Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 71 resultaten weergeven

Besluit in zaak OI/5/2020/MHZ betreffende de werking van de procedure voor interne klachten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) wegens vermeende schendingen van grondrechten en de rol van de grondrechtenfunctionaris

Dinsdag | 15 juni 2021

De Ombudsman stelde op eigen initiatief een onderzoek in naar de wijze waarop het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) door middel van zijn “klachtenregeling” omgaat met vermeende schendingen van grondrechten, alsook naar de rol en onafhankelijkheid van de grondrechtenfunctionaris van Frontex in dit verband.

In het kader van een eerder onderzoek beval de Ombudsman aan een onafhankelijke procedure voor de behandeling van klachten over Frontex-operaties te creëren. De klachtenregeling is door de EU-wetgevers goedgekeurd en werd in 2016 operationeel.

Via de klachtenregeling behandelt Frontex klachten van personen die van mening zijn dat hun grondrechten in het kader van Frontex-operaties zijn geschonden. De grondrechtenfunctionaris heeft tot taak klachten over het optreden van Frontex-medewerkers rechtstreeks te behandelen en ervoor te zorgen dat klachten over het personeel van de bij Frontex-operaties betrokken nationale autoriteiten naar behoren door de bevoegde autoriteiten worden behandeld.

Doel van dit onderzoek was na te gaan hoe Frontex nieuwe regels heeft ingevoerd met betrekking tot de klachtenregeling en de grondrechtenfunctionaris, die in november 2019 in werking zijn getreden. Ook werd getracht de algehele doeltreffendheid van de klachtenregeling te beoordelen tegen de achtergrond van de publieke bezorgdheid over schendingen van grondrechten in het kader van Frontex-operaties.

Sinds de oprichting van de klachtenregeling is hiermee een zeer klein aantal klachten behandeld, en nog geen enkele klacht over het optreden van Frontex-personeelsleden. Tussen 2016 en januari 2021 ontving de grondrechtenfunctionaris 69 klachten, waarvan er 22 ontvankelijk waren. Bij operaties waaraan personeelsleden van verschillende organen deelnemen, die op hun beurt onder verschillende autoriteiten vallen, kan het voor potentiële klagers moeilijk zijn om de vermeende daders te identificeren en te begrijpen hoe en aan wie zij vermeende schendingen kunnen melden, alsook om verhaal te halen via de geëigende kanalen.

Tijdens dit onderzoek heeft de Ombudsman ook klachten onderzocht die in het kader van de klachtenregeling zijn behandeld en daarbij verschillende mogelijke tekortkomingen vastgesteld die het voor individuele personen moeilijker kunnen maken om vermeende schendingen van grondrechten te melden en verhaal te halen. Uit het onderzoek van de Ombudsman is ook gebleken dat Frontex achterloopt bij de nakoming van zijn nieuwe verplichtingen met betrekking tot de klachtenregeling en de grondrechtenfunctionaris.

Op basis van het onderzoek geeft de Ombudsman Frontex een reeks suggesties voor verbeteringen, met als doel de toegankelijkheid van de klachtenregeling voor potentiële slachtoffers van schendingen van grondrechten te verbeteren en de verantwoordingsplicht betreffende Frontex-operaties en van al degenen die daarbij betrokken zijn, te versterken. Het betreft onder meer voorstellen om potentiële slachtoffers van schendingen van grondrechten bewuster te maken van de verhaalsmogelijkheden en het voor hen makkelijker te maken om incidenten te melden, alsook suggesties om de behandeling en follow-up van klachten te verbeteren.

 

Besluit in zaak 233/2021/OAM over de wijze waarop het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) is omgegaan met een verzoek om toegang van het publiek tot documenten met betrekking tot traceringsgegevens van vaartuigen die worden gebruikt bij zeeoperaties van Frontex

Dinsdag | 30 maart 2021

De zaak betreft de weigering van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) om het publiek toegang te geven tot de trackinggegevens van verschillende vaartuigen die bij zijn maritieme operaties in de Egeïsche Zee worden gebruikt. De klager vroeg om toegang tot bepaalde gegevens over de locatie van de vaartuigen. Frontex had aanvankelijk verschillende documenten met locatiegegevens geïdentificeerd, maar weigerde het publiek daartoe toegang te verlenen omdat dit het openbaar belang van de openbare veiligheid zou ondermijnen. In zijn definitieve antwoord verklaarde Frontex dat het niet in het bezit was van documenten die de gevraagde specifieke gegevens bevatten.

De Ombudsman deed onderzoek naar de kwestie en bevestigde dat Frontex in feite geen documenten in zijn bezit had die de gevraagde specifieke gegevens bevatten. Hij heeft niettemin het inhoudelijke standpunt van Frontex ten aanzien van documenten met soortgelijke gegevens, onder meer over de plaatsbepaling van vaartuigen, onderzocht en geoordeeld dat de weigering gerechtvaardigd was.

De Ombudsman verzocht Frontex te zorgen voor een consistente aanpak wanneer het antwoordt op verzoeken om toegang van het publiek tot documenten. Frontex moet met name zorgvuldig nagaan welke documenten het in zijn bezit heeft en de aanvragers uitgebreide uitleg geven.