Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 102 resultaten weergeven

Aanbeveling over de weigering van de Europese Commissie om openbare toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de naleving van de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen uit hoofde van de richtlijn hernieuwbare energie (zaak 1527/2020/DL)

Maandag | 08 november 2021

De klager, die in de biobrandstoffensector werkt, gaf aan dat hij deze informatie wilde verkrijgen om mogelijke wijdverspreide fraude in de sector voor afgewerkte bak- en braadolie te monitoren, die mogelijk negatieve gevolgen heeft voor tropische bossen, biodiversiteit, klimaat en de binnenlandse sector voor de inzameling en recycling van afgewerkte olie in de EU.

De klager vroeg om toegang tot een lijst van alle landen van herkomst van afgewerkte bak- en braadolie voor de jaren 2016-2019, samen met de per jaar en per land verzamelde hoeveelheden grondstoffen voor afgewerkte bak- en braadolie, zoals deze in het kader van de vrijwillige certificeringsregelingen voor de duurzaamheid van biobrandstoffen op grond van de richtlijn hernieuwbare energie zijn gemeld aan de Europese Commissie.

De Commissie zei geen documenten te hebben die overeenkomen met het verzoek van de klager.

De Ombudsman heeft vastgesteld dat de Commissie gedetailleerde informatie bezat over de landen van herkomst en de hoeveelheden verzamelde afgewerkte bak- en braadolie. Die informatie was niet opgenomen in één document, maar was verspreid over een aantal documenten. Aangezien de klager geïnteresseerd was in het ontvangen van de verzochte informatie, ook al was deze niet in één document was samengevoegd, heeft de Ombudsman de Commissie voorgesteld om de desbetreffende documenten die zij in bezit heeft opnieuw te onderzoeken om deze openbaar te maken.

De Commissie heeft deze voorgestelde oplossing niet aanvaard.

De Ombudsman is bezorgd en teleurgesteld over de reactie van de Commissie. In plaats van gebruik te maken van de gelegenheid om het grondrecht van de klager op toegang tot documenten te waarborgen, heeft de Commissie herhaald dat zij geen documenten heeft die overeenkomen met het verzoek en geweigerd de verzochte documenten opnieuw te onderzoeken. De Ombudsman kan alleen maar oordelen dat de reactie van de Commissie getuigt van een opzettelijke en onbegrijpelijke weigering om deze zaak te regelen. Dit is in het bijzonder verontrustend in het licht van de zorgen die de afgelopen jaren zijn geuit over de milieueffecten van de invoer van afgewerkte bak- en braadolie door de EU.

Dientengevolge heeft de Ombudsman geconcludeerd dat de weigering van de Commissie om de documenten opnieuw te bekijken, getuigt van wanbeheer. Zij heeft een overeenkomstige aanbeveling gedaan.

Besluit in zaak 1944/2019/DL betreffende de transparantie van de standpunten van de lidstaten over een voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp

Dinsdag | 09 februari 2021

Klager heeft verzocht om toegang van het publiek tot de door de lidstaten ingenomen standpunten met betrekking tot een uitvoeringsverordening waarin eisen inzake ecologisch ontwerp voor elektronische displays zijn vastgesteld. De Commissie heeft vier audio-opnamen, waarin ambtenaren van de lidstaten debatteren over wijzigingen aan deze verordening, en een gerelateerde e-mail geïdentificeerd die binnen de reikwijdte van het verzoek vallen. De Commissie weigerde toegang te verlenen, met het argument dat openbaarmaking haar besluitvormingsproces zou ondermijnen en inbreuk zou maken op de EU-rechten inzake gegevensbescherming van de ambtenaren.

De Ombudsvrouw was van mening dat de Commissie ten onrechte weigerde toegang te verlenen tot de documenten. In plaats van het besluitvormingsproces te ondermijnen, zou openbaarmaking het juist versterken, doordat de legitimiteit ervan vergroot zou worden in de ogen van de burgers. Bovendien bleken de argumenten van de Commissie dat toegang van het publiek zou leiden tot een gegevensinbreuk, ongegrond. Zij heeft de Commissie daarom aanbevolen de documenten openbaar te maken.

De Commissie heeft ervoor gekozen de aanbeveling van de Ombudsvrouw te verwerpen. De Ombudsvrouw is teleurgesteld, vooral gezien het belang van transparantie om de burgers in staat te stellen de lidstaten ter verantwoording te roepen voor hun standpunten over EU-wetsontwerpen.

De Ombudsvrouw bevestigt dat de weigering van de Commissie om toegang te verlenen tot de audio-opnamen en de e-mail een vorm van wanbeheer is en sluit de zaak op grond hiervan.

Besluit in zaak 1416/2019/VB betreffende de opname door de Europese Commissie van een project voor het bouwen van een gasterminal in Kroatië op de lijst met projecten van een gemeenschappelijk belang (PGB) – grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten – en het daaropvolgende besluit om EU-financiering aan het project toe te kennen

Woensdag | 16 december 2020

De zaak betrof een project voor het bouwen van een drijvende terminal voor vloeibaar aardgas op een eiland in Kroatië. Het punt van zorg van de klagers was dat de Europese Commissie het project had opgenomen op de lijst met projecten van een gemeenschappelijk belang (PGB) – grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten – en onder de Connecting Europe Facility (CEF) EU-financiering voor het project had toegekend. De klagers waren van mening dat het project niet voldeed aan de betrokken criteria voor opname in de PGB-lijst en het ontvangen van EU-financiering.

De Ombudsman heeft naar de zaak gekeken en heeft niets gevonden wat erop wijst dat de Commissie een kennelijke beoordelingsfout heeft gemaakt toen zij het project in de PGB-lijst opnam en EU-financiering toekende. Gelet op dat de Commissie nu een duidelijke uitleg heeft gegeven met betrekking tot de door de klagers aangevoerde argumenten, is de Ombudsman van mening dat verder onderzoek van deze klacht niet is gerechtvaardigd.