Wilt u een klacht indienen tegen een instelling of orgaan van de EU?

Onderzoeken doorzoeken

Zaak
Datum marge
Trefwoorden
Of probeer oude trefwoorden (voor 2016)

1 - 20 van 801 resultaten weergeven

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Donderdag | 27 juni 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Besluit van de Europese Ombudsman in het strategisch onderzoek OI/4/2016/EA naar de wijze waarop de Europese Commissie personen met een handicap behandelt in het kader van het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering voor EU-personeel

Donderdag | 04 april 2019

In 2015 heeft een VN-comité vastgesteld dat de ziektekostenverzekering voor EU-personeel, het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering (GSZV), niet in overeenstemming is met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD). Het comité beveelt aan het GSZV te herzien om een omvattende dekking te bieden voor de gezondheidsbehoeften van personen met een handicap.

Nadat de ombudsvrouw klachten had ontvangen van personeelsleden die problemen hadden ondervonden om hun eigen ziektekosten of hun gezinsleden volledig vergoed te krijgen, voerde zij een strategisch onderzoek uit. Zij stelde vast dat het verzuim van de Europese Commissie om effectief gevolg te geven aan de aanbeveling van het comité op wanbeheer neerkwam. Zij heeft de Commissie dan ook aanbevolen de regels voor het GSZV te herzien. Daarnaast deed zij een aantal voorstellen aan de Commissie met betrekking tot de vraag hoe de behoeften van personen met een handicap worden gedekt door het GSZV, alsook over de noodzaak om personeel op te leiden en belanghebbenden naar behoren te raadplegen om ervoor te zorgen dat het GSZV recht doet aan de behoeften van personen met een handicap.

De Commissie antwoordde dat zij de regels voor het GSZV zal herzien en dat zij actie zal ondernemen om gevolg te geven aan de meeste suggesties van de ombudsvrouw.

Aangezien de Commissie gehoor heeft gegeven aan de aanbevelingen, heeft de ombudsvrouw haar strategisch onderzoek gesloten. Gezien het belang van deze kwestie verzoekt zij de Commissie om binnen zes maanden verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van de aanbeveling. De ombudsvrouw bevestigt ook haar voorstel om de Commissie in staat te stellen haar regels uit 2004 inzake de behoeften van het personeel met een handicap te herzien.

Besluit in zaak 747/2016/PL betreffende het gebruik door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid van de toxicologische drempelwaarde

Maandag | 17 december 2018

De zaak had betrekking op de wijze waarop de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) de toxicologische drempelwaarde gebruikt. De toxicologische drempelwaarde is een risicobeoordelingsinstrument dat is gebaseerd op het beginsel dat er blootstellingsniveaus zijn waaronder chemische stoffen geen significant risico voor de gezondheid van de mens vormen.

In 2014 organiseerden de EFSA en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een deskundigenworkshop om de wetenschap die aan het concept "toxicologische drempelwaarde" ten grondslag ligt te evalueren. De conclusies van de workshop waren het onderwerp van een openbare raadpleging en werden in maart 2016 gepubliceerd.

De klager, een ngo, trok het gebruik van het concept "toxicologische drempelwaarde" door de EFSA in twijfel omdat hij van mening was dat het niet strookt met het huidige wetenschappelijke bewijs. Er werd ook gezegd dat veel van de deskundigen die aan de workshop deelnamen belangenconflicten hadden.

Het Bureau van de Europese Ombudsman is geen wetenschappelijk orgaan en kan geen standpunt innemen over de merites van een bepaald risicobeoordelingsinstrument, zoals de toxicologische drempelwaarde. Op basis van het onderzoek in deze zaak achtte de Ombudsman de uitleg van de EFSA over het gebruik van de toxicologische drempelwaarde redelijk.

Wat betreft de deskundigen die aan de workshop deelnamen, stelde de Ombudsman vast dat de EFSA in dit specifieke geval niet verplicht was hen op belangenconflicten te screenen, aangezien de EFSA redelijkerwijs mocht vertrouwen op de voorafgaande screening van deze deskundigen door de WHO.

De Ombudsman concludeerde dat er geen sprake was van wanbeheer door de EFSA.

De Ombudsman stelde echter voor dat de EFSA erop toeziet dat deskundigen die deelnemen aan conferenties of vergaderingen geen belangenconflicten hebben indien de conferentie of vergadering – zoals deze in kwestie – wordt georganiseerd om input te verschaffen voor het besluitvormingsproces van de EFSA of als zodanig kan worden opgevat.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Maandag | 03 december 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Woensdag | 23 mei 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.