• Een klacht indienen
  • Informatie aanvragen
60th Rome Treaty anniversaryUw Europa - De portaalsite voor Europese en nationale online-overheidsdiensten

Strategie

Strategie voor het mandaat

Strategie van de Europese Ombudsvrouw - „Op weg naar 2019”

De Ombudsman als instelling wordt in de gehele wereld gezien als een symbool van democratie en de rechtsstaat. De instelling vervult een dubbele functie: zij voorziet in een onafhankelijke controle van de macht van regeringen en openbaar bestuur en fungeert voor de burgers tevens als instrument door middel waarvan naar hun klachten wordt geluisterd en hun rechten worden behartigd door een onafhankelijke, toegankelijke en onpartijdige instantie buiten het traditionele rechtssysteem.

Het ambt is, naar aanleiding van het Verdrag van Maastricht van 1992, in de Europese Unie ingesteld om de democratische legitimiteit van de EU-instellingen te versterken. Hiermee werd ook erkend dat de invloed van deze instellingen op het dagelijks leven van de burgers van de lidstaten steeds groter werd. Dit had tot gevolg dat ervoor moest worden gezorgd dat de institutionele macht niet op een onbillijke, onrechtvaardige of willekeurige manier wordt uitgeoefend.

Het bureau van de Europese Ombudsman bestaat inmiddels twintig jaar en mij viel vorig jaar de eer te beurt om door het Europees Parlement tot Ombudsvrouw te worden verkozen, waarmee ik in de voetsporen treed van Jacob Söderman en Nikiforos Diamandouros.

Mijn voorgangers hebben ertoe bijgedragen dat de nieuwe instelling een vaste plaats heeft verworven in het collectieve bewustzijn van het EU-bestuur. Door hun bekwaamheid en invloed, met de ondersteuning van zeer competent en toegewijd personeel, hebben zij belangrijke verbeteringen tot stand gebracht op het gebied van efficiëntie, transparantie en integriteit van het openbaar bestuur. Zij hebben er ook voor gezorgd dat duizenden particulieren, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en bedrijven die door de EU-instellingen niet goed waren bediend, genoegdoening hebben gekregen.

Het is nu mijn taak en ambitie om het bureau van de Europese Ombudsman naar een hoger plan van invloed, relevantie en effectiviteit te tillen. De in deze pagina's geschetste strategie voor de periode tot 2019 is hierop gericht. Dit is het resultaat van een maandenlange dialoog met mijn eigen personeel, maar ook met vele vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en bedrijven, met hoofden van EU-instellingen en met het Europees Parlement. Wij willen hiermee bereiken dat onze middelen op een uiterst strategische manier worden ingezet, door de terreinen van het openbaar bestuur van de EU aan te wijzen waarop wij het meest effectief kunnen zijn.

Emily O'Reilly

November 2014

Lees meer...