Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 324 resultaten weergeven

Besluit over de wijze waarop de Europese Commissie belanghebbenden heeft geraadpleegd en belangenconflicten heeft beheerd bij de herziening van de beschermingsdoelstellingen voor de beoordeling van de milieurisico’s van pesticiden (zaak 1402/2020/TE)

Maandag | 08 november 2021

De zaak betrof een lopende herziening door de Europese Commissie van de criteria voor de beoordeling van milieurisico’s van pesticiden (“specifieke beschermingsdoelstellingen”). Klager, een milieuorganisatie, was bezorgd over de voorgestelde methode en beweerde dat er belangenconflicten zijn met de deskundigen die betrokken waren bij het ontwikkelen van deze methode.

De Ombudsman heeft een onderzoek ingesteld naar één aspect van de klacht, dat betrekking had op de selectie door de Commissie van een deskundige tijdens een workshop met belanghebbenden bij aanvang van de herziening in september 2019. De Ombudsman merkte op dat de Commissie de deskundige in kwestie niet had gevraagd om voorafgaand aan deze workshop een belangenverklaring te overleggen.

De Ombudsman was van mening dat de Commissie van de deskundige had moeten eisen een belangenverklaring te overleggen. Dit houdt verband met de aard van de workshop, die betrekking had op de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving op een controversieel terrein, de rol van de deskundige daarin en het feit dat de deskundige als zijnde onafhankelijk werd gepresenteerd. De openbaarmaking van belangen die tot een belangenconflict zouden kunnen leiden is van essentieel belang om het vertrouwen van het publiek in het beleid dat uit dit soort procedures voortvloeit en de legitimiteit van dergelijk beleid in de ogen van het publiek te waarborgen.

Aangezien de Commissie de deskundige inmiddels heeft verzocht een belangenverklaring in te dienen, acht de Ombudsman het niet noodzakelijk om verder actie te ondernemen in deze zaak. Wel verwacht de Ombudsman dat de Commissie in het vervolg belangenverklaringen zal eisen, beoordelen en publiceren van deskundigen die op persoonlijke titel voor dit soort evenementen worden uitgenodigd, en zij doet daartoe een suggestie.

De Ombudsman heeft ook de beweringen van klager met betrekking tot de inhoud van de belangenverklaring onderzocht, namelijk dat deze onvolledig was en dat de Commissie deze niet heeft beoordeeld om eventuele belangenconflicten vast te stellen. De Ombudsman vond de beoordeling van de Commissie redelijk en heeft het onderzoek derhalve afgesloten.

Besluit betreffende de weigering van de Raad van de Europese Unie om het publiek volledig toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot trialoogonderhandelingen over uitstoot van motorvoertuigen (zaak 360/2021/TE)

Maandag | 11 oktober 2021

De zaak betrof de weigering van de Raad van de Europese Unie om het publiek volledig toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot trialoogonderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie over ontwerpwetgeving inzake voertuigemissies. De Raad heeft slechts toegang verleend tot delen van de documenten waarop het verzoek in zijn optiek betrekking heeft, met het argument dat openbaarmaking van de overige delen het lopende besluitvormingsproces zou kunnen ondermijnen.

Uit de inspectie van de documenten door het onderzoeksteam van de Ombudsman is gebleken dat de onleesbaar gemaakte passages de strategie van de Raad voor de onderhandelingen met het Parlement bevatten. Deze onleesbaar gemaakte passages waren niet met het Parlement gedeeld op het moment dat de Raad weigerde klager er toegang toe te geven.

De Ombudsman erkende dat het vrijgeven van deze passages toen de onderhandelingen gaande waren, de onderhandelingspositie van de Raad ernstig zou kunnen ondermijnen. Als zodanig waren de bewerkingen gerechtvaardigd. Zij was echter van mening dat, zodra tijdens de trialoogonderhandelingen compromissen over deze kwesties zijn bereikt, de relevante delen van de documenten openbaar moeten worden gemaakt.

Gaandeweg het onderzoek heeft de Raad drie aanvullende documenten geïdentificeerd die hij voorafgaand aan de trialoogvergaderingen met het Parlement had gedeeld. De Ombudsman was van mening dat dit belangrijke wetgevingsdocumenten betreft en dat openbaarmaking ervan het publiek in staat zou stellen de trialoogonderhandelingen naar behoren te volgen en te proberen in dit cruciale stadium invloed uit te oefenen op het wetgevingsproces. De Ombudsman stelde de Raad derhalve voor deze drie documenten openbaar te maken. De Raad stemde in met het voorstel.

Klager uitte zijn ontevredenheid over het resultaat, met name wat betreft de beoordeling van de Ombudsman dat het besluit van de Raad om bepaalde delen van de documenten niet openbaar te maken zolang de onderhandelingen gaande zijn, gerechtvaardigd is. De Ombudsman heeft het onderzoek afgesloten, de beoordeling bevestigd en de conclusies nader toegelicht.