Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 180 resultaten weergeven

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie omging met bezorgdheid over de samenstelling van het Forum op hoog niveau over de kapitaalmarktenunie en vermeende belangenconflicten van een aantal van zijn leden (zaak 1777/2020/KR)

Woensdag | 27 oktober 2021

Het onderzoek naar aanleiding van de klacht betrof het Forum op hoog niveau over de voorgestelde kapitaalmarktenunie van de EU, een deskundigengroep van de Commissie. Het forum, dat hogere leidinggevenden uit de industrie en vooraanstaande internationale deskundigen en academici bijeenbracht om voor de Commissie nieuwe ideeën over verwante beleidslijnen te ontwikkelen, heeft in 2020 een verslag met aanbevelingen opgesteld.

Na een uitgebreide inspectie van documenten van de Commissie en een bijeenkomst met de Commissie in het kader van het onderzoek, heeft de Ombudsman twee gevallen van wanbeheer vastgesteld:

1. Een aantal forumleden die banden onderhielden met financiële instellingen werd door de Commissie beschouwd als onafhankelijke personen die het openbaar belang vertegenwoordigen. Om het door de Commissie vastgestelde risico van belangenconflicten te beperken, heeft het forum algemene maatregelen toegepast. De Ombudsman heeft deze maatregelen zorgvuldig beoordeeld en ontoereikend geacht.

2. Vanwege de tekortschietende categorisering van de leden van het Forum maakte de Commissie een opsplitsing tussen forumleden die geacht werden onafhankelijk te zijn en forumleden die een gezamenlijk belang van verschillende belangenorganisaties vertegenwoordigden dat aanzienlijk afweek van wat het in werkelijkheid was.

De Ombudsman heeft een aanbeveling gedaan.

Het antwoord van de Commissie over de aanbeveling van de Ombudsman bevatte geen nieuwe informatie en verandert niets aan de bevindingen van het onderzoek.

De Ombudsman sluit het onderzoek af en bevestigt de bevindingen en aanbeveling.

 

Besluit in zaak 1564/2020/TE betreffende de weigering van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen om het publiek toegang te verlenen tot de stemmingen en debatten van haar raad van toezichthouders over ontwerpen van technische reguleringsnormen

Dinsdag | 18 mei 2021

De zaak betrof de weigering van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) om het publiek toegang te verlenen tot de stemresultaten en de daarmee verband houdende redenering met betrekking tot het besluit van haar raad van toezichthouders over een ontwerp van een technische reguleringsnorm betreffende pakketproducten voor retailbeleggingen en verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten.

De Ombudsman heeft de zaak onderzocht en is tot de voorlopige beoordeling gekomen dat de ontwerpen van technische reguleringsnormen, zoals vastgesteld door de raad van toezichthouders van Eiopa, en alle documenten die verband houden met de vaststelling ervan, belangrijke elementen vormen van de procedure voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende gedelegeerde handeling door de Europese Commissie. In dit verband was de Ombudsman niet overtuigd van de argumenten van Eiopa om de toegang van het publiek tot de informatie te weigeren en nam hij het voorlopige standpunt in dat Eiopa de gevraagde informatie moest vrijgeven.

Eiopa heeft positief gereageerd op de voorlopige beoordeling van de Ombudsman. Eiopa heeft zich ertoe verbonden de gevraagde informatie openbaar te maken en ervoor te zorgen dat de toekomstige notulen van haar raad van toezichthouders passende informatie bevatten over de stemmen van de leden van de raad met betrekking tot besluiten over wetgevingsdocumenten. De Ombudsman was ingenomen met het antwoord van Eiopa en de genomen maatregelen en sloot het onderzoek af.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Dinsdag | 04 mei 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.