Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 194 resultaten weergeven

Besluit inzake de weigering van de Europese Bankautoriteit (EBA) om het publiek toegang te geven tot de stemmen en debatten binnen haar raad van toezichthouders over een vermeende inbreuk op EU-wetgeving door nationale toezichthoudende autoriteiten (zaak 615/2021/TE)

Maandag | 07 februari 2022

De klacht betrof de weigering van de Europese Bankautoriteit (EBA) om het publiek toegang te geven tot de stemverslagen van haar raad van toezichthouders over twee ontwerpaanbevelingen omtrent inbreuken op het recht van de Unie. Dergelijke aanbevelingen kunnen worden opgesteld naar aanleiding van onderzoek dat door de EBA wordt verricht naar mogelijke inbreuken op het Unierecht door nationale toezichthoudende autoriteiten. De betreffende ontwerpaanbevelingen waren gericht tot de toezichthoudende autoriteiten van Malta, Denemarken en Estland en hadden betrekking op vermeende witwasactiviteiten van de Maltese Pilatus Bank en het Estlandse filiaal van de Deense Danske Bank.

De klager voerde aan dat er sprake was van belangenverstrengeling, daar hij vermoedde dat leden van de raad die de nationale toezichthoudende autoriteiten van Malta, Denemarken en Estland vertegenwoordigen, hadden deelgenomen aan de stemming ter zake.

In antwoord op de voorlopige beoordeling van de zaak door de Ombudsman heeft de EBA de twee betreffende stemverslagen vrijgegeven. De Ombudsman was hiermee ingenomen en meende dat dit onderdeel van de klacht dankzij de vrijgave van de documenten door de EBA was opgelost. De Ombudsman is de mening toegedaan dat de vrijgave van dergelijke stemverslagen ertoe bijdraagt te waarborgen dat de leden van de EBA-raad onafhankelijk en in het belang van de Unie handelen, en moedigt de EBA aan om deze praktijk in de toekomst voort te zetten.

Wat betreft de kwestie van het belangenconflict bleek uit onderzoek van de documenten door het onderzoeksteam van de Ombudsman dat de raadsleden in kwestie inderdaad hadden gestemd over de vraag of de EBA al dan niet een aanbeveling omtrent inbreuken op het recht van de Unie moest uitvaardigen die betrekking had op hun eigen respectieve toezichthoudende autoriteiten. Hoewel de EBA aanvoerde dat de op dat moment geldende regels niet voorzagen in de mogelijkheid om leden van de raad uit te sluiten van de stemming, was de Ombudsman van mening dat de verplichting om onafhankelijk en in het belang van de Unie te handelen inhield dat de betrokken leden van de raad niet hadden mogen stemmen.

Aangezien de EBA in januari 2020 een nieuw reglement van orde voor de raad en een nieuw beleid inzake belangenverstrengeling bij niet-personeelsleden heeft vastgesteld, waarmee voorkomen lijkt te worden dat er opnieuw een situatie van belangenverstrengeling ontstaat, is de Ombudsman van mening dat verder onderzoek in dit stadium niet gerechtvaardigd is. Het onderzoek is derhalve afgesloten, waarbij de Ombudsman opnieuw aangaf verheugd te zijn over de aanzienlijke vooruitgang die is geboekt als resultaat van de bereidheid van de bestuurslichamen van de EBA tot grotere transparantie.

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie omging met bezorgdheid over de samenstelling van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktenunie en vermeende belangenconflicten van een aantal van zijn leden (zaak 1777/2020/KR)

Woensdag | 27 oktober 2021

Het onderzoek naar aanleiding van de klacht betrof het Forum op hoog niveau over de voorgestelde kapitaalmarktenunie van de EU, een deskundigengroep van de Commissie. Het forum, dat hogere leidinggevenden uit de industrie en vooraanstaande internationale deskundigen en academici bijeenbracht om voor de Commissie nieuwe ideeën over verwante beleidslijnen te ontwikkelen, heeft in 2020 een verslag met aanbevelingen opgesteld.

Na een uitgebreide inspectie van documenten van de Commissie en een bijeenkomst met de Commissie in het kader van het onderzoek, heeft de Ombudsman twee gevallen van wanbeheer vastgesteld:

1. Een aantal forumleden die banden onderhielden met financiële instellingen werd door de Commissie beschouwd als onafhankelijke personen die het openbaar belang vertegenwoordigen. Om het door de Commissie vastgestelde risico van belangenconflicten te beperken, heeft het forum algemene maatregelen toegepast. De Ombudsman heeft deze maatregelen zorgvuldig beoordeeld en ontoereikend geacht.

2. Vanwege de tekortschietende categorisering van de leden van het Forum maakte de Commissie een opsplitsing tussen forumleden die geacht werden onafhankelijk te zijn en forumleden die een gezamenlijk belang van verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigden dat aanzienlijk afweek van wat het in werkelijkheid was.

De Ombudsman heeft een aanbeveling gedaan.

Het antwoord van de Commissie over de aanbeveling van de Ombudsman bevatte geen nieuwe informatie en verandert niets aan de bevindingen van het onderzoek.

De Ombudsman sluit het onderzoek af en bevestigt de bevindingen en aanbeveling.