Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 213 resultaten weergeven

Besluit over de weigering van de Raad van de Europese Unie om het publiek volledige toegang te geven tot documenten in verband met de onderhandelingen over het ontwerp voor een “wet inzake digitale markten” (zaak 1499/2021/SF)

Maandag | 27 juni 2022

De indiener van de klacht, een netwerk van journalisten uit verschillende Europese landen, verzocht om het publiek toegang te geven tot de eerste opmerkingen en vragen van de lidstaten over het wetgevingsvoorstel voor de wet inzake digitale markten. De Raad weigerde het publiek volledige toegang tot de betrokken documenten te verlenen, met het argument dat de volledige openbaarmaking ervan een lopend besluitvormingsproces zou ondermijnen.

De Ombudsman merkte op dat het een wettelijke vereiste is om het publiek op de hoogte houden van de voortgang van wetgevingsprocedures. Tijdige toegang tot wetgevingsdocumenten is van cruciaal belang voor burgers om hun op het Verdrag gebaseerde recht tot deelname aan het democratische leven van de EU te kunnen uitoefenen.

In dit geval stelde de Ombudsman vast dat de Raad onvoldoende had aangetoond dat de openbaarmaking van de gevraagde documenten het besluitvormingsproces van de Raad ernstig zou beïnvloeden, verlengen of bemoeilijken. De Ombudsman heeft derhalve het standpunt ingenomen dat de weigering van de Raad om openbare toegang te verlenen, getuigde van wanbeheer, en heeft de Raad aanbevolen het publiek volledige toegang te geven tot de gevraagde wetgevingsdocumenten.

In antwoord hierop verleende de Raad volledig toegang tot de gevraagde documenten. De Ombudsman is ingenomen met het positieve antwoord van de Raad op de aanbeveling, maar betreurt de tijd die de Raad nodig heeft gehad om het publiek toegang te verlenen. Door het verstrijken van meer dan een jaar sinds het verzoek zijn de vrijgegeven documenten immers niet langer bruikbaar voor het doel dat de indiener van de klacht voor ogen had, namelijk burgers informeren over een lopend wetgevingsproces. De Ombudsman heeft bijgevolg de bevinding van wanbeheer bevestigd.

De Ombudsman verzoekt de Raad om wetgevingsdocumenten openbaar te maken op een tijdstip waarop het publiek effectief kan deelnemen aan de discussie.

Aanbeveling over de manier waarop de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is omgegaan met een verzoek om het publiek toegang te geven tot documenten betreffende een voorstel om lood in munitie te beperken (zaak 2124/2021/MIG)

Maandag | 02 mei 2022

De zaak betreft een verzoek om toegang van het publiek tot documenten van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) betreffende lood in munitie. EFSA heeft meer dan zeven maanden nodig gehad om het verzoek te behandelen, waarbij de uiterste termijn herhaaldelijk werd verlengd. De indiener van de klacht was ontevreden over de tijd die EFSA nodig had om het verzoek te behandelen, en voerde aan dat EFSA geen afdoende uitleg had gegeven voor de vertraging en dat zij door de vertraging niet op zinvolle wijze kon deelnemen aan een gerelateerde openbare raadpleging.

De Ombudsman stelde wanbeheer vast wat betreft de wijze waarop EFSA het verzoek van de indiener van de klacht om toegang tot documenten had behandeld en in het bijzonder het feit dat EFSA zich niet had gehouden aan de tijdslimieten zoals bepaald in de EU-wetgeving inzake de toegang van het publiek tot documenten. De Ombudsman doet twee aanbevelingen ter verbetering van de manier waarop EFSA verzoeken om toegang van het publiek tot documenten behandelt.

Aanbeveling over de weigering van de Raad van de Europese Unie om het publiek volledige toegang te geven tot documenten in verband met de onderhandelingen over het ontwerp voor een “wet inzake digitale markten” (zaak 1499/2021/SF)

Maandag | 28 februari 2022

De indiener van de klacht, een netwerk van journalisten uit verschillende Europese landen, verzocht om het publiek toegang te geven tot de eerste opmerkingen en vragen over het wetgevingsvoorstel voor de wet inzake digitale markten. De Raad weigerde volledige toegang tot de opgespoorde documenten te verlenen, met het argument dat de volledige openbaarmaking ervan een lopend besluitvormingsproces in het gedrang zou brengen.

Het publiek op de hoogte houden van de voortgang van wetgevingsprocessen is een wettelijke vereiste. Het is van cruciaal belang dat burgers hun op het Verdrag gebaseerde recht tot deelname aan het democratische leven van de EU kunnen uitoefenen. Hoewel sommige lidstaten wellicht terughoudend zijn als het erom gaat bekend te maken dat hun standpunt in de loop van een bepaald wetgevingsproces is veranderd, is de bereidheid om van standpunt te veranderen en tot een compromis te komen een centraal onderdeel van de democratische besluitvorming.

In dit geval bleek uit de door het onderzoeksteam van de Ombudsman uitgevoerde inspectie dat de Raad in zijn antwoord op het verzoek van de indiener van de klacht geen standpunten van lidstaten over het wetgevingsvoorstel had bekendgemaakt. De Ombudsman heeft vastgesteld dat de Raad niet had aangetoond dat het openbaar maken van de betreffende documenten de correcte uitvoering van zijn besluitvorming ernstig zou beïnvloeden, verlengen of compliceren.

De Ombudsman is derhalve van mening dat de weigering van de Raad om het publiek toegang te geven tot de standpunten van de lidstaten, neerkomt op wanbeheer. De Ombudsman beveelt de Raad aan het publiek volledige toegang te geven tot de betreffende documenten.