Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

1 - 20 van 440 resultaten weergeven

Besluit over de manier waarop de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid is omgegaan met een verzoek om het publiek toegang te geven tot documenten betreffende een voorstel om lood in munitie te beperken (zaak 2124/2021/MIG)

Maandag | 14 november 2022

De zaak betrof een verzoek om toegang van het publiek tot documenten van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) betreffende lood in munitie. De EFSA had meer dan zeven maanden nodig om het verzoek te behandelen en verlengde de termijn herhaaldelijk, waardoor de klager de documenten niet kon gebruiken bij de voorbereiding van een bijdrage aan een door een ander EU-agentschap georganiseerde openbare raadpleging.

De Ombudsman leidde een onderzoek in en stelde wanbeheer vast in verband met de wijze waarop de EFSA het verzoek van de indiener van de klacht om toegang tot documenten had behandeld, en in het bijzonder het feit dat de EFSA zich niet had gehouden aan de tijdslimieten zoals bepaald in de EU-wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten. Zij beval de EFSA aan de voorgeschreven termijnen niet langer met meer dan dertig werkdagen te verlengen in gevallen waarin zij een “billijke oplossing” aanbiedt. Zij beval ook aan dat de EFSA aanvragers in een vroeg stadium een lijst van de door haar geïdentificeerde documenten verstrekt wanneer een verzoek om toegang ruim is geformuleerd.

De EFSA antwoordde positief op de aanbevelingen van de Ombudsman en zegde toe haar regels en praktijken te wijzigen om ervoor te zorgen dat verzoeken voor publieke toegang tot documenten snel worden verwerkt. De Ombudsman sloot het onderzoek en verwelkomde het positieve antwoord van de EFSA en de stappen die de autoriteit reeds heeft genomen en van plan is te nemen om haar aanbevelingen uit te voeren.

Besluit over de behandeling door de Europese Commissie van een verzoek om toegang van het publiek tot documenten betreffende de onderhandelingen over de aankoop van COVID-19-vaccins (zaak 2206/2021/MIG)

Maandag | 18 juli 2022

De zaak betrof een verzoek om toegang van het publiek tot documenten betreffende de onderhandelingen van de Europese Commissie met farmaceutische bedrijven over de aankoop van COVID-19-vaccins. Naar aanleiding van een eerder onderzoek van de Ombudsman was de Commissie begonnen meer documenten waarop het verzoek betrekking had te beoordelen en had ze de indiener van de klacht toegang verleend tot delen van de documenten die ze had beoordeeld. Ze beloofde het verzoek tijdig verder te behandelen.

De indiener van de klacht was van mening dat de Commissie haar belofte niet was nagekomen. De Ombudsman stelde een onderzoek in en verzocht de Commissie om uitleg over hoe ze het verzoek van de indiener van de klacht behandelde, rekening houdend met het eerdere onderzoek. In de loop van het onderzoek nam de Commissie een besluit over de overige documenten waartoe de indiener van de klacht toegang wenste te krijgen. Ook beoordeelde ze opnieuw de documenten (aankoopovereenkomsten) die ze voorheen gedeeltelijk had vrijgegeven en verleende ze ruimere toegang tot deze documenten, ook op haar website.

De Ombudsman constateerde tegen deze achtergrond dat er in dit stadium geen verder onderzoek gerechtvaardigd was en sloot de zaak, waarbij de Commissie werd verzocht haar inspanningen voor meer transparantie over de onderhandelingen over vaccins voort te zetten.