Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 423 resultaten weergeven

Decision on how the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning the negotiations for the procurement of COVID-19 vaccines (case 2206/2021/MIG)

Maandag | 18 juli 2022

The case concerned a request for public access to documents related to the European Commission’s negotiations with pharmaceutical companies on the procurement of COVID-19 vaccines. Following a previous Ombudsman inquiry, the Commission began reviewing more of the documents covered by the request and granted the complainant access to parts of those documents it had reviewed. It promised that it would continue dealing with the request in due time.

The complainant considered that the Commission had failed to comply with its promise. The Ombudsman opened an inquiry and asked the Commission to explain how it was dealing with the complainant’s request, taking into account her previous inquiry. In the course of the inquiry, the Commission issued a decision on the remaining documents to which the complainant was seeking access. It also re-assessed documents (advance purchase agreements) it had previously disclosed in part and granted wider access to them, including on its website.

Against this background, the Ombudsman found that no further inquiries were justified at this stage and closed the case, calling on the Commission to continue its efforts towards greater transparency of the vaccine negotiations.

Decision on the European Commission's refusal of public access to text messages exchanged between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company on the purchase of a COVID 19 vaccine (case 1316/2021/MIG)

Dinsdag | 12 juli 2022

The case concerned a request for public access to text messages between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company on the purchase of COVID‑19 vaccines. The complainant referred to an article in the New York Times which referred to such text messages. The Commission said it did not hold the text messages.

The Ombudsman’s inquiry showed that the Commission had asked its President’s private office (cabinet) to search only for documents that fulfil the Commission’s recording criteria. As the Commission does not to register text messages, the search did not yield any results. Thus, the Commission had not attempted to identify any text messages beyond what had been registered in its record management system, and it had therefore not even assessed whether any such text messages should be disclosed.

The Ombudsman considered that this constituted maladministration. She recommended that the Commission ask its President’s private office to search again for the text messages, making it clear that the search should not be limited to documents that fulfil its recording criteria. If any text messages were identified, the Commission should then assess whether the complainant can be granted public access to them in line with EU law.

In reply, the Commission did not inform the Ombudsman whether it had carried out that search for unregistered text messages. The Commission did not give any reasons for not conducting such a search.

Against that background, the Ombudsman confirmed her finding of maladministration.

Besluit betreffende de weigering van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) om het publiek toegang te verlenen tot delen van een klinisch onderzoeksverslag over een geneesmiddel voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornissen (zaak 444/2022/MIG)

Maandag | 20 juni 2022

De zaak ging over de weigering van het Europees Geneesmiddelenbureau om volledige publieke toegang te verlenen tot het verslag van een klinische studie over de veiligheid en werkzaamheid van een geneesmiddel. De klager was met name ontevreden over de bewerking van genderinformatie over de betrokken patiënten en de pseudoniemen die tijdens de klinische proef voor de patiënten werden gebruikt.

Aangezien het verslag van de klinische studie van meer dan 25 jaar geleden dateert, was de klager van mening dat de pseudoniemen gezien de verstreken periode niet langer als “persoonsgegevens” konden worden beschouwd. De klager betoogde ook dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk was om het publiek in staat te stellen de inhoud van het onderzoeksverslag volledig te begrijpen en na te gaan of het geneesmiddel in kwestie veilig en doeltreffend was.

De Ombudsman is van mening dat het gerechtvaardigd was dat het Europees Geneesmiddelenbureau de pseudoniemen van de patiënten als persoonsgegevens heeft aangemerkt en de EU-regels inzake gegevensbescherming daarop heeft toegepast. Zij is ook van mening dat de betrokken persoonsgegevens bijzonder gevoelig zijn, aangezien zij betrekking hebben op de gezondheid van personen. Zij is van mening dat de argumenten van klager niet hebben aangetoond dat openbaarmaking een publiek belang zou dienen. Zij heeft het onderzoek derhalve afgesloten met de constatering dat er geen sprake was van wanbeheer.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie is omgegaan met een verzoek om publieke toegang tot documenten over de kwaliteit van medische mondmaskers die tijdens de COVID-19-pandemie zijn verspreid (zaak 790/2021/MIG)

Woensdag | 25 mei 2022

De zaak betrof een verzoek om toegang tot documenten met betrekking tot 1,5 miljoen medische mondmaskers die de Commissie in een vroeg stadium van de COVID-19-pandemie had aangeschaft en die niet aan de vereiste kwaliteitsnormen bleken te voldoen. De Commissie weigerde toegang te verlenen tot (delen van) een aantal van de gevraagde documenten met het argument dat de commerciële belangen van de betrokken fabrikant moesten worden beschermd.

De Ombudsman vond dat de desbetreffende informatie redelijkerwijze niet beschouwd kon worden als commercieel gevoelig en dat, zelfs indien men van mening zou zijn dat de Commissie zich redelijkerwijze zou kunnen beroepen op de toepasselijke vrijstelling, er met openbaarmaking een groot openbaar belang is gediend.

De Ombudsman heeft derhalve het standpunt ingenomen dat de weigering van de Commissie om in dit geval openbare toegang te verlenen, getuigde van wanbeheer. Zij heeft de Commissie aanbevolen haar standpunt te heroverwegen om aanzienlijk meer, of zelfs volledige, toegang te verlenen tot de desbetreffende documenten.

De Commissie heeft positief gereageerd op de aanbeveling van de Ombudsman. Zij heeft haar besluit herzien en ruimere toegang verleend tot de meeste van de betrokken documenten. De Ombudsman betreurt echter dat de Commissie nog steeds geen volledige toegang heeft verleend tot de drie resterende documenten. Ook heeft zij opgemerkt dat de klager nu weliswaar ruimere toegang heeft gekregen, maar dat de documenten inmiddels niet meer bruikbaar zijn voor het door klager beoogde doel, doordat sinds het verzoek bijna twee jaar zijn verstreken.

Zij heeft haar bevinding dat er sprake was van wanbeheer derhalve bevestigd en heeft het onderzoek afgesloten.

Aanbeveling over de manier waarop de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is omgegaan met een verzoek om het publiek toegang te geven tot documenten betreffende een voorstel om lood in munitie te beperken (zaak 2124/2021/MIG)

Maandag | 02 mei 2022

De zaak betreft een verzoek om toegang van het publiek tot documenten van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) betreffende lood in munitie. EFSA heeft meer dan zeven maanden nodig gehad om het verzoek te behandelen, waarbij de uiterste termijn herhaaldelijk werd verlengd. De indiener van de klacht was ontevreden over de tijd die EFSA nodig had om het verzoek te behandelen, en voerde aan dat EFSA geen afdoende uitleg had gegeven voor de vertraging en dat zij door de vertraging niet op zinvolle wijze kon deelnemen aan een gerelateerde openbare raadpleging.

De Ombudsman stelde wanbeheer vast wat betreft de wijze waarop EFSA het verzoek van de indiener van de klacht om toegang tot documenten had behandeld en in het bijzonder het feit dat EFSA zich niet had gehouden aan de tijdslimieten zoals bepaald in de EU-wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten. De Ombudsman doet twee aanbevelingen ter verbetering van de manier waarop EFSA verzoeken om toegang van het publiek tot documenten behandelt.