbevelingen en één suggestie om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

De Ombudsvrouw deed ten eerste de aanbeveling dat het EDA in de toekomst de leden van zijn hoger personeel verbiedt om na het verstrijken van hun mandaat functies aan te nemen die duidelijk niet verenigbaar zijn met de legitieme belangen van het EDA.

De tweede aanbeveling van de Ombudsvrouw hield in dat het EDA de criteria voor het verbieden van de overstap naar dergelijke functies moet vastleggen om het hoger personeel meer duidelijkheid te bieden. Sollicitanten voor hogere functies bij het EDA moeten van deze criteria op de hoogte worden gesteld.

Bovendien deed de Ombudsvrouw de suggestie dat het EDA ervoor zou moeten zorgen dat het specifieke formulier voor diegenen die een toelating aanvragen voor beoogde functies zodanig wordt opgesteld dat (voormalige) personeelsleden de relevante informatie verstrekken om het EDA in staat te stellen vanaf het begin een zinvolle beoordeling uit te voeren.

Het EDA stemde er in essentie mee in de aanbevelingen inzake een mogelijk verbod voor personeelsleden om bepaalde functies te bekleden uit te voeren en het personeel richtsnoeren te verstrekken over de wijze waarop een dergelijke maatregel zou worden toegepast. Het Agentschap deelde mee dat het begonnen was met het nemen van maatregelen om de aanbevelingen uit te voeren. Tegelijkertijd stelde het EDA een aantal vragen over de bevindingen van de Ombudsvrouw, die de Ombudsvrouw in dit besluit heeft behandeld.

De Ombudsvrouw verzoekt het EDA haar op de hoogte te houden van alle toekomstige acties die het onderneemt in verband met haar aanbevelingen, in het bijzonder met betrekking tot de criteria van het EDA voor het verbieden van beoogde functies die aanleiding geven tot duidelijke belangenconflicten.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie belanghebbenden heeft geraadpleegd en belangenconflicten heeft beheerd bij de herziening van de beschermingsdoelstellingen voor de beoordeling van de milieurisico’s van pesticiden (zaak 1402/2020/TE)

Maandag | 08 november 2021

De zaak betrof een lopende herziening door de Europese Commissie van de criteria voor de beoordeling van milieurisico’s van pesticiden (“specifieke beschermingsdoelstellingen”). Klager, een milieuorganisatie, was bezorgd over de voorgestelde methode en beweerde dat er belangenconflicten zijn met de deskundigen die betrokken waren bij het ontwikkelen van deze methode.

De Ombudsman heeft een onderzoek ingesteld naar één aspect van de klacht, dat betrekking had op de selectie door de Commissie van een deskundige tijdens een workshop met belanghebbenden bij aanvang van de herziening in september 2019. De Ombudsman merkte op dat de Commissie de deskundige in kwestie niet had gevraagd om voorafgaand aan deze workshop een belangenverklaring te overleggen.

De Ombudsman was van mening dat de Commissie van de deskundige had moeten eisen een belangenverklaring te overleggen. Dit houdt verband met de aard van de workshop, die betrekking had op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving op een controversieel terrein, de rol van de deskundige daarin en het feit dat de deskundige als zijnde onafhankelijk werd gepresenteerd. De openbaarmaking van belangen die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden is van essentieel belang om het vertrouwen van het publiek in het beleid dat uit dit soort procedures voortvloeit en de legitimiteit van dergelijk beleid in de ogen van het publiek te waarborgen.

Aangezien de Commissie de deskundige inmiddels heeft verzocht een belangenverklaring in te dienen, acht de Ombudsman het niet noodzakelijk om verder actie te ondernemen in deze zaak. Wel verwacht de Ombudsman dat de Commissie in het vervolg belangenverklaringen zal eisen, beoordelen en publiceren van deskundigen die op persoonlijke titel voor dit soort evenementen worden uitgenodigd, en zij doet daartoe een suggestie.

De Ombudsman heeft ook de beweringen van klager met betrekking tot de inhoud van de belangenverklaring onderzocht, namelijk dat deze onvolledig was en dat de Commissie deze niet heeft beoordeeld om eventuele belangenconflicten vast te stellen. De Ombudsman vond de beoordeling van de Commissie redelijk en heeft het onderzoek derhalve afgesloten.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie omging met bezorgdheid over de samenstelling van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktenunie en vermeende belangenconflicten van een aantal van zijn leden (zaak 1777/2020/KR)

Woensdag | 27 oktober 2021

Het onderzoek naar aanleiding van de klacht betrof het Forum op hoog niveau over de voorgestelde kapitaalmarktenunie van de EU, een deskundigengroep van de Commissie. Het forum, dat hogere leidinggevenden uit de industrie en vooraanstaande internationale deskundigen en academici bijeenbracht om voor de Commissie nieuwe ideeën over verwante beleidslijnen te ontwikkelen, heeft in 2020 een verslag met aanbevelingen opgesteld.

Na een uitgebreide inspectie van documenten van de Commissie en een bijeenkomst met de Commissie in het kader van het onderzoek, heeft de Ombudsman twee gevallen van wanbeheer vastgesteld:

1. Een aantal forumleden die banden onderhielden met financiële instellingen werd door de Commissie beschouwd als onafhankelijke personen die het openbaar belang vertegenwoordigen. Om het door de Commissie vastgestelde risico van belangenconflicten te beperken, heeft het forum algemene maatregelen toegepast. De Ombudsman heeft deze maatregelen zorgvuldig beoordeeld en ontoereikend geacht.

2. Vanwege de tekortschietende categorisering van de leden van het Forum maakte de Commissie een opsplitsing tussen forumleden die geacht werden onafhankelijk te zijn en forumleden die een gezamenlijk belang van verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigden dat aanzienlijk afweek van wat het in werkelijkheid was.

De Ombudsman heeft een aanbeveling gedaan.

Het antwoord van de Commissie over de aanbeveling van de Ombudsman bevatte geen nieuwe informatie en verandert niets aan de bevindingen van het onderzoek.

De Ombudsman sluit het onderzoek af en bevestigt de bevindingen en aanbeveling.

 

Aanbeveling over de wijze waarop het Europees Defensieagentschap is omgegaan met de sollicitaties van zijn voormalige algemeen directeur naar hoge functies bij Airbus (OI/3/2021/KR)

Dinsdag | 01 februari 2022

De Ombudsman heeft op eigen initiatief een onderzoek uitgevoerd naar de beslissing van het Europees Defensieagentschap (EDA) om zijn voormalige algemeen directeur toe te staan twee hoge functies bij ruimtevaartonderneming Airbus aan te nemen.

In het onderzoek van de Ombudsman werd ook gekeken naar de wijze waarop het EDA is omgegaan met het feit dat de voormalige algemeen directeur met zijn nieuwe functies begon voordat het EDA hiervoor toestemming had verleend, wat in strijd is met het statuut van het personeel van het EDA.

De Ombudsman heeft vastgesteld dat de voorwaarden die het EDA de voormalige algemeen directeur in zijn toestemmingsbesluit heeft opgelegd ontoereikend waren in verhouding met de risico’s, en dat deze niet konden worden gecontroleerd en gehandhaafd. Er waren ook tekortkomingen in de wijze waarop het EDA het risico op belangenverstrengeling heeft beoordeeld.

Het EDA had in plaats daarvan strengere voorwaarden moeten toepassen en de voormalig algemeen directeur moeten verbieden de functie aan te nemen die het grootste risico met zich meebracht op een conflict met de legitieme belangen van het EDA. Het verzuim om dit te doen, getuigde van wanbeheer door het EDA.

Op basis van deze bevindingen heeft de Ombudsman twee aanbevelingen gedaan:

i) In de toekomst moet het EDA de leden van zijn hoger personeel verbieden om na het verstrijken van hun mandaat functies aan te nemen die duidelijk niet verenigbaar zijn met de legitieme belangen van het EDA.

ii) Het EDA moet de criteria voor het verbieden van de overstap naar dergelijke functies vastleggen om het hoger personeel meer duidelijkheid te bieden. Sollicitanten voor hogere functies bij het EDA moeten van deze criteria op de hoogte worden gesteld wanneer zij solliciteren.